Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie

Zamawiana liczba książek:

Fuzje i przejęcia jako strategie rozwoju przedsiębiorstw w przemyśle mleczarskim w Polsce
Fuzje i przejęcia jako strategie rozwoju przedsiębiorstw w przemyśle mleczarskim w Polsce
Cena: 33,60 zł
Autor: Radecka-Romaniuk Krystyna
Liczba stron: 120
Rok wydania: 2021

Zmienność warunków funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw powoduje poszukiwanie przez nie nowych strategii rozwoju. Jedną z nich stanowią fuzje i przejęcia. Połączenie podmiotów gospodarczych w jedną organizację ma na celu osiągnięcie większych efektów niż w wyniku indywidualnych działań. Strategia ta zyskała popularność w latach 80. XX wieku, osiągając apogeum w dekadzie lat 90. Dziś również mają miejsce procesy integracyjne, czego znamiennym przykładem jest sektor spożywczy, w tym branża mleczarska. Jednym z zasadniczych powodów takiej sytuacji jest wykorzystywanie efektu synergii, ale często także dostosowywanie się poszczególnych branż do trendów światowych.
W niniejszym opracowaniu dokonano oceny procesów fuzji i przejęć przedsiębiorstw zachodzących w przemyśle mleczarskim w Polsce z perspektywy integracji z innymi jednostkami, zmian dokonujących się wewnątrz nich oraz szans i zagrożeń, jakie towarzyszą stosowaniu strategii rozwoju zewnętrznego. Praca składa się z czterech rozdziałów. Dwa pierwsze mają charakter teoretyczny, pozostałe dwa - empiryczny. Rozdział pierwszy opisuje zagadnienia dotyczące strategii przedsiębiorstw. Rozdział drugi zawiera charakterystykę procesu koncentracji przedsiębiorstw. W rozdziale trzecim przedstawiono rys historyczny przemysłu mleczarskiego w Polsce oraz jego przemiany. Ostatni rozdział pracy został poświęcony procesom fuzji i przejęć przedsiębiorstw mleczarskich w Polsce w świetle badań empirycznych. Do opracowania uzyskanych danych wykorzystano metodę 5 sił Portera oraz systematykę strategicznej karty wyników. W ramach tych metod zaproponowano zmiany klasycznych elementów modelu porterowskiego oraz perspektyw strategicznej karty wyników w celu uwzględnienia specyfiki branżowej badanych przedsiębiorstw.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38