Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie


1  2  3  4  5 Następna Ostatnia
Użyteczność robota kompana w świetle determinant wpływających na jakość życia osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Studium empiryczne
Cena: 0,00 zł

Zgodnie z prognozami Eurostatu społeczeństwo Polski do 2100 r. będzie najstarszym spośród wszystkich narodów wchodzących w skład Unii Europejskiej. W tym kontekście zadbanie o jakość życia osób z ograniczoną sprawnością ruchową staje się wyzwaniem. W rozwiązaniu tego problemu może pomóc dążenie do coraz powszechniejszego użycia potrafiących się uczyć i precyzyjnie nawigowanych robotów kompanów. Monografia jest...


Migracje międzynarodowe w Polsce. Tendencje, uwarunkowania i konsekwencje
Cena: 69,30 zł

W warunkach globalizacji migracje międzynarodowe ludności przybrały masowy charakter i stały się ważnym problemem społeczno-ekonomicznym dotyczącym w różnym stopniu wielu państw świata. Polska długo była krajem emigracyjnym. Przystąpienie do Unii Europejskiej umożliwiło Polakom swobodne poruszanie się po jej terytorium. Łatwość przemieszczania się połączona z prawem do podejmowania pracy oraz korzystania z zabezpieczenia społecznego przyczyniła się do...


Autentyczność tradycyjnych produktów żywnościowych w decyzjach nabywczych konsumentów
Cena: 42,00 zł

W dobie nieustannie rozwijającego się rynku żywności (...) widoczny jest wyraźny trend poszukiwania oryginalnych wartości i związanych z nimi produktów. (...) Utrata zaufania, problemy ekologiczne i globalizacja należą do źródeł krytyki braku oryginalności i wzmacniają wśród nabywców poszukiwanie tego, co prawdziwe (...). Chęć prowadzenia zdrowego stylu życia skłania konsumentów do refleksji nad składem artykułów...


Fuzje i przejęcia jako strategie rozwoju przedsiębiorstw w przemyśle mleczarskim w Polsce
Cena: 33,60 zł

Zmienność warunków funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw powoduje poszukiwanie przez nie nowych strategii rozwoju. Jedną z nich stanowią fuzje i przejęcia. Połączenie podmiotów gospodarczych w jedną organizację ma na celu osiągnięcie większych efektów niż w wyniku indywidualnych działań. Strategia ta zyskała popularność w latach 80. XX wieku, osiągając apogeum w dekadzie lat 90. Dziś również mają miejsce procesy...


The Role of the Shadow Economy in Post-Transition Countries. A Case of Legitimatization of the Shadow Economy in Central and Eastern European Economies
Cena: 44,10 zł

Szara strefa stanowi tę część gospodarki, której dochody osiągane z działalności niezakazanej przez prawo są ukrywane w całości lub częściowo przed organami administracji państwowej, podatkowej lub celnej. Jest to nielegalny obrót legalnymi towarami i usługami. Szarą strefę, którą zwłaszcza w krajach rozwijających się i słabiej rozwiniętych należy traktować jako realne zagrożenie dla legalnej działalności gospodarczej, łatwo się dawało i...


Kształtowanie środowiska na obszarach wiejskich - w stronę rozwoju trwałego i zrównoważonego
Cena: 46,20 zł

Na kształtowanie środowiska wpływa wiele czynników, m.in. regulowanych przez liczne polityki i strategie. Zamierzeniem autorki było, aby praca stanowiła kompleksowy zbiór wiedzy na temat oddziaływań na środowisko na obszarach wiejskich i w ten sposób poszerzyła dotychczasowy dorobek badaczy i wypełniła lukę w kompleksowym ujęciu problemu, zarówno w sferze teoretycznej, jak i empirycznej. W części teoretycznej autorka: przedstawiła...


Aksjologiczne szkice na temat szarej strefy
Cena: 44,10 zł

Szara strefa jest swoistym fenomenem ekonomicznym, ponieważ występuje w każdej gospodarce. Pozostaje w ścisłej symbiozie z jej oficjalną sferą, różni się tylko skalą, formą i efektami, które wywołuje. Bez brania jej pod uwagę trudno jest wytłumaczyć zjawiska i procesy ekonomiczne. Uwzględniając holistyczne podejście, należy przyjąć, że powoduje ona negatywne skutki gospodarcze.
Ze względu na swój charakter i specyfikę szara strefa...


Zasoby pracy w województwie warmińsko-mazurskim. Zagadnienia wybrane
Cena: 29,40 zł

W monografii zaprezentowano tematykę związaną z problematyką rynku pracy, istotną z punktu widzenia regionalnego (województwa warmińsko-mazurskiego), krajowego, a także Unii Europejskiej. Skupiono się na osobach, których potencjał produkcyjny nie jest w pełni wykorzystywany. Do tej kategorii zasobów pracy zaliczono osoby bezrobotne, bierne zawodowo, osoby z niepełnosprawnościami i zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy, a także...


Finanse gospodarstw domowych w świetle subiektywnych ocen sytuacji materialnej [dodruk]
Cena: 50,40 zł

W badaniach dotyczących zachowań konsumenta konieczne jest uwzględnienie, że różne wymiary zachowań konsumpcyjnych mogą być postrzegane jako wiele obserwowalnych i nieobserwowalnych bezpośrednio jego zachowań rozpatrywanych jako determinanty. Aspekt ten jest o tyle istotną kwestią, że w zależności od fazy, w jakiej znajduje się gospodarstwo domowe, zmieniają się potrzeby i preferencje konsumpcyjne jego członków. Istotna zatem staje się dyskusja,...


1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38