Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie

Zamawiana liczba książek:

Wyzwania rynku pracy, ubezpieczeń i polityki senioralnej
Wyzwania rynku pracy, ubezpieczeń i polityki senioralnej
Cena: 44,10 zł
Autor: Organiściak-Krzykowska Anna, Wysocka Magdalena (red.)
Liczba stron: 334
Rok wydania: 2020

Sytuacja na rynku pracy jest zdeterminowana wieloma zmiennymi, wśród których od lat dominujące znaczenie mają przemiany demograficzne. Przejawiają się spadkiem liczby ludności oraz zmianami struktury ludności. W Polsce oraz innych krajach europejskich zmniejsza się liczba ludności ogółem oraz liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, szczególnie w wieku produkcyjnym mobilnym. Wzrasta natomiast liczba ludności w wieku poprodukcyjnym. Zachodzące procesy oznaczają starzenie się społeczeństwa, co ma istotne znaczenie dla polityki zatrudnienia i polityki społecznej państwa.
W kontekście zasygnalizowanych procesów diametralnie zmieniła się sytuacja na rynku pracy. Wyraźnie zmalało bezrobocie, a potencjalni pracodawcy odczuwają ustawiczne niedobory siły roboczej. W istniejącej rzeczywistości problemem jest szukanie odpowiedzi na pytanie o możliwości zwiększenia aktywności zawodowej osób nieaktywnych na rynku pracy.
Opracowania poszczególnych autorów ujęto w dwóch częściach. Część pierwsza zatytułowana Zatrudnienie i bezrobocie jest zbiorem esejów poruszających istotne zagadnienia związane z rozwojem społeczno-gospodarczym, zarówno regionów, jak i kraju. Poruszono tu takie kwestie, jak: aktualność teorii segmentacyjnych, sytuacja mieszkańców wsi na rynku pracy, partycypacja zawodowa osób niepełnosprawnych i ich sytuacja na rynku pracy, poziom wynagrodzeń pracowników medycznych i sytuacja pielęgniarek w Polsce na tle pozostałych grup zawodowych, zróżnicowanie wynagrodzeń za pracę w Polsce w latach 1992-2018, struktura zasobów pracy w województwie opolskim, zagadnienia migracji Polaków do Norwegii, szybki rozwój technologii i pojawiających się na rynku pracy pracowników przemysłu 4.0.
Część druga pracy, zatytułowana Przemiany demograficzne - starzenie się społeczeństwa, obejmuje kwestie związane z zachodzącymi w Polsce przemianami demograficznymi skutkującymi zmianami na rynku pracy oraz w polityce ubezpieczeń i ogólnie w polityce senioralnej: proces starzenia się ludności Polski i Czech oraz zmiany w politykach senioralnych w obydwu krajach, zarządzanie wiekiem pracowników i korzyści wynikające z zatrudniania i podtrzymywania zdolności do pracy osób starszych wiekiem, szczególnie w mikro i małych przedsiębiorstwach, porównanie doktryny aktywizmu z działaniami realizowanymi w ramach silver economy, wpływ zmian demograficznych na rynek pracy w Polsce i w województwie warmińsko-mazurskim, zagadnienia prawodawstwa oraz orzecznictwa sądowego odnoszące się do osób 50+, zagadnienia solidarności międzypokoleniowej wynikającej ze starzenia i długowieczności społeczeństwa. Opracowanie zamykają rozważania dotyczące ubezpieczeń. Ukazane są między innymi zalety i wady korzystania z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego i ubezpieczeniowej polisy turystycznej, wskaźniki charakterystyczne oraz kierunki rozwoju ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce, a także problemy ubezpieczeniowe wynikające z dysfunkcyjności definicji zużycia rolniczych obiektów technicznych.
Treści przedstawione w pracy mogą się przyczynić do pogłębienia wiedzy o aktualnych problemach rynku pracy i wybranych aspektach ubezpieczeń. Sformułowane przez poszczególnych autorów rekomendacje mogą być wskazówką dla polityków stanowiących prawo dotyczące rynku pracy oraz praktyków zatrudnionych w różnych instytucjach rynku pracy.

 

Nakład wyczerpany.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38