Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie

Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw. Cz. 1 i 2
Cena: 4,20 zł

Problemy konkurencji, konkurencyjności i kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw nabrały szczególnego znaczenia wraz z pogłębianiem się procesów internacjonalizacji i globalizacji. W tym kontekście istotna jest analiza zewnętrznych i wewnętrznych czynników wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce. Problematyka ta stanowi przedmiot opracowania. Przedstawiono teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw, zwracając główną uwagę na...


Wykorzystanie dopłat bezpośrednich przez rolników z województwa warmińsko-mazurskiego
Cena: 2,10 zł

Prezentowana książka poświęcona jest w głównej mierze problematyce dopłat bezpośrednich w rolnictwie. Dotyczy zatem z jednej strony skali pomocy rolnictwu, w tym głównie wielkości sum i zasad ich przydzielania poszczególnym rolnikom oraz z drugiej – sposobu ich wykorzystania w gospodarstwach rolnych w zależności od rodzaju i skali produkcji. Praca powstała z inicjatywy Katedry Polityki Gospodarczej i Regionalnej Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie oraz...


Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem
Cena: 2,10 zł

Transformacja społeczno-ustrojowa całkowicie zmieniła zasady działania przedsiębiorstw. Dotychczasowe zasady nie mogą być przeniesione w diametralnie odmienne warunki gospodarki rynkowej. W każdym przedsiębiorstwie muszą nastąpić wszechstronne przekształcenia, muszą się zmienić wyznawane dotąd wartości, cele, zasady działania, a proces integracji z Unią Europejską wymusił dostosowanie polskiego prawa do standardów tam obowiązujących. Mimo licznych protestów, zjawiskiem...


Zaufanie w przedsiębiorstwie. Uwarunkowania – relacje – pomiar
Cena: 27,30 zł

Brak opisu

 

 

 

 

Nakład wyczerpany – dostępna na zamówienie (e-mail: wydawca@uwm.edu.pl)


Ubezpieczenia - aspekty teoretyczne i praktyczne
Cena: 23,10 zł

Rynek globalny ma duży wpływ na sektor ubezpieczeniowy, który w zmieniającym się otoczeniu rozwija się systematycznie, odpowiednio reagując na wszelkie zmiany gospodarcze, ekonomiczne i finansowe. Kondycję rynku ubezpieczeniowego kształtuje z jednej strony popyt na usługi ubezpieczeniowe, z drugiej – możliwości finansowe klientów.

 

W kolejnych rozdziałach autorzy...


Zarządzanie publiczne. Teoria i praktyka w polskich organizacjach
Cena: 23,10 zł

Sprawne funkcjonowanie organizacji publicznych wymaga od osób nimi zarządzających stosowania nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania. W teorii i praktyce zarządzania organizacjami publicznymi można spotkać wiele metod i technik stosowanych w organizacjach biznesowych. Jest to tendencja związana ze znanym nurtem zarządzania publicznego New Public Management.


Monografia składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono różne koncepcje i metody usprawniania...


Ekonomika zasobów publicznych. Kompendium wiedzy i studium przypadku
Cena: 21,00 zł

Przemiany polityczne po 4 czerwca 1989 roku i idące za nimi przemiany społeczne i gospodarcze spowodowały wprowadzenie do zasobu słownictwa używanego w nauce, polityce, gospodarce, w mediach oraz w życiu codziennym nowych określeń: mienie, samorządy, ekonomia, zarządzanie, marketing, zasoby publiczne. Zrozumienie pojęcia „zasoby publiczne" oznacza zmianę filozofii myślenia całego społeczeństwa na myślenie, że są to zasoby stanowiące własność...


Społeczne uwarunkowania koopetycji przedsiębiorstw
Cena: 21,00 zł

Tematykę pracy Krystyny Romaniuk, zatytułowanej Społeczne uwarunkowania koopetycji przedsiębiorstw, stanowi pojęcie obecne do tej pory w polskiej literaturze naukowej jedynie marginalnie. Autorka podejmuje zagadnienie nowe, którego początki sięgają ostatnich dwóch dekad XX w., a w Polsce - lat 90. Książka stanowi kompleksowe opracowanie, które opisuje rozmaite kwestie związane ze zjawiskiem koopetycji zarówno w...

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38