Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Historia

„Na których opiera się Rzeczpospolita”. Senatorowie koronni za Władysława IV Wazy
Cena: 42,00 zł

Senat jako „rada przyboczna króla” odgrywał ważną rolę w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej. Senatorowie mieli trudną misję polityczną pomiędzy majestatem królewskim a rozpolitykowaną szlachtą. Staropolski parlamentaryzm charakteryzował się rozbudowanym ceremoniałem, który był nieodłączną częścią działalności senatorów. Na każdym etapie obrad izb połączonych – Senatu i izby poselskiej senatorowie mieli ważną rolę do...


Ukraińcy na Warmii i Mazurach w latach 1947–1970
Cena: 2,10 zł

W województwie warmińsko-mazurskim, liczącym 1,4 mln mieszkańców, prawie 10% stanowią mniejszości narodowe. Najliczniejszą wśród nich grupą są Ukraińcy (około 70 tys. osób). Niewiele jest prac poświęconych mniejszościom narodowym w kontekście regionalnym. Monografia Anny Korzeniewskiej-Lasoty wypełnia tę lukę. Autorka przypomina koncepcje władz polskich dotyczące rozwiązania tzw. kwestii ukraińskiej, przybliża genezę akcji „Wisła” oraz jej...


Obraz cywilnych struktur państwa podziemnego 1939–1944 w opisie wspomnieniowym
Cena: 2,10 zł

Proponowany w książce „obraz cywilnych struktur państwa podziemnego” opiera się na projekcie badawczym uwzględniającym poznanie konspiracji z lat 1939–1944 jako świadomej, obywatelskiej, profesjonalnej działalności państwowej. Społeczność podziemną w latach okupacji stanowiły tajne organizacje polityczne i wojskowe, które w procesie scaleniowym stworzyły fenomen mieszczący się w tytułowym pojęciu polskiego państwa podziemnego. Państwo to w swoim wymiarze...


Protestancka wspólnota lokalna na Górnym Śląsku
Cena: 2,10 zł

Historia górnośląskich luteran stanowi nie tylko ważną część kultury pamięci żyjących w Niemczech w rozproszeniu śląskich ewangelików, lecz także jest przedmiotem zainteresowań polskich społeczności, które po przemianach roku 1989 intensywnie nadrabiają zaległości w rozpoznawaniu przeszłości miejsc, które stały się ich ziemią rodziną. Rozumice i Ściborzyce Wielkie należą do najstarszych społeczności luterańskich Górnego Śląska. Były to zbory,...


Historia. Archiwistyka. Informacja naukowa. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu
Cena: 2,10 zł

Prezentowany tom jest zbiorem prac dedykowanych Profesorowi z okazji dwóch jubileuszy: siedemdziesiątych piątych urodzin oraz pięćdziesięciolecia pracy zawodowej. Praca została podzielona na części odpowiadające dziedzinom wiedzy, którymi prof. Bohdan Ryszewski interesuje się w swojej pracy naukowej i dydaktycznej - historię i archiwistykę oraz informację naukową i informatykę historyczną.
Część wstępna pracy została poświęcona osobie Jubilata. O Profesorze napisali:...


Gimnazjum i Liceum Wołyńskie w Krzemieńcu w systemie oświaty Wileńskiego Okręgu Naukowego w latach 1805-1833
Cena: 2,10 zł

Kwestia bytu narodowego Polaków po III rozbiorze w dużym stopniu wiązała się z zachowaniem i rozwojem polskiego szkolnictwa. Stanowiło ono ważny aspekt życia codziennego, a przy tym było podstawowym przejawem walki o język i kulturę polską w warunkach niewoli. Sytuacja polskiego szkolnictwa w zaborze rosyjskim zaczęła się zmieniać już od początku XIX stulecia, tj. od czasu objęcia władzy w cesarstwie przez Aleksandra I. W Rosji pojawiły się wówczas najkorzystniejsze warunki...


Sukcesy i porażki. Ziemiaństwo polskie Ziem Zabranych w wyborach do Dumy Państwowej i Rady Państwa 1906–1913
Cena: 2,10 zł

Wydarzenia w Rosji, w uproszczeniu nazywane rewolucją 1905-1907 roku, wywołały w państwie rosyjskim kryzys polityczny. Skłoniły one cara Mikołaja II do zaakceptowania zmiany funkcji Dumy Państwowej, projektowanej w połowie 1905 roku, z opiniotwórczej na ustawodawczą. Oficjalnie potwierdzono to w manifeście z 30 października (17 października w kalendarzu juliańskim) 1905 roku. I Duma Państwowa zebrała się w kwietniu 1906 roku i została rozwiązana przez cara zaledwie 10 tygodni po...


Między I a IV Rzeczpospolitą. Z dziejów lustracji na ziemiach polskich w XIX i XX wieku
Cena: 2,10 zł

Prezentowany tom pokonferencyjny zamyka się w ośmiu obszarach tematycznych. Wśród podjętej problematyki znalazły się zatem następujące kwestie: zdrajcy narodu w okresie Sejmu Czteroletniego i insurekcji kościuszkowskiej; nierodacy w Księstwie Warszawskim; współpraca policji carskiej w czasie powstania listopadowego i styczniowego; penetracja społeczeństwa polskiego przez policję państw zaborczych; policja, służby specjalne i lustracja w II Rzeczypospolitej; kolaboracja z...

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38