Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo

Zamawiana liczba książek:

Podsłuch telefoniczny w polskim procesie karnym
Podsłuch telefoniczny w polskim procesie karnym
Cena: 2,10 zł
Autor: Krystyna Szczechowicz
Liczba stron: 180
Rok wydania: 2009

Kontrola i utrwalanie rozmów telefonicznych, powszechnie zwane podsłuchem, jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych źródeł pozyskiwania dowodów w procesie karnym. Tego rodzaju działania organów władzy budzą żywe reakcje, dyskusje i podejrzliwość związaną z niejawnością podsłuchu, dlatego też celem autorki prezentowanej publikacji było przedstawienie złożonych zagadnień kontroli rozmów telefonicznych w polskim procesie karnym w aspekcie ochrony praw człowieka.
Książka składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym przedstawiono zarys historycznego rozwoju praw człowieka i instrumentów ich obrony, a także ochronę tajemnicy komunikowania się w Konstytucji RP i Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Rozdział drugi poświęcony został analizie kontroli rozmów telefonicznych w uregulowaniach zawartych w kodeksie postępowania karnego. W rozdziale trzecim przedstawiono i poddano ocenie podsłuch telefoniczny stosowany w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych. Analizy przepisów regulujących te kwestie dokonano także w aspekcie ich zgodności z Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. W rozdziale czwartym został przedstawiony mało znany problem współpracy w zakresie podsłuchu telefonicznego pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Rozdział piąty pokazuje, jakie gwarancje w zakresie ochrony prawa do poszanowania tajemnicy komunikowania się istnieją dla osób poddanych takiej kontroli.
Autorka podkreśla konieczność dostosowania prawa polskiego do standardów międzynarodowych w zakresie ochrony praw i wolności jednostki, a także postuluje wprowadzenie do ustaw normujących podsłuch pozaprocesowy uregulowania takiego, jak w kodeksie postępowania karnego. Odnosi się zarówno do przyznania prawa do zaskarżalności postanowień osobom, których podsłuch dotyczy, jak i do nałożenia obowiązku na organy stosujące go do informowania osób objętych tą formą kontroli o tym, że takowy podsłuch był wobec nich stosowany.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38