Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • UWAGI OGóLNE

Prace przeznaczone do druku w Wydawnictwie należy składać w sekretariacie Wydawnictwa w:

  • 1 egzemplarzu – prace dydaktyczne

  • 1 egzemplarzu – naukowe/artykuły

  • 2 egzemplarzach – dydaktyczne/podręcznik

  • 2 egzemplarzach – naukowe/habilitacja


Autorzy są zobowiązani dostarczyć do Wydawnictwa wydruk komputerowy pracy wraz z opisaną płytą CD-R. Maszynopis powinien zawierać wszystkie elementy książki, tj. tekst główny z dodatkami (przedmowa, wstęp, posłowie, przypisy, tabele, ilustracje, aneksy, bibliografia, wykaz skrótów, tablice, streszczenia, słowa kluczowe, „ślepe indeksy”, tzn. bez wykazu stron).


Prace składane przez Autorów powinny być pisane w edytorze Word i złożone czcionką typu Times New Roman, wielkość 12 pkt, interlinia co najmniej 1,5 wiersza (na stronie A4 mieści się 25 wierszy, boczny prawy margines – 3 cm). Materiał graficzny (rysunki, schematy, wykresy) powinien być opracowany i dostarczony jako osobny zapis elektroniczny (pliki źródłowe) w programach pracujących w środowisku Windows.


Nie przyjmujemy rysunków wykonanych odręcznie, kserokopii, skanowanych ani materiałów wziętych z Internetu. Autorzy są zobowiązani na marginesie pracy zaznaczyć przewidywane miejsce ilustracji – nie należy włączać materiału ilustracyjnego w tekst.Zdjęcia należy dostarczyć oryginalne, dobrej jakości, umożliwiającej przygotowanie ich do druku. Dopuszcza się przyjęcie zdjęć na nośnikach, jeżeli będą przygotowane w wielkości przewidzianej w druku, o rozdzielczości 600 dpi (czarno-białe zdjęcia). Należy przygotować podpisy pod materiał ilustracyjny. Tytuły ilustracji, podpisy i wykaz źródeł, z których pochodzą ilustracje należy podać w postaci osobnego spisu.


Streszczenie o objętości 2-3 stron dla monografii i do 0,5 strony dla artykułów w publikacjach zbiorowych powinno zawierać cel, przedmiot, metody i wyniki badań. Streszczenie w języku obcym dostarcza Autor.


Prace naukowe i dydaktyczne podlegają wstępnej ocenie Redaktora Działowego i merytorycznej ocenie Recenzenta lub Recenzentów. Po uzyskaniu pozytywnej recenzji (do recenzji tekst wysyła Wydawnictwo) Autor składa poprawioną pracę wraz z opisaną płytą CD-R i pismem, w którym ustosunkowuje się do uwag Recenzenta. Niedopuszczalne jest wprowadzanie przez Autora zmian merytorycznych na etapie korekt.
Prace są opatrzone datą przyjęcia do wydania, za którą przyjmuje się dzień skierowania pracy przez Redaktora Działowego do druku.


W pracach zbiorowych Redaktor Naukowy zobowiązany jest do:

  • ustalenia kolejności artykułów,

  • wprowadzenia podziału wewnętrznego, np. części, rozdziały itd.,

  • ujednolicenia artykułów pod względem tytulatury wewnętrznej artykułów, zapisu bibliograficznego, skrótów,

  • zredagowania przedmowy,

  • współpracy z Redaktorem Wydawniczym.


Prace przygotowane niezgodnie z powyższymi wymaganiami nie będą przyjmowane przez Wydawnictwo.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38