Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Chemia

Zamawiana liczba książek:

Chemiaorganiczna z biochemią. Przewodnik do ćwiczeń
Chemiaorganiczna z biochemią. Przewodnik do ćwiczeń
Cena: 12,60 zł
Autor: Darewicz M., Niklewicz M.
Liczba stron: 82
Rok wydania: 2003
Przewodnik do ćwiczeń zawiera ćwiczenia objęte programem nauczania chemii organicznej z biochemią na I roku studiów na Wydziale Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierunek towaroznawstwo oraz inżyniera chemiczna i procesowa. Celem nauczania chemii organicznej z biochemią jest stworzenie teoretycznych podstaw niezbędnych do studiowania przedmiotów zawodowych. W czasie ćwiczeń laboratoryjnych i seminaryjnych oraz wykładów student pozna podstawowe pojęcia chemii organicznej, alifatyczne i aromatyczne związki organiczne oraz główne grupy związków występujących w surowcach i produktach żywnościowych oraz na kolejnych etapach przemian metabolicznych. Szczegółowa wiedza na temat biochemicznych funkcji poszczególnych biomakrocząsteczek, m.in. aminokwasów, enzymów, witamin i innych biologicznie ważnych związków, umożliwi docenienie ich roli w żywieniu i przemianach zachodzących podczas pozyskiwania surowców, wytwarzania i przechowywania żywności. Program przedmiotu ma także umożliwić lepsze zrozumienie i pogłębienie już posiadanych wiadomości oraz zapewnić dalsze prawidłowe kształcenie studentów na ww. kierunkach. Wykaz podręczników zalecanych do studiowania podano na końcu skryptu. Studenci mogą także korzystać z dostępnych opracowań, których nie wymieniono. Autorki mają nadzieję, że przewodnik będzie pomocny w zrozumieniu materiału ćwiczeń z chemii organicznej z biochemią.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38