Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Biologia. Nauka o Ziemi

Zamawiana liczba książek:

Flora i zróźnicowanie zbiorowisk nieleśnych Puszczy Boreckiej
Flora i zróźnicowanie zbiorowisk nieleśnych Puszczy Boreckiej
Cena: 37,80 zł
Autor: Święczkowska Justyna, Hołdyński Czesław
Liczba stron: 234
Rok wydania: 2017

Autorzy postawili sobie za cel ukazanie pełnego zróżnicowania florystycznego i ekologicznego zbiorowisk nieleśnych Puszczy Boreckiej, identyfikację ich głównych zagrożeń i konsekwencji oraz wskazanie najcenniejszych pod względem przyrodniczym obszarów łąkowych.


Puszcza Borecka jest ostoją dla wielu ginących zbiorowisk roślinnych oraz gatunków roślin i zwierząt. Zachowanie obszarów nieleśnych w jej obszarze jest również istotne z punktu widzenia utrzymania żerowisk wolnożyjącej na tym terenie populacji żubra nizinnego.


Teren Puszczy Boreckiej do VII w. p.n.e. wchodził w skład rozległej Puszczy Galindzkiej. Silny rozwój osadnictwa na terenach Galindii rozpoczął się w XVI w. Tenże rozwój osadnictwa na terenach sąsiadujących z puszczą spowodował wzrost intensywności gospodarowania jej zasobami, czego skutkiem - w niejednym przypadku - było głębokie przekształcenie składu gatunkowego ówczesnych lasów. Pierwsze informacje o florze Puszczy Boreckiej pochodzą z drugiej połowy XIX w. Badania florystyczno-fitosocjologiczne i kartograficzne w całej Puszczy Boreckiej, których efektem jest niniejsza praca, były prowadzone w latach 2010-2013.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38