Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filologia polska

Zamawiana liczba książek:

Wyobraźnia historyczna Mazurów pruskich. Studia i źródła
Wyobraźnia historyczna Mazurów pruskich. Studia i źródła
Cena: 23,10 zł
Autor: Chojnowski Zbigniew
Liczba stron: 285
Rok wydania: 2014
Książka rekonstruuje ważniejsze elementy wyobraźni historycznej Mazurów pruskich w okresie, kiedy zaczęła ona wypierać folklorystyczną wizję przeszłości. Wiązało się to z rozwojem rodzimego piśmiennictwa mazurskiego. Począwszy od wydawania „Pruskiego Przyjaciela Ludu” w latach 1844–1845, a na śmierci Marcina Gerssa w 1895 r. skończywszy, polskojęzyczna literatura autorów mazurskich przeżyła swoje apogeum. Rozdział Przeszłość wyobrażona jest przekrojowym przedstawieniem charakterystycznych figur pamięci zbiorowej. Powstawały one na przecięciu „wielkiej historii” i dziejów lokalnych. Prawidłowość tę potwierdzają rezultaty analiz omówione w kolejnych rozdziałach. W części Na tle siedemnastowiecznym autor obejmuje refleksją literaturoznawczą pierwszą historyczną opowieść mazurską Jest Bóg! (1875) Marcina Gerssa. Perypetie bohaterów są pretekstem do przedstawienia przeszłości krainy mazurskiej rekonstruowanej na podstawie archiwalnej, a w zdecydowanie dużo mniejszym stopniu na przesłankach fikcyjnych. Narrator podaje i objaśnia fakty lokalnej historii, ilustrujące, jak on sam uważa, pomyślne dla ludności mazurskiej rządy dynastii Hohenzollernów. W rozdziale Na kanwie wojny siedmioletniej przedstawiono kolejną opowieść historyczną Marcina Gerssa Jan Przykopański (1885) osnutą wokół wojny prowadzonej przez Prusy w latach 1756–1763. Autor opisuje ukształtowanie językowe, za pomocą którego dokonywano reprezentacji historii. Gerss zbeletryzował wydarzenia dziejowe nieznane bliżej społeczności mazurskiej. Wyobraźnia historyczna Mazurów skupiała się przede wszystkim na osobistościach i osobach z kręgów władzy świeckiej i kościelnej, co nie było żadną regionalną specyfiką. W rozdziale Postacie historyczne zanalizowano problem, biorąc pod uwagę mazurskie wiersze-portrety. W częściach Wobec Rosji i Rosjan oraz Wobec Napoleona i jego wojsk zreferowano stosunek społeczności mazurskiej do Rosji, a następnie Napoleona i jego wojsk, gdyż Rosjanie i Francuzi obok Polaków zaznaczyli się najbardziej w historii Mazur. Wyniki badań układają się w zarys wyobraźni historycznej polskojęzycznej ludności wyznania luterańskiego z południowych Prus Wschodnich. Książkę dopełnia aneks ułożony z wybranych tekstów Mazurów pruskich o tematyce historycznej.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38