Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filologia polska


1  2  3  4  5 Następna Ostatnia
Nazwy własne w języku i społeczeństwie [dodruk poprawiony]
Cena: 42,00 zł

Przedmiotem tej książki są nazwy własne, rozpatrywane na planie zarówno językowym, jak i społecznym. Ta dwoistość spojrzenia na nazwy wydaje się oczywista, by nie rzec - banalna czy wręcz tautologiczna, gdy uwzględnić z jednej strony językowy charakter nazw własnych, a z drugiej społeczny charakter języka. Nie da się przecież nazw oddzielić od rozmaitych działań z zakresu polityki historycznej czy pamięci zbiorowej, o czym dobitnie świadczą wciąż żywe...


Nomen omen. Studium antroponimiczno-aksjologiczne
Cena: 37,80 zł

Monografia Izy Matusiak-Kempy poświęcona jest analizie nazw osobowych utworzonych od nazw pospolitych w kontekście potocznego systemu wartości. Większość z omawianych nazw osobowych współcześnie funkcjonuje jako nazwiska, czyli struktury skostniałe i pozbawione znaczenia leksykalnego, w przeszłości jednak, kiedy powstawały, były nadawane z określonych powodów, odpowiadając na potrzeby charakteryzowania i identyfikowania człowieka zajmującego...


Terapeutyczny wymiar gatunktów autobiograficznych w wypowiedziach autorek XX i XXI wieku
Cena: 42,00 zł

Od połowy XX stulecia w literaturze ważne miejsce zajmują różne odmiany gatunków wspomnieniowych. Inspiracją do ich tworzenia jest często potrzeba wypowiedzenia prawdy o swoim życiu, uporządkowania jego kolejnych etapów. Zagadnieniom pisarstwa autobiograficznego poświęcona jest prezentowana monografia. Na opracowanie składa się dziewięć szkiców, w których autorka skupia się na terapeutycznym oddziaływaniu gatunków...


Czytanie czytania. Szkice i noty metakrytyczne
Cena: 69,30 zł

Na książkę pt. „Czytanie czytania. Szkice i noty metakrytyczne" składają się autorskie świadectwa lekturowe z lat 1984-2019. Poruszona jest w nich problematyka czytelnictwa, krytyki literackiej, zarówno filologicznych, jak i kulturoznawczych form wypowiadania się o utworach. Mowa o kwestiach związanych z syntezami współczesnej literatury polskiej. Autor proponuje wprowadzenie do literaturoznawstwa terminu „geoczytanie". Monografia...


Poezja o młodopolskim rodowodzie (Kasprowicz, Miciński, Staff, Leśmian)
Cena: 56,70 zł

Twórczość Jana Kasprowicza, Tadeusza Micińskiego, Leopolda Staffa i Bolesława Leśmiana łączy ten sam rodowód. Wywodzi się ona z Młodej Polski, wszyscy więc poeci są po trosze symbolistami. Jednak, jak łatwo zauważyć, analizowane utwory to teksty dwudziestowieczne - i to nie tylko dlatego, że prawie wszystkie opublikowane zostały w tomach autorskich wydanych w pierwszych dekadach XX stulecia, ale też dlatego, że oprócz tradycyjnych...


Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945–1989
Cena: 2,10 zł

Jak pisze autorka we Wstępie: „[...] monografia ma na celu skatalogowanie wszystkich zdarzeń literackich objętych wyróżnioną w tytule przestrzenią geograficzną i czasową". Stąd też w pracy omówiono działalność instytucji kulturalnych, funkcjonowanie czasopism literackich, związków, klubów pisarzy. Jednocześnie zaprezentowano dorobek twórczy pisarzy związanych ze środowiskiem olsztyńskim, ilustrując tym samym obszar ich...


Raje i apokalipsy. Studia i szkice o literaturze dwudziestowiecznej
Cena: 2,10 zł

Jak stwierdza autor, poeta XX stulecia częściej przyjmował postawę sceptyka, poszukiwacza, kogoś wypędzonego z raju, krytyka swojego czasu niż jego apologety, znajdując w poezji zdolność do ocalenia tego, co jest uznawane za dobre. Nieufność, sprzeciw, niedowierzanie, podejrzliwość, krytyczny intelektualizm współzawodniczy tu z pragnieniem ufności, zawierzenia, aprobaty, znalezienia duchowej, aksjologicznej lub emocjonalnej ostoi. „Raje" i...


Od biografii do recepcji. Ernst Wiechert, Konstanty I. Gałczyński, Zbigniew Herbert na Warmii i Mazurach
Cena: 2,10 zł

Jednym z celów książki jest rekonstrukcja „śladów" pozostawionych w kulturze regionalnej przez Wiecherta, Gałczyńskiego i Herberta.

Zainteresowanie Wiechertem jako pisarzem „mazurskim" i „propolskim" legitymizowało pozorną ciągłość kulturową pomiędzy społeczeństwem południowych Prus Wschodnich i tym, które ukształtowało się na Warmii i Mazurach po wojnie. Dotyczyło to zwłaszcza okresu...


Faun - Pan - Satyr. Wybobraźnia fauniczna w poezji i sztuce Młodej Polski
Cena: 84,00 zł

Przedmiotem pracy jest jeden ze stereotypów wyobrażeniowych, który umownie został określony mianem „motywu faunicznego". Pod tą nazwą kryją się postacie hybrydyczne, pochodzące z mitologii greckiej i rzymskiej, ich atrybuty, czas i przestrzeń działania. Jakkolwiek w modernizmie europejskim były popularne rozmaite hybrydy (np. centaur, chimera, sfinks, syrena), to jednak zdecydowanie największym powodzeniem cieszył się faun i bóstwa...


1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38