Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie

Zamawiana liczba książek:

Kulturowe uwarunkowania innowacyjności technicznej przedsiębiorstw przemysłowych
Kulturowe uwarunkowania innowacyjności technicznej przedsiębiorstw przemysłowych
Cena: 31,50 zł
Autor: Strychalska-Rudzewicz Anna
Liczba stron: 314
Rok wydania: 2019

Niespotykany dotąd w rozwoju ludzkości postęp techniczny i tempo rozwoju technologii decydują o konieczności coraz szybszego wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach przemysłowych. Wprowadzanie innowacji musi być wbudowane w wartości, normy i przekonania pracowników, które powinny być kompatybilne z innymi podsystemami organizacji. Zasadniczym celem monografii była identyfikacja i ocena znaczenia kulturowych uwarunkowań innowacyjności technicznej przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce oraz zaproponowanie pożądanych kierunków doskonalenia kultury organizacyjnej w odniesieniu do wzrostu ich innowacyjności w zakresie produktów i procesów. Przedmiotem monografii była problematyka zarządzania wpisująca się w obszar kulturowych uwarunkowań innowacyjności. W badaniach przyjęto, że kultura organizacyjna jest czynnikiem wpływającym na proces tworzenia innowacji w przedsiębiorstwie. Praca ma charakter studium teoretyczno-empirycznego. Wyniki studiów literaturowych zaprezentowano w rozdziałach: pierwszym, drugim oraz trzecim. Wyniki własnych badań empirycznych przedstawiono w rozdziałach: pierwszym, czwartym, piątym i szóstym.

W rozdziale pierwszym na podstawie literatury scharakteryzowano wewnętrzne czynniki wpływające na innowacyjność przedsiębiorstw. Omówiono znaczenie kultury organizacyjnej na tle wewnętrznych uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych. Przedstawiono rezultaty badania ankietowego przeprowadzonego wśród ekspertów dotyczącego oceny obecnego i prognozowanego znaczenia wewnętrznych uwarunkowań tworzenia innowacji produktowych i procesowych w przedsiębiorstwach przemysłowych. Wskazano istotne statystycznie podobieństwa i różnice między ocenami znaczenia uwarunkowań wykonanymi przez ekspertów polskich i zagranicznych. Wyróżniono uwarunkowania, które w opinii ekspertów mają oraz będą miały największe znaczenie w procesie tworzenia innowacji. Wskazano obecne i przewidywane znaczenie kultury organizacyjnej i klimatu innowacyjnego w tworzeniu innowacji.

W rozdziale drugim przybliżono istotę i znaczenie kultury organizacyjnej w naukach o zarządzaniu. Omówiono paradygmaty i definicje kultury organizacyjnej w naukach o zarządzaniu oraz przedstawiono modele i typologię kultury organizacyjnej. Omówiono znaczenie oraz wpływ kultury narodowej na kulturę organizacyjną, a także oddziaływanie kultury przedsiębiorczości na kulturę innowacyjną w przedsiębiorstwach.

W rozdziale trzecim przybliżono pojęcie i cechy kultury innowacji. Omówiono wpływ kreatywności jednostkowej i pozajednostkowej na innowacyjność. Wskazano kategorie praktyk wpływających na kreatywność pracowników w organizacjach. Na podstawie literatury scharakteryzowano elementy kultury organizacyjnej wspierające innowacyjność.

Rozdział czwarty zawiera wyniki badań dotyczących występowania wskaźników elementarnych wymiarów wartości w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce. Określono zależność tych wskaźników z obiektywnymi i subiektywnymi wskaźnikami innowacyjności w badanych przedsiębiorstwach. Wskazano przeważający typ wymiaru kultury organizacyjnej w innowacyjnych organizacjach przemysłowych w Polsce.

Rozdział piąty powstał na podstawie wyników badań jakościowych pogłębionych typu case study, które stanowią charakterystykę wybranych przedsiębiorstw w kontekście cech bezpośrednich kultury oraz elementów pośrednich na nią oddziałujących, wpływających na innowacyjność badanych przedsiębiorstw przemysłowych. Wskazano cechy kultur, zarówno wspierających działalność innowacyjną, jak i jej niewspierających.

W rozdziale szóstym przedstawiono wyniki eksploracyjnej analizy czynnikowej i na tej podstawie wyróżniono wymiary kultury innowacji. Omówiono również zależności występujące między kulturą innowacji, innowacyjnością oraz efektywnością przedsiębiorstw.

W podsumowaniu pracy przedstawiono najważniejsze rezultaty badań, odnosząc się do sformułowanych hipotez badawczych. Omówiono ograniczenia badawcze wynikające z charakteru badań i dostępnych danych. Wskazano kierunki kształtowania kultury organizacyjnej sprzyjającej zwiększaniu innowacyjności przedsiębiorstw w zakresie produktów i procesów oraz dalszych badań w obszarze kulturowych uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38