Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filologia polska


1  2  3  4  5 Następna Ostatnia
Terapeutyczny wymiar gatunktów autobiograficznych w wypowiedziach autorek XX i XXI wieku
Cena: 42,00 zł

Od połowy XX stulecia w literaturze ważne miejsce zajmują różne odmiany gatunków wspomnieniowych. Inspiracją do ich tworzenia jest często potrzeba wypowiedzenia prawdy o swoim życiu, uporządkowania jego kolejnych etapów. Zagadnieniom pisarstwa autobiograficznego poświęcona jest prezentowana monografia. Na opracowanie składa się dziewięć szkiców, w których autorka skupia się na terapeutycznym oddziaływaniu gatunków...


Czytanie czytania. Szkice i noty metakrytyczne
Cena: 69,30 zł

Na książkę pt. „Czytanie czytania. Szkice i noty metakrytyczne" składają się autorskie świadectwa lekturowe z lat 1984-2019. Poruszona jest w nich problematyka czytelnictwa, krytyki literackiej, zarówno filologicznych, jak i kulturoznawczych form wypowiadania się o utworach. Mowa o kwestiach związanych z syntezami współczesnej literatury polskiej. Autor proponuje wprowadzenie do literaturoznawstwa terminu „geoczytanie". Monografia...


Poezja o młodopolskim rodowodzie (Kasprowicz, Miciński, Staff, Leśmian)
Cena: 56,70 zł

Twórczość Jana Kasprowicza, Tadeusza Micińskiego, Leopolda Staffa i Bolesława Leśmiana łączy ten sam rodowód. Wywodzi się ona z Młodej Polski, wszyscy więc poeci są po trosze symbolistami. Jednak, jak łatwo zauważyć, analizowane utwory to teksty dwudziestowieczne - i to nie tylko dlatego, że prawie wszystkie opublikowane zostały w tomach autorskich wydanych w pierwszych dekadach XX stulecia, ale też dlatego, że oprócz tradycyjnych...


Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945–1989
Cena: 2,10 zł

Jak pisze autorka we Wstępie: „[...] monografia ma na celu skatalogowanie wszystkich zdarzeń literackich objętych wyróżnioną w tytule przestrzenią geograficzną i czasową". Stąd też w pracy omówiono działalność instytucji kulturalnych, funkcjonowanie czasopism literackich, związków, klubów pisarzy. Jednocześnie zaprezentowano dorobek twórczy pisarzy związanych ze środowiskiem olsztyńskim, ilustrując tym samym obszar ich...


Raje i apokalipsy. Studia i szkice o literaturze dwudziestowiecznej
Cena: 2,10 zł

Jak stwierdza autor, poeta XX stulecia częściej przyjmował postawę sceptyka, poszukiwacza, kogoś wypędzonego z raju, krytyka swojego czasu niż jego apologety, znajdując w poezji zdolność do ocalenia tego, co jest uznawane za dobre. Nieufność, sprzeciw, niedowierzanie, podejrzliwość, krytyczny intelektualizm współzawodniczy tu z pragnieniem ufności, zawierzenia, aprobaty, znalezienia duchowej, aksjologicznej lub emocjonalnej ostoi. „Raje" i...


Od biografii do recepcji. Ernst Wiechert, Konstanty I. Gałczyński, Zbigniew Herbert na Warmii i Mazurach
Cena: 2,10 zł

Jednym z celów książki jest rekonstrukcja „śladów" pozostawionych w kulturze regionalnej przez Wiecherta, Gałczyńskiego i Herberta.

Zainteresowanie Wiechertem jako pisarzem „mazurskim" i „propolskim" legitymizowało pozorną ciągłość kulturową pomiędzy społeczeństwem południowych Prus Wschodnich i tym, które ukształtowało się na Warmii i Mazurach po wojnie. Dotyczyło to zwłaszcza okresu...


Faun - Pan - Satyr. Wybobraźnia fauniczna w poezji i sztuce Młodej Polski
Cena: 84,00 zł

Przedmiotem pracy jest jeden ze stereotypów wyobrażeniowych, który umownie został określony mianem „motywu faunicznego". Pod tą nazwą kryją się postacie hybrydyczne, pochodzące z mitologii greckiej i rzymskiej, ich atrybuty, czas i przestrzeń działania. Jakkolwiek w modernizmie europejskim były popularne rozmaite hybrydy (np. centaur, chimera, sfinks, syrena), to jednak zdecydowanie największym powodzeniem cieszył się faun i bóstwa...


Tel Awiw - Jerozolima. Literackie kreacje przestrzeni miejskiej
Cena: 33,60 zł

Autorka podjęła się ukazania problematyki przestrzeni miejskiej w kontekście nowej humanistyki. Nowy materiał egzemplifikacyjny, jakim jest niewątpliwie w polskim literaturoznawstwie twórczość autorów piszących w języku hebrajskim, opracowany został na podstawie metodologii, uwzględniającej perspektywę innych dyscyplin, takich jak geografia humanistyczna, antropologia kulturowa, sound studies czy sensory studies. Literackie realizacje tematu...


Romantyczne cykle liryczne. "Sonety krymskie", "Vade-mecum", "Les Fleurs du mal"
Cena: 60,90 zł

W pracy zaprezentowano wybrane wiersze z trzech słynnych cykli poetyckich: Sonetów krymskich Adama Mickiewicza, Vade-mecum Cypriana Norwida i Kwiatów zła Charles'a Baudelaire'a. Napięcie między „ja" i światem przyjmuje w tych tekstach postać konfrontacji uświadamiającej własną inność czy wyobcowanie. Można zaobserwować współobecność kilku form świadomości: a) ukierunkowaną na świat zewnętrzny; b)...


1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38