Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo

Zamawiana liczba książek:

Dekodyfikacja postępowania administracyjnego a ochrona praw jednostki
Dekodyfikacja postępowania administracyjnego a ochrona praw jednostki
Cena: 42,00 zł
Autor: Krzykowski Przemysław (red.)
Liczba stron: 354
Rok wydania: 2013

Problematyka dekodyfikacji postępowania administracyjnego i jej wpływu na ochronę praw jednostki nie została w polskim piśmiennictwie naukowym szerzej opisana i zdiagnozowana. Dotychczas brakowało zwartej pozycji na ten temat, niniejsze opracowanie ma więc charakter nowatorski. Główną ideą badawczą autorów monografii było ukazanie zależności i skutków dekodyfikacji postępowania administracyjnego w kontekście praw podmiotowych jednostki.

 

Sposoby ochrony w prawie administracyjnym mogą być różne, zależnie np. od tego, czy dotyczy to materialnego, czy procesowego. W prawie materialnym chodzi o ustawowe, w miarę precyzyjne wyznaczenie granic ingerencji administracji publicznej w sferę wolności, praw czy obowiązków, podyktowane rzeczywistym interesem publicznym. Uwzględnić należy przy tym nie tylko prawa obywatela, ale także prawa człowieka oraz inne podmioty niż osoby fizyczne (różnego rodzaju jednostki organizacyjne), w których działalność ingeruje administracja publiczna. Dlatego w niniejszym opracowaniu posłużono się szerokim ujęciem pojęcia „jednostka".

 

Z punktu widzenia ochrony praw jednostki istotne znaczenie mają nie tylko normy prawa materialnego, lecz także formy prawne, za pomocą których organ administracji publicznej ingeruje w prawa jednostki oraz sama procedura wydawania aktów administracyjnych i ich przymusowa realizacja. Publiczne prawa podmiotowe nakładają bowiem na państwo konkretne obowiązki mające na celu stworzenie materialnych podstaw do korzystania przez jednostkę z jej praw. Jednym z fundamentalnych praw podmiotowych jest prawo do dobrej procedury administracyjnej.
W niniejszym opracowaniu zwrócono uwagę na pozycję jednostki w administracyjnych postępowaniach pozakodeksowych pogrupowanych w następujących blokach tematycznych:

  • Pozycja jednostki w administracyjnych postępowaniach pozakodeksowych regulujących problematykę zabezpieczenia społecznego.
  • Pozycja jednostki w administracyjnych postępowaniach pozakodeksowych regulujących problematykę nauki i kultury.
  • Pozycja jednostki w administracyjnych postępowaniach pozakodeksowych regulujących problematykę bezpieczeństwa i porządku publicznego.
  • Pozycja jednostki w administracyjnych postępowaniach pozakodeksowych regulujących problematykę ochrony środowiska i udziału społeczeństwa w ochronie środowiska.

 

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38