Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo


1  2  3  4  5 Następna Ostatnia
Katastrofy w transporcie kolejowym. Ujęcie prawnokarne
Cena: 42,00 zł

W monografii opisano katastrofy w transporcie kolejowym spowodowane przestępnym działaniem człowieka. Intencją autorów było ukazanie możliwości zwalczania tych przestępstw z perspektywy zagrożeń wymierzonych w bezpieczeństwo w komunikacji (głównie w ujęciu karnoprawnym). Uwzględniając skomplikowany charakter procesowych czynności dowodowych prowadzonych na miejscu katastrof kolejowych, za cel badań obrano wskazanie usprawnień służących zwalczaniu...


Zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego w orzecznictwie sądów administracyjnych
Cena: 2,10 zł

Autorzy prezentowanej publikacji realizują zamysł ukazania zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego w możliwie najszerszym kontekście. W pracy oprócz analizy poglądów zawartych w literaturze przedmiotu znalazło się zatem obszernie komentowane orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz Europejskiego Trybunału...


Subiektywizm w badaniach kryminalistycznych. Przyczyny i zakres stosowania subiektywnych ocen w wybranych metodach identyfikacji człowieka
Cena: 2,10 zł

Prezentowana publikacja ma charakter specjalistyczny i nowatorski. Autor podzielił pracę na następujące rozdziały: Identyfikacja kryminalistyczna; Obszar subiektywizmu w badaniach identyfikacyjnych - metodyka badań własnych; w kolejnych rozdziałach omówił rodzaje identyfikacji - daktyloskopijną, genetyczną, pismoznawczą oraz fonoskopijną, a także osmologiczną i traseologiczną. Każda z tych kwestii została poparta komentarzem ekspertów i...


Sprzedajne nadużycie funkcji publicznej. Studium z prawa karnego
Cena: 2,10 zł

Prezentowana monografia dotyczy korupcji, czyli odstępstwa od obowiązków wynikających z pełnionej funkcji publicznej dla osiągania prywatnych korzyści. Współcześnie widzi się w korupcji zagrożenie dla praworządności i stabilności instytucji demokratycznych, zasady formalnej równości obywateli oraz legitymacji państwa w oczach społeczeństwa. Nie ulega więc wątpliwości, że zachowania godzące w autorytet i prawidłowe funkcjonowanie instytucji...


Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych w prywatnej spółce zależnej
Cena: 2,10 zł

Przedmiotem pracy jest analiza kwestii związanych ochroną praw wspólników mniejszościowych w spółce zależnej. Autor podkreśla, że problem ten nabiera wagi w praktyce funkcjonowania spółek kapitałowych. Praca została podzielona na osiem rozdziałów. W pierwszym podjęte zostały rozważania dotyczące stosunku dominacji-zależności jako samodzielnego stosunku prawnego; w drugim - miejsce akcjonariusza mniejszościowego w strukturze...


Socjalne traktowanie bezrobocia (dodruk)
Cena: 29,40 zł

W każdym państwie, które respektuje prawa człowieka, m.in. prawo do pracy, podstawową zasadą powinna być zarówno walka z bezrobociem, jak i jego skutkami. Celem autorki monografii jest ukazanie bezrobocia jako zagadnienia socjalnego w modelowym ujęciu w ramach zabezpieczenia społecznego oraz na gruncie prawa międzynarodowego i europejskiego, a także podjęcie próby scharakteryzowania polskiego modelu socjalnego traktowania bezrobocia. Praca...


Dostęp do zasobów genetycznych w prawie międzynarodowym
Cena: 27,30 zł

W pracy zawarto charakterystykę kluczowych problemów prawnych związanych z dostępem do zasobów genetycznych w świetle obowiązujących regulacji międzynarodowych. Przełom XX i XXI w. to czas, w którym w społeczeństwach krajów uprzemysłowionych nastąpił gwałtowny rozwój nowoczesnych biotechnologii wykorzystujących zasoby genetyczne. Jednak wiele państw nie zawsze mogło sobie poradzić z realnymi problemami...


1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38