Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo

Zamawiana liczba książek:

Bezpieczeństwo transgraniczne Rzeczypospolitej Polskiej
Bezpieczeństwo transgraniczne Rzeczypospolitej Polskiej
Cena: 75,60 zł
Autor: Wawrzusiszyn Andrzej
Liczba stron: 478
Rok wydania: 2020

Niniejsza monografia skupia się przedstawieniu rozwoju bezpieczeństwa transgranicznego oraz stanu bezpieczeństwa transgranicznego Rzeczypospolitej Polskiej, Podjęte problemy ujęto w pięciu rozdziałach, które doprowadziły do rozwiązania problemu badawczego. Rozdział pierwszy odnosi się do refleksji teoretycznych nad bezpieczeństwem transgranicznym, które stanowią o naturze problematyki badawczej. W rozdziale drugim skoncentrowano się na kwestiach historycznych dokonując opisu ewolucji bezpieczeństwa granic Polski w rozwoju dziejowym. Rozdział trzeci poświęcono systemowi bezpieczeństwa transgranicznego, jego organizacji i funkcjonowaniu. W rozdziale czwartym przedstawiono skalę oraz dynamikę rozwoju współczesnej przestępczości transgranicznej, wykazując równocześnie efektywność służb i instytucji w procesie przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń transgranicznych. Rozdział piąty stanowi efekt przeprowadzonych badań empirycznych na temat społecznej świadomości bezpieczeństwa transgranicznego. Z kolei zakończenie mieści wnioski i konkluzje generalne odnoszące się do bezpieczeństwa transgranicznego Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgromadzone w toku badań fakty wskazują, że bezpieczeństwo transgraniczne jest rodzajem bezpieczeństwa, którego nie można pomijać w studiach nad bezpieczeństwem. Umiejscowione jest w ogólnej problematyce bezpieczeństwa narodowego oraz europejskiej strategii bezpieczeństwa granic. Wykazano, że bezpieczeństwo transgraniczne wywiera korzystny wpływ na system bezpieczeństwa narodowego oraz stanowi ważny element warunkujący bezpieczeństwo demokratycznego państwa.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38