Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filologia polska

Zamawiana liczba książek:

Antyk. Chrześcijaństwo. Poezja. Rozważania o twórczości Jana Kasprowicza
Antyk. Chrześcijaństwo. Poezja. Rozważania o twórczości Jana Kasprowicza
Cena: 21,00 zł
Autor: Grzegorz Igliński
Liczba stron: 192
Rok wydania: 2014
Prezentowany tom studiów i szkiców poświęconych twórczości Jana Kasprowicza zdeterminowany został chęcią zasygnalizowania kilku charakterystycznych dla poety zjawisk światopoglądowych i artystycznych, mających miejsce w różnych okresach jego literackiej działalności. Wśród studiów znalazły się dwie prace przekrojowe. Pierwsza z nich dotyczy obecności tradycji antycznej we wczesnej poezji autora Hymnów. Obok tradycji biblijnej i tradycji ludowej, to najważniejszy krąg kulturowy, w którego zasięgu oddziaływania znalazła się twórczość poety. Druga praca poświęcona została Kasprowiczowskiej „chrystologii”, a ściślej znaczeniu postaci Chrystusa dla wyobrażeń twórcy o Bogu, człowieku i świecie. Obejmuje całość jego dorobku literackiego. Trzecie studium skupia się tylko na jednym zbiorze wierszy, będącym zarazem cyklem poetyckim — mianowicie na Księdze ubogich. Zadaniem tej pracy jest próba nowego opisu architektoniki dzieła Kasprowicza. Budowę cyklu uzależnia się tutaj między innymi od cyklicznej zmienności stanów duchowych podmiotu mówiącego, oscylujących między wiarą i zwątpieniem, ukojeniem i wzburzeniem. Strukturę Księgi ubogich określają trzy kluczowe fenomeny: przyroda, miłość i śmierć. Z kolei każdy z zamieszczonych po tych studiach szkiców stanowi analizę i interpretację konkretnego wiersza Kasprowicza. Pierwszy szkic przedstawia młodzieńczy, okolicznościowy utwór-odezwę Na dzień trzeciego maja. Do moich braci!, świadczący o zainteresowaniu poety problematyką narodową. Drugi przynosi rozważania nad hymnicznym poematem Dies irae z cyklu Ginącemu światu, koncentrując się na trzech milczących, wizyjnych i powiązanych ze sobą postaciach występujących w tym utworze: Ewie z wężem, Głowie w cierniowej koronie i Bogu. Ich bezwzględny charakter, brak reakcji na wypowiedzi i zachowania bohaterów mówiących (wskazujących lub zwracających się doń), każe w nich widzieć niewzruszoną Konieczność. Ostatni szkic podejmuje tematykę antyczną obecną w sonecie Kosmaty faun za nimfą biegnie jasnoudą, pochodzącym ze zbioru Chwile, starając się dowieść, że bliższa poecie była apollińskość niż dionizyjskość (gi).

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38