Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie


1  2  3  4  5 Następna Ostatnia
Kształtowanie środowiska na obszarach wiejskich - w stronę rozwoju trwałego i zrównoważonego
Cena: 46,20 zł

Na kształtowanie środowiska wpływa wiele czynników, m.in. regulowanych przez liczne polityki i strategie. Zamierzeniem autorki było, aby praca stanowiła kompleksowy zbiór wiedzy na temat oddziaływań na środowisko na obszarach wiejskich i w ten sposób poszerzyła dotychczasowy dorobek badaczy i wypełniła lukę w kompleksowym ujęciu problemu, zarówno w sferze teoretycznej, jak i empirycznej. W części teoretycznej autorka: przedstawiła...


Aksjologiczne szkice na temat szarej strefy
Cena: 44,10 zł

Szara strefa jest swoistym fenomenem ekonomicznym, ponieważ występuje w każdej gospodarce. Pozostaje w ścisłej symbiozie z jej oficjalną sferą, różni się tylko skalą, formą i efektami, które wywołuje. Bez brania jej pod uwagę trudno jest wytłumaczyć zjawiska i procesy ekonomiczne. Uwzględniając holistyczne podejście, należy przyjąć, że powoduje ona negatywne skutki gospodarcze.
Ze względu na swój charakter i specyfikę szara strefa...


Zasoby pracy w województwie warmińsko-mazurskim. Zagadnienia wybrane
Cena: 29,40 zł

W monografii zaprezentowano tematykę związaną z problematyką rynku pracy, istotną z punktu widzenia regionalnego (województwa warmińsko-mazurskiego), krajowego, a także Unii Europejskiej. Skupiono się na osobach, których potencjał produkcyjny nie jest w pełni wykorzystywany. Do tej kategorii zasobów pracy zaliczono osoby bezrobotne, bierne zawodowo, osoby z niepełnosprawnościami i zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy, a także...


Finanse gospodarstw domowych w świetle subiektywnych ocen sytuacji materialnej [dodruk]
Cena: 50,40 zł

W badaniach dotyczących zachowań konsumenta konieczne jest uwzględnienie, że różne wymiary zachowań konsumpcyjnych mogą być postrzegane jako wiele obserwowalnych i nieobserwowalnych bezpośrednio jego zachowań rozpatrywanych jako determinanty. Aspekt ten jest o tyle istotną kwestią, że w zależności od fazy, w jakiej znajduje się gospodarstwo domowe, zmieniają się potrzeby i preferencje konsumpcyjne jego członków. Istotna zatem staje się dyskusja,...


Czynniki zrównoważonego rozwoju regionów na przykładzie województw mazowieckiego i podlaskiego
Cena: 44,10 zł

Analizowany w pracy rozwój zrównoważony na poziomie województw, powiatów i gmin w obszarach: gospodarka, społeczeństwo i środowisko, zależy od wielu czynników. Rozwój zrównoważony należy celowo ukierunkować, uwzględniając lokalne potrzeby oraz perspektywy finansowe jednostek. Ważnym czynnikiem dynamiki rozwoju zrównoważonego, oprócz uwarunkowań historyczno-gospodarczych, jest prawidłowe planowanie...


Interdyscyplinarne konteksty wartości. Jednostka - społeczeństwo - biznes
Cena: 35,70 zł

Celem rozważań podjętych w opracowaniu było przedstawienie interdyscyplinarnego kontekstu wartości oraz identyfikacja znaczenia wartości we wzajemnych interakcjach uczestników rynku. Pojęcie to jest szeroko analizowane i badane przez przedstawicieli różnych nauk. Można przyjąć, że wartości są pojęciami lub przekonaniami o pożądanych stanach docelowych lub zachowaniach, które wykraczają poza specyficzne sytuacje, kierują wyborami i oceną...


Model biznesu klubu piłki siatkowej. W drodze do zwiększania konkurencyjności
Cena: 46,20 zł

Zmiana form funkcjonowania sportu zawodowego w Polsce (jego instytucjonalizacja) wymusza m.in. zmianę struktur organizacyjnych i modeli biznesu, a także pozycji konkurencyjnej klubów sportowych oraz profesjonalizację ich działalności. Sport zawodowy, a zwłaszcza widowisko sportowe, jest rynkiem o ogromnym potencjale finansowym. Zawodowe kluby sportowe w Polsce wymagają obecnie profesjonalizacji działań na wszystkich swoich poziomach dotyczących:...


1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38