Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Pedagogika

Zamawiana liczba książek:

Stowarzyszenie „Tratwa” – alternatywa w profilaktyce marginalizacji młodzieży
Stowarzyszenie „Tratwa” – alternatywa w profilaktyce marginalizacji młodzieży
Cena: 2,10 zł
Autor: Chrostowska B.
Liczba stron: 270
Rok wydania: 2008

Zjawiska i procesy marginalizacji społecznej są przedmiotem zainteresowania naukowego od dawna, wzrasta bowiem liczba ludzi z rozmaitych powodów biorących udział w życiu zbiorowym w mniejszym stopniu niż jego pozostali uczestnicy. Współcześnie marginalizacja przybiera charakter problemu społecznego o zasięgu globalnym, wymaga zatem przeciwdziałania w interesie całej ludzkości. Z pedagogicznego punktu widzenia zasadnicze znaczenie mają działania pomocowe, profilaktyczne, wsparcie, ratownictwo, mające na celu przeciwdziałanie zjawisku, ale także poszukiwanie realnych przykładów wykorzystania zasobów i potencjału lokalnego środowiska w pobudzaniu działań społecznych. Niepoślednią rolę odgrywają tu organizacje pozarządowe (NGO-sy). Przykładem takiej organizacji, dającej młodzieży szansę uczestnictwa w życiu społecznym, zachęcającej i jednocześnie uczącej tego uczestnictwa, poznawania i rozwijania własnych możliwości, a także zdolności do znajdowania oparcia w rówieśnikach i dorosłych, nawiązywania więzi i budowania poczucia przynależności, jest Stowarzyszenia Tratwa. Celem autorki było poznanie form, metod, uwarunkowań i efektów działalności Stowarzyszenia w aspekcie profilaktyki marginalizacji młodzieży, a także odpowiedź na pytanie: jak doświadczenia aktywności w Stowarzyszeniu Tratwa wpłynęły na funkcjonowanie młodzieży uczestniczącej w jego działaniach? Praca składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym autorka omawia pojęcie młodzieży, koncepcje młodości, marginalizację polskiej młodzieży, jej style życia, wartości i poglądy w świetle badań. W drugim – marginalizację społeczną, m.in. przyczyny i skutki zjawiska, perspektywy przeciwdziałania marginalizacji, rolę organizacji społecznych w profilaktyce marginalizacji. Trzeci rozdział przedstawia działalność Stowarzyszenia Tratwa, m.in. jego genezę, podstawy prawne, cele i ważniejsze inicjatywy w latach 1996–2004. Rozdział czwarty poświęcony został młodzieży i dorosłym w Stowarzyszeniu Tratwa. Autorka dokonuje tu m.in. analizy socjodemograficznej badanej młodzieży, uwarunkowań jej aktywności w Stowarzyszeniu, roli liderów i dorosłych w Tratwie. Rozdział piąty dotyczy Stowarzyszenia Tratwa jako miejsca profilaktyki marginalizacji młodzieży. Omówione tu zostały m.in. formy aktywności i działania animacyjne Stowarzyszenia, opinie tratwowiczów na temat wartości własnej aktywności, typy doświadczeń wyniesionych z działalności w Tratwie, a także opinie badanej młodzieży o Stowarzyszeniu Tratwa.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38