Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC Z ZAKRESU NAUK PRZYRODNICZYCH, TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH

1. Obowiązują wskazówki zamieszczone w Uwagach ogólnych.


2. Prace naukowe publikowane w Wydawnictwie ukazują się w czasopismach oraz serii Rozprawy i Monografie - Dissertations and Monographs (w języku polskim lub angielskim).


3. Prace złożone do Wydawnictwa powinny być tłumaczone lub weryfikowane przez profesjonalnych tłumaczy.


4. W publikowanych pracach naukowych musi być podane imię i nazwisko tłumacza.


5. W pracach naukowych kierowanych do czasopism u góry pierwszej strony należy umieścić tzw. główkę, np.


  • Olsztyn Economic Journal - Abbrev.: Olszt. Econ. J., No..., Y. ...

  • Technical Sciences - Abbrev.: Tech. Sc. No..., Y. ...

  • Polish Journal of Natural Sciences - Abbrev.: Pol. J. Natur. Sc., Vol ..., Y. ...


Niżej powinien być podany tytuł pracy (w języku polskim i angielskim), następnie imię, nazwisko autora (autorów), nazwa jednostki organizacyjnej (instytut, wydział, katedra, zakład) i uczelni. Należy zamieścić słowa kluczowe i streszczenie (w języku angielskim i polskim).


6. Tabele zaopatrzone w kolejne numery i tytuły należy dostarczyć na oddzielnych kartkach formatu A4. W główce tabeli, boczku, polu rubrykowym i w objaśnieniach pod tabelą w pracach publikowanych w serii Rozprawy i Monografie oraz w „Biuletynie Naukowym" pod tekstem w języku polskim należy umieścić odpowiedni tekst angielski.

 

 

Tabela 1

Table 1

Współczynnik zmienności poletek jednostkowych

Coeficient of variation per basic unit area

Gatunek

Species

Rok badań

Year
 of study

Współczynnik zmienności

Coeficient
of variation

Wskaźnik zmienności glebowej

Index of soil heterogenity

 

wg Smitha

according to Smith

wg Federera

according
to Federer

ziarno

grain

słoma

straw

ziarno

grain

słoma

straw

ziarno

grain

słoma

straw

Żyto ozime

Winter rye

2007

2008

19.3

19.1

14.5

16.5

1.1160

0.5719

0.8637

0.5522

0.8786

0.6316

0.9252

0.5854

 


7. W pozostałych publikacjach naukowych (Polish Journal of Natural Sciences, Technical Sciences, Olsztyn Economic Journal) tabele i rysunki mają opisy tylko w języku angielskim.


8. W pracach dydaktycznych obowiązuje język polski.


9. Liczby całkowite zawierające więcej niż 4 cyfry powinny być dzielone jednym odstępem na grupy 3-cyfrowe, licząc od prawej strony.


10. W czasopismach i publikacjach, w których tytuły rysunków i tabel, a także ich opisy są podane po polsku i angielsku (np. w serii „Rozprawy i Monografie") części dziesiętne liczb w tabelach i na rysunkach powinny być oddzielone kropką (patrz tab. 1).


11. Wzory matematyczne i fizyczne powinny być pisane w edytorze wzorów Word. Litery alfabetu greckiego występujące w tekście należy objaśnić na marginesie, np. alfa.


12. Wszelkie jednostki stosowane w pracy należy podawać zgodnie z układem SI.


13. Nie należy włączać rysunków w tekst maszynopisu. W obrębie rysunków nie należy zamieszczać objaśnień tekstowych (napisy w języku angielskim i polskim), lecz w podpisach pod nimi (patrz wzór). Jeżeli ze względu na konieczność zachowania skali rysunek nie może być zmniejszony, Autor powinien wyraźnie to zaznaczyć.

 


Fig. 1. A diagram of an ACWW1000 centrifuge: 1 - engine, 2 - drive shaft, 3 - basket with sieves, 4 - feeding pipe, 5 - draining pipes

 

 

 

 

Fig. 2. The position of the measuring points 1, 2, 3 and 4 on an AWW 1000 centrifuge
1 - engine, 2 - coupling cover, 3 - bearing support case, 4 - centrifuge shaft

Źródło: LIEGIER (2008)
(do prezentacji wykorzystano rysunki z pracy: K. Ligier. 2008. Methods of diagnosing an ACWW 1000 sugar centrifuge with the use of vibration processes. Tech. Sc., 11:289-300).


