Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Historia

Gimnazjum i Liceum Wołyńskie w Krzemieńcu w systemie oświaty Wileńskiego Okręgu Naukowego w latach 1805-1833
Cena: 2,10 zł

Kwestia bytu narodowego Polaków po III rozbiorze w dużym stopniu wiązała się z zachowaniem i rozwojem polskiego szkolnictwa. Stanowiło ono ważny aspekt życia codziennego, a przy tym było podstawowym przejawem walki o język i kulturę polską w warunkach niewoli. Sytuacja polskiego szkolnictwa w zaborze rosyjskim zaczęła się zmieniać już od początku XIX stulecia, tj. od czasu objęcia władzy w cesarstwie przez Aleksandra I. W Rosji pojawiły się wówczas najkorzystniejsze warunki...


Sukcesy i porażki. Ziemiaństwo polskie Ziem Zabranych w wyborach do Dumy Państwowej i Rady Państwa 1906–1913
Cena: 2,10 zł

Wydarzenia w Rosji, w uproszczeniu nazywane rewolucją 1905-1907 roku, wywołały w państwie rosyjskim kryzys polityczny. Skłoniły one cara Mikołaja II do zaakceptowania zmiany funkcji Dumy Państwowej, projektowanej w połowie 1905 roku, z opiniotwórczej na ustawodawczą. Oficjalnie potwierdzono to w manifeście z 30 października (17 października w kalendarzu juliańskim) 1905 roku. I Duma Państwowa zebrała się w kwietniu 1906 roku i została rozwiązana przez cara zaledwie 10 tygodni po...


Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. W kręgu nauki i sztuki
Cena: 2,10 zł

Już po raz trzeci ukazuje się tom rozpraw pod wspólnym tytułem „Między irredentą a kolaboracją". Inicjatorem ukazania się tego wydawnictwa zbiorowego był prof. Sławomir Kalembka.  Cykl ten dotyczy czasów zaborów. W prezentowanym tomie pomieszczono 16 artykułów: od analizy traktatu Ignacego Lubicz-Czerwińskiego poprzez przedstawienie kwestii ubóstwa w odniesieniu do postaw profesorów Uniwersytetu Wileńskiego, życia kulturalnego Wielkiej...


Między I a IV Rzeczpospolitą. Z dziejów lustracji na ziemiach polskich w XIX i XX wieku
Cena: 2,10 zł

Prezentowany tom pokonferencyjny zamyka się w ośmiu obszarach tematycznych. Wśród podjętej problematyki znalazły się zatem następujące kwestie: zdrajcy narodu w okresie Sejmu Czteroletniego i insurekcji kościuszkowskiej; nierodacy w Księstwie Warszawskim; współpraca policji carskiej w czasie powstania listopadowego i styczniowego; penetracja społeczeństwa polskiego przez policję państw zaborczych; policja, służby specjalne i lustracja w II Rzeczypospolitej; kolaboracja z...


Trudne dziedzictwo ziemi. Warmia i Mazury 1945–1989 (dodruk)
Cena: 48,30 zł

Autorka w swojej książce - Trudne dziedzictwo ziemi. Warmia i Mazury 1945-1989 - porusza istotne problemy tożsamości przestrzeni regionu oraz stosunku przybyłej ludności polskiej do zastanej spuścizny poniemieckiej. W poszczególnych rozdziałach omówiono stosunek Armii Czerwonej do zabytków ziem pruskich, problem szabrownictwa, zabezpieczanie dóbr kultury przez odpowiednie instytucje polskie, w tym troskę o zbiory biblioteczne, archiwalne, archeologiczne,...


Duszpasterstwo prawosławne w Marynarce Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1995-2012
Cena: 21,00 zł

Jest to wyjątkowa książka na rynku wydawniczym. Ks. A. Szełomow przybliża czytelnikom historię prawosławnego duszpasterstwa w armii polskiej od bitwy pod Grunwaldem aż do czasów nam współczesnych. Dotychczas na ten temat mamy niewiele publikacji zwartych, raczej są to pojedyncze artykuły omawiające te kwestie. Praca ma konstrukcję problemowo-chronologiczną. Składa się ze wstępu, czterech rozdziałów i zakończenia oraz bibliografii. Uzupełnieniem dysertacji są...

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38