Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Geodezja

Zamawiana liczba książek:

Podstawy i procedury gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości
Podstawy i procedury gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości
Cena: 37,80 zł
Autor: Ryszard Źróbek, Sabina Źróbek, Alina Źróbek-Różańska, Anna Źróbek-Sokolnik, Piotr Dynowski
Liczba stron: 380
Rok wydania: 2014
W opracowaniu w sposób syntetyczny omówiono zagadnienia i specyfikę gospodarowania w Polsce (na tle innych krajów z gospodarką rynkową) zasobami pozostającymi w gestii podmiotów publicznych – Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego (ponad 40% wszystkich nieruchomości w kraju). Przedstawiono zasady i sposoby zarządzania tymi zasobami, uwzględniając zasadę racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym, efektywność społeczną, zasady zrównoważonego rozwoju oraz doświadczenie innych krajów. Monografia składa się z 11 rozdziałów, zawiera spisy aktów prawnych aktualnie obowiązujących i historycznych dotyczących gospodarowania opisywanymi zasobami, ponad 100 rysunków i tabel oraz wzory systematyzujące prezentowane pojęcia. Na początku opracowania szczegółowo zaprezentowano rozwój zasad gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości w ujęciu historycznym, wyodrębniając pięć cezur czasowych od roku 1900 do 2014. Podano ważne dla tej dziedziny przepisy prawa w powiązaniu z wydarzeniami politycznymi i procesami gospodarczymi. W rozdziale 2 przedstawiono m.in. zasady opisu i identyfikacji nieruchomości. Zwrócono uwagę na kataster nieruchomości, scharakteryzowano wybrane systemy katastralne, prawa rzeczowe i rodzaje wartości. Zaprezentowano analizę dzierżawy nieruchomości. Rozdział 3 poświęcony jest opisowi i analizie podstaw wyceny nieruchomości w kontekście zapisów zawartych w międzynarodowych i europejskich standardach wyceny. Przeanalizowano rodzaje wartości oraz określono podstawy i zasady wyceny. W rozdziale 4 zaprezentowano m.in. podstawy ewidencjonowania nieruchomości w zasobach, majątku Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz podstawy informacyjne dotyczące gospodarowania tymi zasobami. W rozdziale 5 zawarto podstawy i założenia procesu gospodarowania zasobami nieruchomości. W rozdziale 6 opisano wybrane aspekty ekonomiczne związane z racjonalnym gospodarowaniem, przedstawiono zasady i procedury opracowania planów i programów wykorzystania zasobów nieruchomości oraz strategię gospodarowania i zarządzania zasobami. Rozdział 7 stanowi wprowadzenie do zarządzania nieruchomościami i ich zasobami, natomiast rozdział 8 dotyczy szczegółowych zagadnień związanych z gospodarowaniem mieniem publicznym. Rozdziały 9 i 10 zawierają zagadnienia szczegółowe związane z problemem lokalizacji inwestycji w gminie. W rozdziale 11 zwrócono uwagę na aspekty przyrodnicze w planowaniu przestrzennym oraz na zagadnienia ochrony przyrody w procesie gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości. Kompleksowe ujęcie zagadnień związanych z publicznymi zasobami nieruchomości sprawia, że opracowanie adresowane nie tylko do studentów, doktorantów i pracowników dydaktycznych zainteresowanych tym tematem, ale także do podmiotów odpowiedzialnych za gospodarowanie nieruchomościami.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38