Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie

Cykle koniunkturalne w polskich regionach. Studium teoretyczno-empiryczne
Cena: 27,30 zł

Głównym celem pracy była identyfikacja zjawiska wahań koniunkturalnych w Polsce w ujęciu regionalnym oraz poszukiwanie różnic w ich budowie morfologicznej. Ponadto autor podjął próbę oceny charakteru i stopnia zależności wahań cyklicznych od struktury gospodarczej regionów.

 

Autor podkreśla, że głównym adresatem regionalnych badań koniunktury – poza sferą nauki – powinny być regionalne władze samorządowe. Wydaje się...


Dzielenie się wiedzą i informacją. Specyfika nieformalnej komunikacji w polskim środowisku akademickim
Cena: 23,10 zł
Dzielenie się wiedzą i informacją, nazywane także wymianą czy przepływem informacji, transferem wiedzy, a niekiedy komunikowaniem się, jest jednym z komponentów procesu zarządzania wiedzą i informacją. Badania w zakresie zarządzania i dzielenia się wiedzą podejmowane są przez przedstawicieli różnych nauk: humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i technicznych. W monografii wyjaśniono kwestie definicyjne i terminologiczne, opisano różne podejścia i ujęcia tej problematyki obecne w...

Kształtowanie kultury organizacyjnej w administracji publicznej na przykładzie urzędów miast
Cena: 23,10 zł
Autorzy omawianej publikacji objęli swoimi badaniami 174 urzędy miast na terenie kraju, zaś szczegółowo przyjrzeli się funkcjonowaniu Urzędu Miasta Olsztyn, kierując w 2012 roku ankiety do jego pracowników. W ocenie respondentów, rolą pracowników jest aktywne poszukiwanie jak najlepszych sposobów zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Natomiast z badań przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Miasta Olsztyn wynika, że mieszkańcy naszego miasta oczekują dalszej cyfryzacji jego funkcjonowania, zarówno w...

Rola Agencji Nieruchomości Rolnych w unowocześnianiu rolnictwa i obszarów wiejskich
Cena: 21,00 zł

Agencja Nieruchomości Rolnych jest państwową instytucją, której główne zadanie to prywatyzacja majątku państwowego w rolnictwie i racjonalne gospodarowanie powierzonym mieniem Skarbu Państwa. W rozważaniach teoretycznych podkreślono wzrost znaczenia wielofunkcyjności terenów wiejskich, scharakteryzowano rolnictwo jako dział gospodarki narodowej, a także strukturę obszarową gospodarstw, podkreślono rolę Agencji w tych pozytywnych tendencjach rozwojowych jako organu...


Potencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw i podregionów Polski
Cena: 25,20 zł

Cel prezentowanego opracowania to weryfikacja zależności między potencjałem rozwojowym a dynamiką i strukturą aktywności inwestycyjnej regionów Polski. Jednym z czynników różnicujących regiony jest zgromadzony na ich terenie potencjał rozwojowy, wyrażający pewien unikatowy zbiór zasobów, warunkujący osiągnięty poziom rozwoju gospodarczego i możliwości tego rozwoju w przyszłości. Regiony zostały opisane także poprzez...

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38