Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo

Zamawiana liczba książek:

Kryminologiczne aspekty sekt destrukcyjnych
Kryminologiczne aspekty sekt destrukcyjnych
Cena: 2,10 zł
Autor: Romańczuk-Grącka M.
Liczba stron: 336
Rok wydania: 2008

Dynamiczny wzrost zalegalizowanych związków o charakterze religijnym, które w wyraźny sposób nadużywały obowiązującego prawa oraz informacje o popełnionych w sektach przestępstwach, nadużyciach i niedopełnieniach obowiązków prawnych, potwierdzone niejednokrotnie przez prawomocne orzeczenia sądowe i decyzje administracyjne, zaczęły skłaniać do refleksji nad rozmiarem szkodliwości społecznej sekt i niektórych ruchów religijnych. Głównym celem prezentowanej pracy było rozpoznanie problemów dotyczących funkcjonowania sekt destrukcyjnych jako środowisk kryminogennych, a w szczególności przyczyn narastania zjawisk patologii społecznej oraz objawów przestępczości w tych środowiskach. Autorkę interesowały rozwiązania prawne dotyczące działalności tego typu grup kultowych, ze szczególnym uwzględnieniem dostępnych instrumentów prawa karnego, jak również proponowane zmiany w ustawodawstwie karnym, mające na celu przeciwdziałanie negatywnym przejawom sekt. W prezentowanej monografii wskazano podłoże tworzenia się nowych sekt o charakterze destrukcyjnym oraz omówiono problematykę endogennych i egzogennych przyczyn względnego ich powodzenia. Poszukiwanie źródeł niesłabnącej popularności sekt przeprowadzono na płaszczyźnie antropologicznej, socjologicznej i psychologicznej. Wyjaśniono pojęcie, metody, płaszczyzny i przebieg procesu psychomanipulacji, uznając ją za zjawisko z zakresu patologii społecznej. Wyodrębniono główne problemy pomiaru przestępczości związanej z działalnością sekt destrukcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia „ciemnej liczby”. Autorka największy nacisk położyła na wykorzystywanie istniejących już instrumentów prawnych, a przede wszystkim na współpracę wszystkich zainteresowanych podmiotów w celu efektywnej realizacji wyłącznie własnych kompetencji w zakresie przeciwdziałania negatywnym przejawom sekt. Podkreśliła rolę profilaktyki społecznej w tym zakresie, a w szczególności wagę wszelkich działań zmierzających ku pogłębianiu wiedzy i rozpowszechnianiu informacji na temat sekt.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38