Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo


1  2  3  4  5 Następna Ostatnia
Dowód z opinii biegłego w polskim systemie prawnym [dodruk do wyd. z 2021 r.]
Cena: 42,00 zł

Z całą pewnością można stwierdzić, że proces nie może dziś sprawnie funkcjonować bez wsparcia biegłych, których rola ma bardzo duże znaczenie w postępowaniach sądowych.
Autorzy niniejszej publikacji postawili sobie za cel opisanie ważnych i konkretnych problemów związanych z opiniowaniem. W monografii znajdują się rozdziały poświęcone m.in. statusowi i etyce biegłego psychologa, pozycji biegłego lekarza w procesie karnym, opiniowaniu...


Prawo pracy
Cena: 52,50 zł

W książce scharakteryzowano prawo pracy jako gałąź prawa regulującą ogół norm prawnych odnoszących się do stosunków pracy oraz innych stosunków społecznych, prawnie związanych ze stosunkiem pracy. Pozycja obejmuje 13 części (Charakterystyka prawa pracy; Stosunek pracy; Obowiązki pracodawcy i pracownika, Odpowiedzialność pracownicza; Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia; Czas pracy; Urlopy pracownicze; Uprawnienia pracowników...


Uchodźcy środowiskowi - otwarty problem niewydolności środowiska, polityki i prawa
Cena: 42,00 zł

Migracje środowiskowe nie są zjawiskiem nowym. Katastrofy naturalne od zawsze zmuszały do zmiany miejsca bytowania. Skutki zmian w klimacie i otoczeniu przyczyniają się do tego, że rośnie liczba osób szukających innego miejsca we własnym kraju albo poza jego granicami.
W pierwszej części opracowania wskazano na wiele implikacji wynikających z konieczności łączenia spraw polityki, gospodarki i człowieka z różnie przejawiającymi się aktualnymi...


Zaginięcia osób. Studium prawne, kryminalistyczne i kryminologiczne
Cena: 35,70 zł

Zjawisko zaginięć osób jest szczególnym problemem społecznym nagłaśnianym przez środki masowego przekazu, mającym wyraźny oddźwięk społeczny. Mimo że nie ma charakte-ru masowego, wywiera wpływ na funkcjonowanie rodziny oraz na najbliższe jej otoczenie i sąsiedztwo. Problem ten dotyczy również tak zwanych dobrych domów, chociaż często mylnie utożsamiany jest z marginesem społecznym.
Autor monografii, który pracuje w...


In dubio pro humanitate. W stulecie urodzin Profesora Mariana Cieślaka
Cena: 126,00 zł

Niniejsza monografia jest rezultatem V Warmińskiej Konferencji Nauk Penalnych, (...) stanowiąc kontynuację zobowiązania podjętego w 2011 r. przez Katedrę Prawa Karnego Materialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - organizacji cyklicznej konferencji naukowej mającej na celu wymianę poglądów teorii i praktyki na temat fundamentalnych problemów dostrzeganych w obszarze nauk penalnych.
Piąta edycja...


Prawne aspekty funkcjonowania monistycznego modelu zarządzania spółką europejską
Cena: 52,50 zł

Spółka europejska jest formą spółki akcyjnej, która umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej na terenie całej Unii Europejskiej. Zasady jej tworzenia reguluje Rozporządzenie Rady (WE) z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE). Przystąpieniem do UE Polska przyjęła na siebie zobowiązanie uchwalenia przepisów prawa krajowego uzupełniających treść tego rozporządzenia.
Zainteresowanie...


Glosator warmiński 1. Olsztyńskie miniatury z zagadnień stosowania prawa
Cena: 39,90 zł

Prezentowy zbiór prac dotyczy problematyki stosowania prawa, a jego forma odpowiada glosom i case study. W publikacji dokonano analizy orzecznictwa sądów, przede wszystkim Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów apelacyjnych, których orzeczenia wpływają na praktykę sądową, przyczyniając się do jej ujednolicenia oraz prawidłowego stosowania prawa. Monografia składa się z dwóch części: pierwsza z...


Policja - między historią a prawem. Studia ofiarowane Profesorowi Piotrowi Majerowi w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin
Cena: 126,00 zł

Prezentowana monografia ma charakter okolicznościowy. Powstała z okazji jubileuszu 70. urodzin Profesora Piotra Majera. Uroczystość ta splata się jednocześnie z 20-leciem zatrudnienia Pana Profesora na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a także 45-leciem pracy naukowej, którą prof. dr hab. Piotr Majer zapoczątkował w Biurze Historycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Dobrym zwyczajem akademickim jest...


1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38