Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Teologia


Prawa i zwyczaje małżeńskie na starożytnym Bliskim Wschodzie
Cena: 25,20 zł

Od zarania dziejów, kiedy małe grupy społeczne łączyły się w większe wspólnoty, podstawową ich komórką był związek mężczyzny z kobietą, a każda z tych osób miała odmienne zadania - odpowiednio do swoich umiejętności i możliwości fizycznych. Na prehistorycznych rysunkach naskalnych można zobaczyć mężczyzn polujących na żyjące wówczas zwierzęta oraz kobiety zajmujące się pracami domowymi. Odnaleziono także liczne figurki z tych...


Głębia i integralność. Inspiracje pedagogiczne Anselma Grüna
Cena: 33,60 zł

Dążenie do osiągnięcia ideału człowieczeństwa poprzez refleksję nad życiem to stały i nieodłączny element kultury, w szczególności kultury zachodniej. Dzieje myśli humanistycznej ukazują wysiłki ludzkości zmierzającej do odkrycia celu i sensu życia oraz sposobu jego realizacji. Bogactwo poglądów wyraża wielki potencjał ludzi w dążeniu do zrozumienia człowieczeństwa i świata. W czasach współczesnych poszukiwania te zachodzą w zmiennych...


Rekolekcje szkolne jako forma ewangelizacji dzieci, młodzieży i dorosłych
Cena: 25,20 zł

Do podstawowych i zawsze aktualnych zadań Kościoła należy ewangelizacja, polegająca na przepowiadaniu i uobecnianiu Dobrej Nowiny o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Jednym ze współczesnych sposobów ewangelizowania dzieci, młodzieży i dorosłych w Polsce są rekolekcje szkolne. Coraz częściej postrzega się je jako szansę na ewangelizację nie tylko dzieci i młodzieży, ale także grona pedagogicznego i rodziców, którzy w czasie rekolekcji...


Sukcjesja i urząd biskupa. Perspektywa polskokatolicka i rzymskokatolicka
Cena: 27,30 zł

Dialog pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski a Kościołem Polskokatolickim rozpoczął się na mocy decyzji Episkopatu z 27 listopada 1997 r. Kościół Polskokatolicki należy do grupy Kościołów starokatolickich. Siedzibą władz Kościoła jest Warszawa. Zwierzchnikiem Kościoła i przewodniczącym Rady Synodalnej jest bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański. Na rzecz dialogu pracują połączone zespoły obydwu Kościołów. Odbyło się wiele posiedzeń roboczych...


Program Anonimowych Alkoholików w perspektywie teologicznomoralnej
Cena: 33,60 zł

Zjawisko uzależnienia jest poważnym problemem indywidualnym i społecznym. Dotyczy każdego środowiska. Oprócz uzależnienia od alkoholu czy narkotyków, odnotowuje się uzależnienie od jedzenia, robienia zakupów, seksu, hazardu, Internetu itd. Jednak najbardziej powszechnym uzależnieniem jest alkoholizm - choroba przewlekła, postępująca, będąca dysfunkcją wielopłaszczyznową, obejmująca różne sfery życia osoby: organizm, psychikę oraz...


Teoria ewolucji a wiara chrześcijan
Cena: 5,25 zł

Publikacja zawiera artykuły będące pokłosiem IX Dni Interdyscyplinarnych zorganizowanych przez Wydział Teologii UWM w Olsztynie. Autorzy w sposób niezwykle interesujący pokazują bogactwo aspektów problematyki wzajemnych powiązań między wiarą chrześcijańską a teorią ewolucji, zaprezentowaną w fundamentalnym dziele Darwina O powstawaniu gatunków.


Kościół Jezusa a judaizm i poganie według ewangelisty Mateusza. Teologia narratywna
Cena: 2,10 zł

W pracy poddano analizie narratywnej całą pierwszą Ewangelię kanonu ksiąg Nowego Testamentu, odczytując w niej sposób opowiadania historii ziemskiego Jezusa i Jego Kościoła w Izraelu przez jej ostatniego redaktora, zwanego Mateuszem. Skoncentrowano się przede wszystkim na trzech kwestiach teologicznych: chrystologii, eklezjologii i misjologii ewangelisty oraz Kościoła, jaki reprezentuje i do którego kieruje konkretne rozwiązania niezwykle istotnych dla niego...


Małżeństwo w świetle dialogu kultur
Cena: 2,10 zł

Jak napisał w Przedmowie ks. prof. Władysław Nowak: „Dialog zaczyna się w rodzinie. Przez sakramentalne małżeństwo Bóg sam wskazuje i uświęca drogę dialogu". Ta idea przyświeca całej książce. Piętnastu autorów spojrzało na małżeństwo ukazane w różnych aspektach. Ks. Antoni Misiaszek podejmuje problem dialogu w duszpasterstwie polskim, odwołując się do uwarunkowań, w jakich żyje polskie społeczeństwo: politycznych, ekonomicznych, wyznaniowych. Michał...


Szatan w Apokalipsie św. Jana
Cena: 18,90 zł

Szatan jest według teologii największym zagrożeniem chrześcijanina. Wielu współczesnych, również chrześcijan, wątpi w jego istnienie. Ks. M. Karczewski podjął się całościowego spojrzenia na postać szatana w świetle księgi A


Dotychczas w literaturze biblijnej można odnotować wiele artykułów na temat poszczególnych tekstów z Ap, nie ma jednak opracowania kompleksowego, stąd praca ks. M....

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38