Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Geodezja

Zielona infrastruktura na przykładzie Olsztyna
Cena: 21,00 zł

Zieleń w miastach podnosi jakość życia, tworzy wizerunek miasta i zapobiega niekontrolowanemu rozwojowi przestrzennemu. Celem gospodarki terenami zieleni jest świadome planowanie, modernizacja, rewaloryzacja i zarządzanie, a szczególnie zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, wykorzystywanie źródeł energii odnawialnej...


Podstawy i procedury gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości
Cena: 37,80 zł
W opracowaniu w sposób syntetyczny omówiono zagadnienia i specyfikę gospodarowania w Polsce (na tle innych krajów z gospodarką rynkową) zasobami pozostającymi w gestii podmiotów publicznych – Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego (ponad 40% wszystkich nieruchomości w kraju). Przedstawiono zasady i sposoby zarządzania tymi zasobami, uwzględniając zasadę racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym, efektywność społeczną, zasady zrównoważonego rozwoju oraz doświadczenie...

Gospodarka terenami zieleni na obszarach zurbanizowanych na przykładzie miasta Olsztyna
Cena: 18,90 zł

Zieleń jest jednym z ważnych elementów krajobrazu miejskiego. Nie tylko podnosi atrakcyjność turystyczną aglomeracji, ale także w dużym stopniu decyduje o komforcie życia w mieście, wpływa na zdrowie i samopoczucie ludzi. Dostęp do terenów zieleni, tak jak dostęp do usług w zakresie podstawowym, można uznać za niezbędny dla dobrej jakości życia, mimo iż zakładanie, pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni, a także ich rewaloryzacja wymaga...


Geodezja fizyczna
Cena: 31,50 zł

Niniejszy podręcznik jest przeznaczony nie tylko dla studentów, ale także dla tych osób, które odczuwają potrzebę zrozumienia pola siły ciężkości Ziemi i metod badania przebiegu geoidy, jej znaczenia przy definiowaniu układu wysokościowego oraz satelitarnych metod wyznaczania wysokości względem średniego poziomu morza. W publikacji zaprezentowano teorię potencjału grawitacyjnego, normalnego i zakłócającego, redukcje przyspieszenia siły...


Techniczne i przestrzenne aspekty rekultywacji gruntów
Cena: 14,70 zł

Rekultywacja gruntów stanowi jeden z elementów szeroko rozumianej rekultywacji środowiska. Jakość zaś środowiska, zdegradowanego wskutek wieloletniej rabunkowej działalności człowieka - głównie przemysłowej - coraz powszechniej jest rozumiana jako kwestia decydująca nie tylko o przetrwaniu określonych gatunków roślin i zwierząt. Środowisko zdegradowane postrzega się obecnie jako nienadające się do życia człowieka, zarówno pod...


Odwzorowania kartograficzne. Podstawy
Cena: 27,30 zł

Elipsoida obrotowa jest powierzchnią odniesienia stosowaną w geodezji. Obiekty terenowe mierzone przez geodetów są rzutowane na tę powierzchnię. Zadaniem kartografów jest przeniesienie punktów i linii z elipsoidy na płaszczyznę. Jednoznaczne przeniesienie punktów (i linii łączących te punkty) z elipsoidy obrotowej na płaszczyznę nazywamy odwzorowaniem kartograficznym. Niektóre odwzorowania są realizowane w dwóch etapach. W pierwszym punkty i linie...

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38