Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo

Zamawiana liczba książek:

Zaginięcia osób. Studium prawne, kryminalistyczne i kryminologiczne
Zaginięcia osób. Studium prawne, kryminalistyczne i kryminologiczne
Cena: 35,70 zł
Autor: Wojnicz Piotr
Liczba stron: 163
Rok wydania: 2021

Zjawisko zaginięć osób jest szczególnym problemem społecznym nagłaśnianym przez środki masowego przekazu, mającym wyraźny oddźwięk społeczny. Mimo że nie ma charakte-ru masowego, wywiera wpływ na funkcjonowanie rodziny oraz na najbliższe jej otoczenie i sąsiedztwo. Problem ten dotyczy również tak zwanych dobrych domów, chociaż często mylnie utożsamiany jest z marginesem społecznym.
Autor monografii, który pracuje w Zespole do spraw Poszukiwań i Identyfikacji Osób w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie, dowiódł, że wśród zaginionych niezmiennie do-minują mężczyźni. Każdy przypadek zaginięcia wymaga indywidualnego podejścia. Bardzo istotny jest również czas, który upływa od momentu zaginięcia osoby do zgłoszenia tego faktu na policji. Przyjęło się, że należy to uczynić po upływie 24 lub 48 godzin od zaistnienia zdarzenia. Tymczasem z danych policyjnych wynika, że wraz z upływem czasu znacząco maleją szanse odnalezienia żywej osoby.
W monografii scharakteryzowano zjawisko zaginięć na podstawie zdarzeń mających miejsce na obszarze podległym Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie, której pracownicy co roku mają do czynienia z około 400 tego typu przypadkami. Część z nich jest kwalifikowana jako poszukiwania zwykłe (zaginięcia), pozostałe mają charakter poszukiwań opiekuńczych. W poszukiwanie osób zaginionych, oprócz policji, zaangażowanych jest wiele instytucji państwowych i pozarządowych. Wśród nich należy wymienić Państwową Straż Pożarną, ochotniczą straż pożarną, Polski Czerwony Krzyż czy Caritas. W ostatnich latach w poszukiwaniach osób zaginionych biorą również czynny udział żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Nie można ponadto pominąć znaczenia i wkładu organizacji pozarządowych, takich jak fundacje: Itaka, Na tropie czy Stowarzyszenie Nadzieja. Bardzo ważna jest również pomoc świadczona przez lokalną społeczność podczas akcji poszukiwawczych.
W książce szczegółowo przedstawiono również sposób organizacji struktur policyjnych zajmujących się poszukiwaniem osób zaginionych oraz współpracą z jednostkami pozapolicyj-nymi i podmiotami społecznymi (ukazano schemat organizacyjny współpracy między różnego rodzaju służbami). Scharakteryzowano czynności, które wykonuje policja w związku z zagi-nięciem - od zgłoszenia do zakończenia sprawy poszukiwawczej. Opisano również systemy wsparcia policji - Child Alert i Senior Alert, za pomocą których rozpowszechnia ona wiedzę opinii publicznej o zaginięciu osób, licząc na uzyskanie informacji o miejscu przebywania zaginionych. Ukazano także ewolucję przepisów wewnątrzpolicyjnych dotyczących poszukiwania osób, która jest wyrazem zmian społecznych i cywilizacyjnych.
W pracy wykorzystano: fragmenty doniesień medialnych dotyczące działań służb, któ-re mają na celu zobrazowanie konkretnych sytuacji związanych z określonymi ludźmi, dane statystyczne pozyskane z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie i Komendy Wojewódzkiej w Olsztynie, a także doświadczenie ratowników Polskiego Czerwonego Krzyża.

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38