Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo


1  2  3  4  5 Następna Ostatnia
Uchodźcy środowiskowi - otwarty problem niewydolności środowiska, polityki i prawa
Cena: 42,00 zł

Migracje środowiskowe nie są zjawiskiem nowym. Katastrofy naturalne od zawsze zmuszały do zmiany miejsca bytowania. Skutki zmian w klimacie i otoczeniu przyczyniają się do tego, że rośnie liczba osób szukających innego miejsca we własnym kraju albo poza jego granicami.
W pierwszej części opracowania wskazano na wiele implikacji wynikających z konieczności łączenia spraw polityki, gospodarki i człowieka z różnie przejawiającymi się aktualnymi...


In dubio pro humanitate. W stulecie urodzin Profesora Mariana Cieślaka
Cena: 126,00 zł

Niniejsza monografia jest rezultatem V Warmińskiej Konferencji Nauk Penalnych, (...) stanowiąc kontynuację zobowiązania podjętego w 2011 r. przez Katedrę Prawa Karnego Materialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - organizacji cyklicznej konferencji naukowej mającej na celu wymianę poglądów teorii i praktyki na temat fundamentalnych problemów dostrzeganych w obszarze nauk penalnych.
Piąta edycja...


Dowód z opinii biegłego w polskim systemie prawnym
Cena: 35,70 zł

Z całą pewnością można stwierdzić, że proces nie może dziś sprawnie funkcjonować bez wsparcia biegłych, których rola ma bardzo duże znaczenie w postępowaniach sądowych.
Autorzy niniejszej publikacji postawili sobie za cel opisanie ważnych i konkretnych problemów związanych z opiniowaniem. W monografii znajdują się rozdziały poświęcone m.in. statusowi i etyce biegłego psychologa, pozycji biegłego lekarza w procesie karnym, opiniowaniu...


Prawne aspekty funkcjonowania monistycznego modelu zarządzania spółką europejską
Cena: 52,50 zł

Spółka europejska jest formą spółki akcyjnej, która umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej na terenie całej Unii Europejskiej. Zasady jej tworzenia reguluje Rozporządzenie Rady (WE) z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE). Przystąpieniem do UE Polska przyjęła na siebie zobowiązanie uchwalenia przepisów prawa krajowego uzupełniających treść tego rozporządzenia.
Zainteresowanie...


Glosator warmiński 1. Olsztyńskie miniatury z zagadnień stosowania prawa
Cena: 39,90 zł

Prezentowy zbiór prac dotyczy problematyki stosowania prawa, a jego forma odpowiada glosom i case study. W publikacji dokonano analizy orzecznictwa sądów, przede wszystkim Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów apelacyjnych, których orzeczenia wpływają na praktykę sądową, przyczyniając się do jej ujednolicenia oraz prawidłowego stosowania prawa. Monografia składa się z dwóch części: pierwsza z...


Policja - między historią a prawem. Studia ofiarowane Profesorowi Piotrowi Majerowi w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin
Cena: 126,00 zł

Prezentowana monografia ma charakter okolicznościowy. Powstała z okazji jubileuszu 70. urodzin Profesora Piotra Majera. Uroczystość ta splata się jednocześnie z 20-leciem zatrudnienia Pana Profesora na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a także 45-leciem pracy naukowej, którą prof. dr hab. Piotr Majer zapoczątkował w Biurze Historycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Dobrym zwyczajem akademickim jest...


Podstawowe zagadnienia prawa handlowego / Fundamental issues of Polish commercial law
Cena: 56,70 zł

Niniejsza monografia została przygotowana przez pracowników i doktorantów Katedry Prawa Gospodarczego i Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zamiarem jej autorów ma ona stanowić szerzej pomyślany cykl monografii odnoszących się do zagadnień prawa gospodarczego i prawa handlowego wskazujących na obszary badań realizowanych w katedrze. Publikacja ta odnosi się do zagadnień...


Transgraniczny handel i inwestycje w sektorze energetycznym Unii Europejskiej - problematyka prawna
Cena: 44,10 zł

Monografia dotyczy zagadnień prawnych związanych z transgranicznym handlem i inwestycjami w sektorze energetycznym Unii Europejskiej. Problematyka ta jest nade wszystko istotna z perspektywy budowy jednolitego rynku energetycznego Unii Europejskiej.
Za cel naukowy pracy obrano ustalenie, czy obowiązujące regulacje prawne zapewniają swobodny transgraniczny obrót i inwestycje w sektorze energetycznym Unii Europejskiej oraz określenie prawnych...


Tworzenie zdolności obronnych na przykładzie wybranych obszarów pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa. Uwarunkowania prawne. Rekomendacje dla systemu
Cena: 37,80 zł

Monografia jest wynikiem projektu badawczego Tworzenie zdolności obronnych administracji publicznej w ramach przygotowań obronnych państwa. Uwarunkowania prawne. Rekomendacje dla systemu, zrealizowanego przez zespół pracowników naukowo-dydaktycznych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie oraz...


1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38