14. Fotografie kolorowe powinny mieć rozmiar przynajmniej 1,5 MB (rysunki czarno-białe mogą być mniejsze). Niedopuszczalne jest zamieszczanie w pracy fotografii, rysunków i wykresów pochodzących z Internetu.


15. Schematy, wykresy i rysunki techniczne powinny mieć formę rysunku wektorowego (rys. z programów: Corel, Excel, Statistica, Word). Rysunki wykonane w innych programach specjalistycznych należy zapisać w formacie Windows Metafile (*.wmf) umożliwiającym import do Corela.


16. Schematy, wykresy, rysunki i fotografie należy oznaczać jako rysunki z kolejnym numerem i tytułem. Na płycie CD w nazwie rysunku powinien być także zawarty jego numer w pracy.


17. W tekście powinny być zamieszczone powołania na rysunki i tabele w kolejności od 1 do n (zgodnie z numeracją).


18. Pod tabelami i rysunkami trzeba podać źródło.


19. W tekście w powołaniach na piśmiennictwo podajemy nazwisko i rok wydania, np.: Gabryś 1991, Wiśniewski 1997.
W przypadku cytowania pozycji 2 autorów piszemy oba nazwiska i datę, od 3 autorów - jedno i in., np.: Karpacki, Sawicki 1990, Koral i in. 1995.

Jeżeli powołanie w tekście dotyczy pracy zbiorowej, zamiast nazwiska autora przytacza się pełny tytuł pracy (Elektronika. 1993) lub skrócony (Dbajmy o właściwe suszarnictwo... 1992).


20. Wszystkie pozycje wykazu piśmiennictwa powinny być uszeregowane alfabetycznie, bez nadawania im kolejnej numeracji.
Grupy prac jednego autora(ów) należy szeregować chronologicznie - od najstarszych do najnowszych. Jeśli w wykazie znajduje się kilka prac jednego autorstwa opublikowanych w tym samym roku, należy je rozróżnić, uzupełniając rok wydania małymi literami: a, b, c itd.

W wykazie piśmiennictwa należy podać kolejno: nazwisko autora i pierwszą literę jego imienia, rok wydania, tytuł pracy, a następnie obowiązujący skrót tytułu czasopisma, tom, zeszyt (w nawiasie) oraz strony, które dana rozprawa obejmuje, np.:
Czaja J., Żak M. 1993. Systemy przetwarzania danych przy szacowaniu nieruchomości metodami rynkowymi. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., 451, Geod. Ruris Regulat., 24: 7-19.


W przypadku wydawnictw książkowych po nazwisku autora podajemy rok wydania, tytuł pozycji, wydawnictwo oraz miejsce wydania, np.: Karpacki M., Sawicki H. 1980. Ekonomika i organizacja gospodarstw wiejskich. PWN, Warszawa.

Prace zbiorowe:
Dbajmy o właściwe suszarnictwo ziarna. Red. K. Lewin 1982. T. 1. PWN, Warszawa.

Gdy korzysta się tylko z określonej części lub rozdziału:
Lenartowicz M. 1963. Opis bibliograficzny. W: Metodyka bibliograficzna. SBP, Warszawa, s. 36-60.

Prace, które nie były drukowane:
Malicki K. 1990. Ubój świń. Instytut Żywienia Zwierząt ART, Olsztyn (maszynopis).

Kowalski H. 1992. Wychów cieląt. Katedra Hodowli Bydła ART, Olsztyn (praca doktorska).


Jeżeli w wykazie piśmiennictwa zamieszczamy normy, podajemy tytuł normy i nr, np. Narzędzia lekarskie. PN-57/Z-5496.


21. W przypadku dokumentów elektronicznych należy podać nazwę strony, link i datę dostępu, np.:
Internetowa encyklopedia PWN. http://encyklopedia.pwn.pl/ (dostęp 12 lutego 2004 r.)


22. Teksty pisane alfabetem cyrylickim należy oddawać za pomocą transliteracji, korzystając ze Słownika ortograficznego PWN.


23. Skróty tytułów czasopism podaje się wg bazy ISSN Online (http://portal.issn.org).


24. W przypadku znacznych poprawek redakcyjnych Wydawnictwo może zwrócić Autorowi pracę do poprawy.


25. Niedopuszczalne jest wprowadzanie przez


26. Artykuły publikowane w „Polish Journal of Natural Sciences", „Technical Sciences"
i „Olsztyn Economic Journal" są dostępne także pod adresem www.metapress.com

 

27. Niedopuszczalne jest wprowadzanie przez Autora zmian merytorycznych i redakcyjnych na etapie korekt.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38