Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie

Zamawiana liczba książek:

Czynniki zrównoważonego rozwoju regionów na przykładzie województw mazowieckiego i podlaskiego
Czynniki zrównoważonego rozwoju regionów na przykładzie województw mazowieckiego i podlaskiego
Cena: 44,10 zł
Autor: Kochanowicz Zdzisław Stefan, Bórawski Piotr, Żuchowski Ireneusz
Liczba stron: 211
Rok wydania: 2021

Analizowany w pracy rozwój zrównoważony na poziomie województw, powiatów i gmin w obszarach: gospodarka, społeczeństwo i środowisko, zależy od wielu czynników. Rozwój zrównoważony należy celowo ukierunkować, uwzględniając lokalne potrzeby oraz perspektywy finansowe jednostek. Ważnym czynnikiem dynamiki rozwoju zrównoważonego, oprócz uwarunkowań historyczno-gospodarczych, jest prawidłowe planowanie i dobre rządzenie. Poziom rozwoju zrównoważonego jest sumą wyników rozwojowych z trzech obszarów, a wspieranie i monitorowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w układzie regionalnym i lokalnym to najważniejsze zadania mające wpływ na rozwój w skali makro.
Głównym problemem naukowym w pracy jest zrównoważony rozwój lokalny jako sfera aktywności ekonomicznej, środowiskowej, społecznej i publicznej. Celem badań było rozpoznanie i ocena czynników wspomagających i ograniczających rozwój zrównoważony dwóch regionów na poziomie NUTS 2 (województwa mazowieckie i podlaskie). W badaniach wykorzystano metody: analizę i krytykę piśmiennictwa literatury krajowej i zagranicznej, wielowymiarową analizę porównawczą, w tym wzorcową metodę taksonomiczną miary rozwoju Z. Hellwiga oraz bezwzorcową metodę porządkowania liniowego.
Z badań wynika, że przestrzenne zróżnicowanie uwarunkowań rozwoju zrównoważonego przemawia na korzyść województwa mazowieckiego. Wynika to z regionalnych i lokalnych uwarunkowań historycznych, warunków meteorologicznych, jakości powierzchni ziemi, kapitału społecznego oraz zasobów naturalnych.
W rozdziale pierwszym przedstawiono cel i metodykę badań oraz zdefiniowano hipotezy badawcze. Rozdział drugi zawiera przegląd teorii rozwoju regionów, analizę dokumentów instytucjonalnych rozwoju zrównoważonego i jego czynników. W rozdziale trzecim opisano poziom i strukturę bilansu majątkowego w gminach badanych województw oraz podjęto próbę oceny zależności między strukturą demograficzną, wielkością a potencjałem rozwojowym gmin. W rozdziale czwartym oceniono instytucjonalne czynniki rozwoju zrównoważonego oraz opisano dobór jego mierników. Przedstawiono proces i wyniki badań własnych nad rozwojem zrównoważonym. W rozdziale piątym oceniono szanse i bariery rozwoju gmin oraz możliwości ich zrównoważonego rozwoju według oceny respondentów. Przeprowadzone badania stały się podstawą do pozytywnego zweryfikowania hipotez.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38