Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo

Zamawiana liczba książek:

Wolność tworzenia i działania partii politycznych. Studium porównawcze
Wolność tworzenia i działania partii politycznych. Studium porównawcze
Cena: 2,10 zł
Autor: Chmaj M.
Liczba stron: 200
Rok wydania: 2006

Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie współczesnych państw demokratycznych bez partii politycznych. Są one siłą napędową i motorem działania zarówno społeczeństwa, jak i państwa. Partie stanowią mechanizm kształtowania opinii publicznej (mając do tego celu niezbędne zespoły specjalistów, konieczne środki materialne i wpływy), wciągają masy do podejmowania czynności niezbędnych dla społeczeństwa z jednej strony i państwa z drugiej. Jednostka nie może uzyskać wpływu na proces powstawania woli państwowej inaczej niż w ramach organizacji skupiającej podmioty, które cechuje zasadnicza zgodność interesów politycznych, ekonomicznych, kulturalnych itd., wyrażonych w programach partii. Partia to zorganizowany reprezentant interesów poszczególnych grup, będący bardzo ważnym łącznikiem pomiędzy wyborcą a organami władzy publicznej. Autor prezentowanej publikacji postawił zasadnicze pytanie: czy we współczesnych państwach demokratycznych, opartych na prawie oraz partycypacji społecznej w sprawowaniu władzy, istnieją konstytucyjne i ustawowe przesłanki warunkujące funkcjonowanie zasady pluralizmu politycznego i uznające zasadniczą, ale nie monopolistyczną rolę partii politycznych w procesie rządzenia? Porównanie polskich instytucji prawnych i ustrojowych z rozwiązaniami przyjętymi w innych państwach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem krajów postkomunistycznych, pozwala sformułować odpowiednie konkluzje i stanowi przyczynek do refleksji nad kwestiami zmiany statusu prawnego partii.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38