Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie

Zamawiana liczba książek:

Determinanty zachowań rynkowych mieszkańców regionów przygranicznych (na przykładzie Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej)
Determinanty zachowań rynkowych mieszkańców regionów przygranicznych (na przykładzie Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej)
Cena: 35,70 zł
Autor: Batyk Iwona Michalina
Liczba stron: 273
Rok wydania: 2019

Procesy integracyjne w Europie są instrumentem postępu gospodarczego oraz poprawy warunków życia ludności, zwłaszcza zamieszkującej na obszarach przygranicznych. Rozpatrując zmiany w uwarunkowaniach funkcjonowania polsko-rosyjskiej współpracy transgranicznej, w aspekcie oddziaływania czynników geopolitycznych, należy mieć na uwadze przede wszystkim mieszkańców tych regionów. Problematyka zachowań rynkowych mieszkańców Obwodu Kaliningradzkiego na polskim rynku przygranicznym nie była dotychczas podejmowanym tematem badań naukowych. Polscy przedsiębiorcy współpracujący lub zamierzający podjąć współpracę wyrażali potrzebę poszerzenia lub ugruntowania swojej wiedzy na temat mechanizmów rynkowych, oczekiwań konsumentów rosyjskich, ich mentalności, narzędzi skutecznej komunikacji i polityki marketingowej. Niniejsza praca jest takim kompendium, analizie poddano zjawiska gospodarczo-społeczne wpływające na zachowania mieszkańców regionów przygranicznych i na podstawie badań własnych I.M. Batyk zaproponowała ekonomiczne modele zachowań konsumentów z Obwodu Kaliningradzkiego na polskim rynku towarów i usług. Autorka przeprowadziła indywidualne wywiady w języku rosyjskim wśród 1022 mieszkańców Obwodu przyjeżdżających do Polski w okresie od 2012 do 2016 r. Uzyskane wyniki z pewnością będą użyteczne dla organów władz, przedstawicieli biznesu, producentów towarów i usług oraz przedsiębiorców działających w różnych branżach i pozwolą na lepsze zrozumienie zachowań rynkowych regionów przygranicznych.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38