Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie


1  2  3  4  5 Następna Ostatnia
Determinanty zachowań rynkowych mieszkańców regionów przygranicznych (na przykładzie Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej)
Cena: 35,70 zł

Procesy integracyjne w Europie są instrumentem postępu gospodarczego oraz poprawy warunków życia ludności, zwłaszcza zamieszkującej na obszarach przygranicznych. Rozpatrując zmiany w uwarunkowaniach funkcjonowania polsko-rosyjskiej współpracy transgranicznej, w aspekcie oddziaływania czynników geopolitycznych, należy mieć na uwadze przede wszystkim mieszkańców tych regionów. Problematyka zachowań rynkowych mieszkańców...


Skuteczność narzędzi motywowania stosowanych w urzędach samorządu gminnego - perspektywa pracownika
Cena: 42,00 zł

Autorka podjęła próbę określenia skutecznych narzędzi motywowania w urzędach gmin z perspektywy pracownika samorządowego. Przez narzędzia motywowania przyjmuje się wszystkie czynniki stosowane przez organizację, mające na celu wzbudzenie motywacji wewnętrznej. W rozdziale pierwszym przedstawiono podstawowe kwestie związane z funkcjonowaniem sektora publicznego, w tym administracji publicznej. Odniesiono się do koncepcji biurokracji Maxa Webera, roli...


Foreign Trade in Special Economic Zones in Poland
Cena: 33,60 zł

brak opisu

 

Nakład wyczerpany - dostępna na zamówienie

(e-mail: wydawca@uwm.edu.pl)

 

 


Kulturowe uwarunkowania innowacyjności technicznej przedsiębiorstw przemysłowych
Cena: 31,50 zł

Niespotykany dotąd w rozwoju ludzkości postęp techniczny i tempo rozwoju technologii decydują o konieczności coraz szybszego wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach przemysłowych. Wprowadzanie innowacji musi być wbudowane w wartości, normy i przekonania pracowników, które powinny być kompatybilne z innymi podsystemami organizacji. Zasadniczym celem monografii była identyfikacja i ocena znaczenia kulturowych uwarunkowań innowacyjności...


Kulturowe uwarunkowania powstawania i funkcjonowania szarej strefy
Cena: 37,80 zł

Każde podjęcie działalności gospodarczej jest wyrazem aktywności człowieka. Ścisły związek prawa z gospodarką wykształcił pojęcie legalnej działalności gospodarczej. Wraz z zaistnieniem legalnej działalności gospodarczej i ukonstytuowaniem się norm w ramach funkcjonujących struktur państwowych pojawiły się dwie ważne kategorie, trwale obecne w szeroko rozumianych naukach społecznych, tj. szara strefa oraz kultura. Ich ważność docenia się w zachodzących...


Wpływ zaufania do marki na zachowania konsumentów
Cena: 25,20 zł

W monografii syntetycznie ujęto istniejący dorobek literatury oraz przybliżono rozumienie istoty zaufania i jego wpływu na zachowania zakupowe konsumentów. Podjęto też próbę precyzyjnego zdefiniowania zaufania konsumenckiego do marki oraz wyodrębnienia jego głównych składników. Rozważania przeprowadzono zgodnie z modelem hipotetyczno-dedukcyjnym. Celem głównym pracy było określenie wpływu zaufania konsumenckiego do marki na...


Sytuacja mieszkaniowa w Polsce jako wyznacznik dysproporcji poziomu życia
Cena: 27,30 zł

W pracy skoncentrowano się na powiązaniach sytuacji mieszkaniowej z poziomem życia w Polsce. Założono, że poziom życia i sytuacja mieszkaniowa są pojęciami niejednorodnymi, a główną hipotezą było przypuszczenie o istotnej zależności między nimi. W rozdziałach teoretycznych opisano determinanty poziomu życia i sytuacji mieszkaniowej oraz metody ich pomiaru. W części empirycznej opracowano autorski syntetyczny miernik poziomu życia oparty na analizie...


Zaufanie w przedsiębiorstwie. Uwarunkowania – relacje – pomiar
Cena: 27,30 zł

 

Nakład wyczerpany – dostępna na zamówienie (e-mail: wydawca@uwm.edu.pl)


Inicjatywa JEREMIE jako źródło wsparcia rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Studium przypadku województwa zachodniopomorskiego
Cena: 27,30 zł

Inicjatywa JEREMIE jako program, którego specyfika polega na odejściu od wsparcia dotacyjnego na rzecz zwrotnych instrumentów finansowania, odegrała ważną rolę nie tylko na Pomorzu Zachodnim, ale również w województwach, w których została wdrożona. Umożliwiła dojście do środków finansowych podmiotom, które rozpoczęły działalność gospodarczą i nie posiadały historii kredytowej. To kompendium wiedzy o tej...


1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38