Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo

Zamawiana liczba książek:

Skuteczność ekstradycji i europejskiego nakazu aresztowania
Skuteczność ekstradycji i europejskiego nakazu aresztowania
Cena: 21,00 zł
Autor: Pikulski Stanisław, Szczechowicz Krystyna, Romańczuk-Grącka Marta (red.)
Liczba stron: 152
Rok wydania: 2014
Europejski nakaz aresztowania (ENA) jako instrument współpracy między państwami członkowskimi został stworzony przede wszystkim po to, aby zwiększać skuteczność zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz pogłębiać współpracę i zaufanie pomiędzy państwami członkowskimi UE w ramach realizacji wspólnej „przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości”. Ustanowienie tego instrumentu wyszło naprzeciw licznym problemom wynikającym z przestarzałej i nieskutecznej procedury ekstradycji. Zmiany w ustawodawstwie karnym wprowadziły potrzebę wypracowania racjonalnej i efektywnej praktyki w zakresie stosowania ENA, ta zaś spotyka się z różnorodnością ocen w środowisku naukowym. Większość zagadnień podejmowanych w niniejszej pracy zbiorowej była prezentowana podczas Sesji Nadzwyczajnej II Warmińskiej Konferencji Nauk Penalnych „Granice kryminalizacji i penalizacji”, organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dniach 19-20 września 2013 r. Publikacja ma charakter praktyczny i dotyczy głównie problematyki kosztów przedmiotowej instytucji, jak również braków w zabezpieczeniu kadrowym do jej wykonania oraz niektórych trudności na styku współpracy Policji, Prokuratury i sądów. Autorzy poszukują odpowiedzi na pytanie o pozalegislacyjne możliwości zracjonalizowania praktyki wydawania ENA w aspekcie interesu wymiaru sprawiedliwości. Podkreślają też możliwość zwiększenia efektywności tej praktyki dzięki właściwej wykładni obowiązujących przepisów, chociażby już na płaszczyźnie uznania za skuteczne doręczeń pism procesowych w trybie art. 132 k.p.k. i używania w tym celu poczty elektronicznej, co – jak się okazuje – spotyka się z pewnym oporem, szczególnie ze strony Prokuratury. Skuteczność ENA jest zależna od wypracowania jednolitej praktyki organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, także w takich – wydawałoby się – drobnych sprawach. Oddawana do rąk Czytelnika monografia zawiera szereg uwag odnoszących się do możliwości poprawy funkcjonowania tej instytucji.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38