Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo

Zamawiana liczba książek:

20 lat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Księga jubileuszowa (2001-2021)
20 lat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Księga jubileuszowa (2001-2021)
Cena: 73,50 zł
Autor: (red.) Dobkowski Jarosław, Majer Piotr, Majer Tomasz
Liczba stron: 344
Rok wydania: 2021

Wydawnictwa o charakterze jubileuszowym rządzą się z reguły swoimi prawami. Ich celem nie jest dokonywanie pogłębionej analizy czy formułowanie krytycznych osądów. Służą raczej utrwaleniu pamięci o czasie przeszłym w ujęciu faktograficznym - o osobach, zdarzeniach, dokonaniach. Niniejsza praca ma z założenia realizować te właśnie cele. Przede wszystkim zachować na zadrukowanych kartach podstawowe informacje o Wydziale i jego pracownikach (...). Praca, pomijając jej wstępne fragmenty zamieszczone w formie skanów, składa się z 10 części. Cztery z nich mają charakter wyłącznie faktograficzno-sumaryczny, prezentując: składy Kolegiów dziekańskich w latach 2001-2021; osoby, które uzyskały stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki prawne nadany przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Radę Naukową Dyscypliny nauki prawne; osoby, które uzyskały stopień doktora w dyscyplinie nauki prawne nadany przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Radę Naukową Dyscypliny nauki prawne; pracowników zatrudnionych na Wydziale Prawa i Administracji w minionym dwudziestoleciu. (...) Pozostałe części pracy zawierają nieunikniony element subiektywizmu. Kalendarium, mimo że pozornie powinno być od tego dalekie, jest subiektywne m.in. poprzez selekcję zamieszczonych tam informacji - przy czym dotyczy to każdego tego rodzaju zestawienia. Przygotowując niniejsze, dążono głównie do w miarę pełnego przedstawienia: zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału i ich podstawy prawnej; decyzji o uruchamianiu bądź likwidacji kierunków kształcenia łącznie ze studiami podyplomowymi; nadanych stopniach doktora habilitowanego przez Radę Wydziału, a następnie Radę Dyscypliny nauki prawne; uzyskanych przez pracowników Wydziału stopniach doktora habilitowanego oraz tytułu profesora. Pozostałe informacje nie mogły być zaprezentowane z podobną kompletnością, albo z racji ich znaczącej liczby bądź braku zachowanych źródeł niezbędnych dla ich odtworzenia. Stąd np. tak charakterystyczne dla życia akademickiego wydarzenia jak konferencje naukowe zostały przypomniane w dość symbolicznym wymiarze - z tych właśnie powodów, w stosunku do ich rzeczywistej liczby.
Podobnymi uwagami i zastrzeżeniami można opatrzyć rozdział Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w retrospekcji. Zaznaczyć przy tym należy - co zresztą uczynił jego autor - że jest to poszerzona i poprawiona wersja tego tekstu zamieszczona w pracy z okazji 15-lecia Wydziału, uzupełniona obszernym fragmentem dotyczącym jego funkcjonowania w latach 2016-2021. W tekście tym, na co warto zwrócić uwagę, napotkać można rozbudowane przypisy, w których przypominane są m.in. składy osobowe poszczególnych jednostek organizacyjnych Wydziału - Katedr, Zakładów, Dziekanatu, organów kolegialnych. Tymi rejestrami starano się odnotować związki Wydziału z jego pracownikami, tak by każdy mógł odnaleźć przynajmniej taką wzmiankę o sobie.
Podobny zamysł towarzyszył tekstom prezentującym Katedry i Dziekanat - w strukturze organizacyjnej obowiązującej od 1 stycznia 2020 roku. Zespół redakcyjny zasugerował kierownikom tych jednostek koncentrację uwagi na najważniejszych osiągnięciach ostatniego pięciolecia. Epidemia COVID-19 nie pozwoliła na fotograficzne uwiecznienie składów personalnych Katedr i Dziekanatu. W tym miejscu pojawiła się „fotografia administracyjna" i „fotografia naukowa" tych jednostek, poprzez zamieszczenie ich obsady kadrowej powiązanej z zajmowanymi stanowiskami służbowymi oraz posiadanymi stopniami naukowymi i tytułem naukowym. W podobnej konwencji został przygotowany tekst dotyczący studenckiego ruchu naukowego.
Zespół redakcyjny wyraża przekonanie, że przygotowana według wskazanych wyżej założeń praca w miarę wiernie przypomina i utrwala dzieje Wydziału Prawa i Administracji, zarówno jako ogniwa organizacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, jak i jednostki tworzonej przez pracowników, którzy swoim wysiłkiem i zaangażowaniem przyczynili się do jego rozwoju. Zespół ma nadzieję, że proces ten będzie trwał, dając różne formy satysfakcji wszystkim zatrudnionym oraz sympatykom Wydziału.

Fragment Wstępu

 

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38