Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie


1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Zaufanie w przedsiębiorstwie. Uwarunkowania – relacje – pomiar
Cena: 27,30 zł

 

Nakład wyczerpany – dostępna na zamówienie (e-mail: wydawca@uwm.edu.pl)


Inicjatywa JEREMIE jako źródło wsparcia rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Studium przypadku województwa zachodniopomorskiego
Cena: 27,30 zł

Inicjatywa JEREMIE jako program, którego specyfika polega na odejściu od wsparcia dotacyjnego na rzecz zwrotnych instrumentów finansowania, odegrała ważną rolę nie tylko na Pomorzu Zachodnim, ale również w województwach, w których została wdrożona. Umożliwiła dojście do środków finansowych podmiotom, które rozpoczęły działalność gospodarczą i nie posiadały historii kredytowej. To kompendium wiedzy o tej...


Obiektywne i subiektywne wymiary konsumpcji gospodarstw domowych
Cena: 44,10 zł

Termin „konsumpcja" zajął poczesne miejsce w ekonomii dopiero po wielkim kryzysie lat 1929-1933. Współczesna konsumpcja charakteryzuje się wysokim stopniem nasilenia takich zjawisk i procesów, jak ekologizacja, serwicyzacja, indywidualizacja, homogenizacja, heterogenizacja i in. Dynamiczny rozwój usług spowodował, że w ostatnich dekadach minionego stulecia również konsumpcja stała się przedmiotem wielu analiz w odniesieniu do...


Rynek surowców a ryzyko bankowe (w ujęciu ryzyka rynkowego i kredytowego)
Cena: 33,60 zł

Monografia autorstwa Bogdana Włodarczyka dotyczy bardzo ważnej i słabo jeszcze eksplorowanej w polskim piśmiennictwie naukowym problematyki, jaką jest powiązanie ryzyka zmienności cen na rynkach surowcowych (ryzyka surowcowego) z ryzykiem, na jakie narażony jest bank w swojej działalności (ryzyko bankowe). Podjętą w pracy tematykę, jej ujęcie i przedstawienie przez autora, niewątpliwie należy uznać za nowatorską i bardzo wartościową zarówno w ujęciu...


Integracja informacji finansowych i klinicznych na potrzeby zarządzania operacyjnygo szpitalem
Cena: 39,90 zł

Szpitale zajmują szczególne miejsce w systemie opieki zdrowotnej nie tylko ze względu na poziom nakładów finansowych przeznaczonych na ich funkcjonowanie, ale przede wszystkim ze względu na charakter i znaczenie realizowanych przez niego zadań. Podstawową i najważniejszą funkcją szpitala jest świadczenie usług zdrowotnych. Jednak ze względu na uwarunkowania historyczne, system finansowania oraz specyfikę działalności, rozwój zarządzania w...


Analiza uwarunkowań wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie powiatu olsztyńskiego ziemskiego z wykorzystaniem doświadczeń Portugalii
Cena: 5,25 zł

Rolnictwo po integracji Polski z Unią Europejską wymaga wszechstronnych zabiegów dostosowawczych, których upatruje się w tzw. wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich. Jego istota sprowadza się do tworzenia sprzyjających warunków w zakresie podejmowania nierolniczej działalności gospodarczej. Restrukturyzacja powinna się opierać na traktowaniu rolnictwa i wsi jako integralnej całości obszarów wiejskich (niezurbanizowanych). Spełniają one oprócz...


Zasobowe uwarunkowania strategii konkurencji przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego przed akcesją i po akcesji Polski do Unii Europejskiej
Cena: 23,10 zł

Głównym celem monografii jest charakterystyka zmian w sposobie konkurowania przedsiębiorstw mleczarskich w Polsce, które dokonały się na przestrzeni 10 lat funkcjonowania na rynku wspólnotowym. Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy ma charakter teoretyczny i dotyczy rozważań na temat strategii przedsiębiorstwa. Rozdział drugi zawiera treści odnoszące się do szeroko rozumianej konkurencyjności przedsiębiorstwa. W...


1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38