Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Geodezja


Pierwsza Poprzednia 1  2  3

Metody geoinformacyjnych analiz jawnoźródłowych w zwalczaniu terroryzmu
Cena: 25,20 zł
Założenie, że takie zdarzenia, jak ataki terrorystyczne, są nieprzewidywalne co do miejsca i czasu wyklucza naukowe podejście do analiz mających na celu ułatwienie walki z terroryzmem. Nie można więc zaniechać prób znalezienia skutecznych i użytecznych metod prognozowania zarówno miejsca, jak i czasu tych zdarzeń. Współczesne geodezyjne metody pomiarowe pozwalają na pomiary wszystkich miejsc, również trudno dostępnych i prawie niedostępnych. Mapy obecnie to systemy GIS, które oprócz...

Podstawy budowy infrastruktury informacji przestrzennej
Cena: 31,50 zł

Infrastruktura informacji przestrzennej należy do stosunkowo młodej, liczącej około 30 lat, dziedziny wiedzy zwanej geoinformatyką, geomatyką czy GIS (Geographic Information Systems, czyli „systemy informacji geograficznej"). Problematyka ta w Europie i w Polsce zaczęła się dynamicznie rozwijać po roku 2000. Komisja Europejska rozpoczęła wtedy pracę nad koncepcją budowy europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej, a teoria informacji...


Rola rewitalizacji w kształtowaniu układów przestrzennych osiedli wiejskich na Warmii
Cena: 10,50 zł

W krajobrazie oraz funkcjonowaniu wsi warmińskich zachodzą ogromne zmiany. Wsie stają się osiedlami wielofunkcyjnymi, z coraz mniejszym udziałem funkcji rolniczej. Tereny wiejskie leżące w pobliżu dużych miast ulegają przeobrażeniu wskutek ekspansji zabudowy mieszkaniowej, zaś tereny atrakcyjne przyrodniczo zajmuje zabudowa rekreacyjna. Wsie oddalone od większych miast oraz mało atrakcyjne turystycznie wyludniają się.

Niekontrolowana, często dowolna pod względem formy zabudowa...


Geodezja fizyczna
Cena: 31,50 zł

Niniejszy podręcznik jest przeznaczony nie tylko dla studentów, ale także dla tych osób, które odczuwają potrzebę zrozumienia pola siły ciężkości Ziemi i metod badania przebiegu geoidy, jej znaczenia przy definiowaniu układu wysokościowego oraz satelitarnych metod wyznaczania wysokości względem średniego poziomu morza. W publikacji zaprezentowano teorię potencjału grawitacyjnego, normalnego i zakłócającego, redukcje przyspieszenia siły...


Techniczne i przestrzenne aspekty rekultywacji gruntów
Cena: 14,70 zł

Rekultywacja gruntów stanowi jeden z elementów szeroko rozumianej rekultywacji środowiska. Jakość zaś środowiska, zdegradowanego wskutek wieloletniej rabunkowej działalności człowieka - głównie przemysłowej - coraz powszechniej jest rozumiana jako kwestia decydująca nie tylko o przetrwaniu określonych gatunków roślin i zwierząt. Środowisko zdegradowane postrzega się obecnie jako nienadające się do życia człowieka, zarówno pod...


Odwzorowania kartograficzne. Podstawy
Cena: 27,30 zł

Elipsoida obrotowa jest powierzchnią odniesienia stosowaną w geodezji. Obiekty terenowe mierzone przez geodetów są rzutowane na tę powierzchnię. Zadaniem kartografów jest przeniesienie punktów i linii z elipsoidy na płaszczyznę. Jednoznaczne przeniesienie punktów (i linii łączących te punkty) z elipsoidy obrotowej na płaszczyznę nazywamy odwzorowaniem kartograficznym. Niektóre odwzorowania są realizowane w dwóch etapach. W pierwszym punkty i linie...


Rachunek wyrównawczy w geodezji (z przykładami) - (dodruk do wydania z 2005 r.)
Cena: 42,00 zł

Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunku geodezja i kartografia studiów stacjonarnych i zaocznych, zawiera bowiem treści realizowane w ramach przedmiotów rachunek wyrównawczy i obliczenia geodezyjne. Niektóre fragmenty podręcznika wykraczają jednak poza ramy tradycyjnych programów obowiązujących studentów i mogą zainteresować doktorantów oraz innych pracowników naukowych, specjalizujących się w...


Instrumentoznawstwo geodezyjne i elementy technik pomiarowych
Cena: 52,50 zł
Podręcznik obejmuje tematykę związaną z podstawowym sprzętem geodezyjnym. Przedstawiono w nim opisy konstrukcji tego rodzaju instrumentów geodezyjnych, a także sposoby ich sprawdzania i rektyfikacji. Omówiono podstawowe elementy optyczne przyrządu geodezyjnego oraz przyrządy optyczne, jakie występują w tych instrumentach. Ponadto, przedstawiono wiadomości dotyczące elektronicznych metod pomiaru odległości, kątów oraz różnic wysokości. Zawarto też informacje o półprzewodnikach, systemach...

Pierwsza Poprzednia 1  2  3

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38