Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Geodezja


1  2  3  4 Następna Ostatnia
Propozycja systemu wspomagającego proces gospodarowania nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
Cena: 69,30 zł

Gospodarowanie nieruchomościami jest złożonym i skomplikowanym procesem. Decyzje dotyczące sposobu zagospodarowania danej nieruchomości są podejmowane indywidualnie. Każdorazowo wymaga to dużego nakładu pracy i zgromadzenia niezbędnych danych, na których podstawie może być podjęta decyzja o rozdysponowaniu danej nieruchomości.
Podjęte w pracy analizy dotyczące uwarunkowań determinujących kierunki i formy rozdysponowania nieruchomości problemowych w...


Integracja niwelacji geometrycznej z pomiarami satelitarnymi w badaniach nad antropogenicznymi deformacjami powierzchni Ziemi (DODRUK)
Cena: 54,60 zł

Integracja niwelacji geometrycznej przeprowadzanej techniką precyzyjnej niwelacji geometrycznej z pomiarami satelitarnymi polega na przenoszeniu układu odniesienia pomiarami satelitarnymi z punktów referencyjnych znajdujących się w znacznej odległości od obiektu badań na wybrane punkty kontrolowane sieci kontrolnej, które mają stanowić nawiązanie dla niwelacji geometrycznej. Pomiar klasyczny służy do szybkiego pozyskania informacji o dużej...


Metodyka i system przetwarzania danych pozyskiwanych masowo w celu numerycznego modelowania powierzchni z wykorzystaniem struktury GRID
Cena: 63,00 zł

Systemy informacji przestrzennej (SIP) są powszechnie wykorzystywane do opisu, analiz, wyjaśniania, interpretowania i przewidywania różnego rodzaju zjawisk przestrzennych. Oprócz danych statystycznych, gromadzą również informacje pomiarowe pochodzące z różnych źródeł. Współczesne systemy pomiarowe oparte na urządzeniach umożliwiających automatyczną rejestrację wyników obserwacji w sposób masowy (LiDAR,...


Rolnictwo uspołecznione w procesie kształtowania przestrzeni obszarów wiejskich
Cena: 92,40 zł

„W rozprawie Marta Gwiaździńska-Goraj przedstawiła wyniki swych badań dotyczących niezwykle ważnego problemu, jakim była restrukturyzacja rolnictwa uspołecznionego jako czynnika mającego wpływ na kształtowanie przestrzeni obszarów wiejskich [...]. Należy podkreślić dużą wartość naukową i praktyczną rozprawy, walorem pracy są także liczne poglądowe mapy ilustrujące analizowane zjawiska. Rozprawa może być wartościowym wkładem w rozwój...


Zdalne nauczanie akademickie w inżynierii lądowej
Cena: 33,60 zł

W monografii zaprezentowano przykłady skutecznych rozwiązań, po które sięgnęli nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia w sposób zdalny na kierunku budownictwo, zaskoczeni nietypową i trudną sytuacją, w jakiej znalazło się szkolnictwo wyższe z powodu pandemii covid-19. Można tu znaleźć uwagi dotyczące prowadzenia zajęć o różnym charakterze: od teoretycznych przez komputerowe do ćwiczeń laboratoryjnych i egzaminu dyplomowego....


Podstawy i procedury gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości. Teoria i praktyka
Cena: 54,60 zł

Gospodarowanie publicznymi zasobami nieruchomości (własnością Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych oraz jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych osób prawnych) ma swoją specyfikę. Związane jest to między innymi z rozmiarami tych zasobów (ponad 35% powierzchni kraju w 2018 r.) oraz ze sposobem podejmowania decyzji przez podmioty odpowiedzialne za tę gospodarkę. Gospodarowanie zasobami Skarbu Państwa oraz zasobami jednostek...


Wybrane zagadnienia z rysunku map, wyd. drugie poprawione i uzupełnione
Cena: 2,10 zł

Prezentowane drugie, poprawione i uzupełnione, wydanie skryptu przeznaczone jest głównie dla studentów pierwszego roku kierunków geodezyjnych oraz uczniów techników i liceów o profilu geodezyjnym. W książce znajduje się opis technik tworzenia map klasycznych i numerycznych ze szczególnym uwzględnieniem mapy zasadniczej. Opisano także zasady tworzenia szkiców i opisów topograficznych. Treść skryptu...


Rola rewitalizacji w kształtowaniu układów przestrzennych osiedli wiejskich na Warmii
Cena: 2,10 zł

W krajobrazie oraz funkcjonowaniu wsi warmińskich zachodzą ogromne zmiany. Wsie stają się osiedlami wielofunkcyjnymi, z coraz mniejszym udziałem funkcji rolniczej. Tereny wiejskie leżące w pobliżu dużych miast ulegają przeobrażeniu wskutek ekspansji zabudowy mieszkaniowej, zaś tereny atrakcyjne przyrodniczo zajmuje zabudowa rekreacyjna. Wsie oddalone od większych miast oraz mało atrakcyjne turystycznie wyludniają się.

więcej


Podstawy budowy infrastruktury informacji przestrzennej
Cena: 2,10 zł

Infrastruktura informacji przestrzennej należy do stosunkowo młodej, liczącej około 30 lat, dziedziny wiedzy zwanej geoinformatyką, geomatyką czy GIS (Geographic Information Systems, czyli „systemy informacji geograficznej"). Problematyka ta w Europie i w Polsce zaczęła się dynamicznie rozwijać po roku 2000. Komisja Europejska rozpoczęła wtedy pracę nad koncepcją budowy europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej, a teoria informacji...


1  2  3  4 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38