Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie

Zamawiana liczba książek:

Użyteczność robota kompana w świetle determinant wpływających na jakość życia osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Studium empiryczne
Użyteczność robota kompana w świetle determinant wpływających na jakość życia osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Studium empiryczne
Cena: 0,00 zł
Autor: Piotrowski Marek (red.)
Liczba stron: 166
Rok wydania: 2024

Zgodnie z prognozami Eurostatu społeczeństwo Polski do 2100 r. będzie najstarszym spośród wszystkich narodów wchodzących w skład Unii Europejskiej. W tym kontekście zadbanie o jakość życia osób z ograniczoną sprawnością ruchową staje się wyzwaniem. W rozwiązaniu tego problemu może pomóc dążenie do coraz powszechniejszego użycia potrafiących się uczyć i precyzyjnie nawigowanych robotów kompanów. Monografia jest związana z projektem „Nawigacja robota kompana jako narzędzie poprawy jakości życia osób z ograniczoną sprawnością ruchową", który w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowany jest na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim we współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami badawczymi. Stanowi jedną z form przedstawienia jego wyników. Opracowanie składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy z nich poświęcony jest funkcjonującym w Polsce prawnym instrumentom wsparcia socjalnego osób z niepełnosprawnością ruchową. Rozdział drugi zawiera opis metodyki zrealizowanego badania oraz charakterystykę próby badawczej. Zdefiniowano w nim m.in. podmiot badań, który stanowiły osoby z ograniczoną sprawnością ruchową, ich zakres przedmiotowy i przebieg oraz zastosowane narzędzia i główne metody analizy danych. W rozdziale trzecim przedstawiono wybrane czynniki (stan zdrowia, poziom aktywności zawodowej, stopień zadowolenia z sytuacji zawodowej oraz związany z nim dobrostan materialny) wpływające na jakość życia respondentów badania. Zaprezentowano wyniki skoncentrowane wokół tych wymienionych sfer życia badanej grupy społecznej. Rozdział czwarty składa się z dwóch części. Pierwsza z nich ma charakter teoretyczny i ukazano w niej koncepcje jakości życia obecne w literaturze przedmiotu. Druga natomiast stanowi prezentację wyników badań empirycznych dotyczących subiektywnej oceny jakości życia osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Bazując na wcześniejszych rozważaniach teoretycznych, rozdział piąty zawiera opis badań na temat wybranych determinant jakości życia osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Pod uwagę wzięto różnego rodzaju bariery komunikacyjne (np. stan chodników, liczbę i jakość wind i schodołazów, liczbę i jakości miejsc parkingowych) oraz warunki mieszkaniowe. Rozdział szósty stanowi najobszerniejszą część monografii. Zaprezentowano w nim wyniki badania empirycznego diagnozującego poziom wiedzy respondentów na temat możliwości wykorzystania robota kompana w życiu codziennym osób z niepełnosprawnością ruchową. Opracowanie powinno zainteresować wszystkich tych, którzy wspierają osoby z ograniczoną sprawnością ruchową, a szczególnie: dziennikarzy zajmujących się tą tematyką, naukowców reprezentujących nauki społeczno-ekonomiczne oraz informatyków tworzących oprogramowanie do urządzeń wspierających osoby z niepełnosprawnością.

 

PLIK PDF

 

PLIK PDF INTERAKTYWNY

 

PLIK EPUB

 

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38