Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie


Pierwsza Poprzednia 4  5  6  7  8

Rola Agencji Nieruchomości Rolnych w unowocześnianiu rolnictwa i obszarów wiejskich
Cena: 21,00 zł

Agencja Nieruchomości Rolnych jest państwową instytucją, której główne zadanie to prywatyzacja majątku państwowego w rolnictwie i racjonalne gospodarowanie powierzonym mieniem Skarbu Państwa. W rozważaniach teoretycznych podkreślono wzrost znaczenia wielofunkcyjności terenów wiejskich, scharakteryzowano rolnictwo jako dział gospodarki narodowej, a także strukturę obszarową gospodarstw, podkreślono rolę Agencji w tych pozytywnych tendencjach rozwojowych jako organu...


Potencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw i podregionów Polski
Cena: 25,20 zł

Cel prezentowanego opracowania to weryfikacja zależności między potencjałem rozwojowym a dynamiką i strukturą aktywności inwestycyjnej regionów Polski. Jednym z czynników różnicujących regiony jest zgromadzony na ich terenie potencjał rozwojowy, wyrażający pewien unikatowy zbiór zasobów, warunkujący osiągnięty poziom rozwoju gospodarczego i możliwości tego rozwoju w przyszłości. Regiony zostały opisane także poprzez...


Innowacyjność przemysłu spożywczego w Polsce – ujęcie regionalne
Cena: 23,10 zł

W pracy przedstawiono wyniki badań nad regionalną innowacyjnością przemysłu spożywczego w Polsce. Praca ma charakter interdyscyplinarnego studium teoretyczno-empirycznego łączącego kwestie ekonomicznych aspektów innowacyjności z elementami geografii ekonomicznej.


Opracowanie składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy dotyczy metodycznych aspektów realizacji badań. W rozdziale drugim scharakteryzowano...


Wykorzystanie rachunku kosztów działań w rozliczaniu i kalkulacji kosztów leczenia szpitalnego
Cena: 10,50 zł

Rozwój technologii medycznych oraz rosnąca złożoność procedur medycznych w kontekście ograniczonych zasobów wzmaga potrzebę kontroli efektywności kosztów ponoszonych w procesie leczenia pacjenta. Z tego względu uwaga osób zarządzających jednostkami opieki zdrowotnej coraz częściej kierowana jest na możliwości usprawnienia wykorzystywanych systemów ewidencji i kalkulacji kosztów.


Prezentowana książka...


Wybrane zagadnienia z podstaw zarządzania
Cena: 26,25 zł
Zakres problemowy nauk o zarządzaniu jest bardzo rozległy. Obejmuje zagadnienia ogólne związane z powstawaniem, funkcjonowaniem, przekształceniem i rozwojem organizacji oraz zagadnienia szczegółowe dotyczące poszczególnych funkcji i procesów realizowanych w tych organizacjach. Współczesne zarządzanie wymaga umiejętności łączenia klasycznych zasad z wymaganiami przyszłości. Podręcznik pod redakcją E. Niedzielskiego zawiera podstawową wiedzę z zakresu zarządzania, a więc zagadnienia wspólne...

Pierwsza Poprzednia 4  5  6  7  8

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38