Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie


Pierwsza Poprzednia 2  3  4  5  6 Następna Ostatnia
Wykorzystanie rachunku kosztów działań w rozliczaniu i kalkulacji kosztów leczenia szpitalnego
Cena: 10,50 zł

Rozwój technologii medycznych oraz rosnąca złożoność procedur medycznych w kontekście ograniczonych zasobów wzmaga potrzebę kontroli efektywności kosztów ponoszonych w procesie leczenia pacjenta. Z tego względu uwaga osób zarządzających jednostkami opieki zdrowotnej coraz częściej kierowana jest na możliwości usprawnienia wykorzystywanych systemów ewidencji i kalkulacji kosztów.


Prezentowana książka...


Miary entropii i dywergencji w analizie struktur
Cena: 27,30 zł


Autorka podjęła w swojej książce próbę poszerzenia aparatu pomiarowego, stosowanego w analizie struktur, o metody bazujące na miarach entropii oraz miarach dywergencji. Przedstawiła w sposób kompleksowy, metodologiczne i empiryczne aspekty stosowania tych metod w badaniu zróżnicowań strukturalnych oraz zmian strukturalnych. Analiza zjawisk społeczno-ekonomicznych uwzględnia, obok parametrów liczbowych, określających poziom...


Pomiar i prognozowanie koniunktury gospodarczej w ujęciu regionalnym na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego
Cena: 27,30 zł

Cykle koniunkturalne - nieodłączny element funkcjonowania gospodarek całego świata - występowały i nadal występują zarówno w krajach o systemie gospodarki rynkowej, jak i w krajach, które funkcjonują w oparciu o tzw. scentralizowany plan rozwoju gospodarczego. Ze względu na to, że cykliczność jest ściśle powiązana z procesem rozwoju społeczno-gospodarczego, poznanie mechanizmów transmisji wstrząsów pieniężnych na zmiany wartości realnych i ewentualne im...


Klimat inwestycyjny jako czynnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce (studium na poziomie układów terytorialnych)
Cena: 31,50 zł

Tematyka książki Wiesławy Lizińskiej dotyczy jednego z najważniejszych zagadnień współczesnej gospodarki światowej. W swojej pracy autorka skupia się na analizie zjawiska klimatu inwestycyjnego i jego wpływu na określony typ sposobu operowania kapitałem, jaki stanowią bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Wnikliwe rozważania poparte są bogatym materiałem o charakterze zarówno teoretycznym, uwzględniającym dorobek naukowy przedstawicieli...


Analiza uwarunkowań wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie powiatu olsztyńskiego ziemskiego z wykorzystaniem doświadczeń Portugalii
Cena: 16,80 zł

Rolnictwo po integracji Polski z Unią Europejską wymaga wszechstronnych zabiegów dostosowawczych, których upatruje się w tzw. wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich. Jego istota sprowadza się do tworzenia sprzyjających warunków w zakresie podejmowania nierolniczej działalności gospodarczej. Restrukturyzacja powinna się opierać na traktowaniu rolnictwa i wsi jako integralnej całości obszarów wiejskich (niezurbanizowanych). Spełniają one oprócz...


Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne
Cena: 31,50 zł

Podręcznik przygotowany przez pracowników Katedry Ubezpieczeń Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM, skierowany jest nie tylko do studentów kierunków ekonomicznych, ale także do osób zajmujących się zawodowo ubezpieczeniami. Ta obszerna publikacja obejmuje ogół najważniejszych zagadnień z zakresu ubezpieczeń.
W części pierwszej, dotyczącej ubezpieczeń gospodarczych, obok teoretycznych podstaw, takich jak pojęcie ryzyka, jego istota i klasyfikacja ryzyk,...


Wybrane zagadnienia z podstaw zarządzania
Cena: 26,25 zł
Zakres problemowy nauk o zarządzaniu jest bardzo rozległy. Obejmuje zagadnienia ogólne związane z powstawaniem, funkcjonowaniem, przekształceniem i rozwojem organizacji oraz zagadnienia szczegółowe dotyczące poszczególnych funkcji i procesów realizowanych w tych organizacjach. Współczesne zarządzanie wymaga umiejętności łączenia klasycznych zasad z wymaganiami przyszłości. Podręcznik pod redakcją E. Niedzielskiego zawiera podstawową wiedzę z zakresu zarządzania, a więc zagadnienia wspólne...

Pierwsza Poprzednia 2  3  4  5  6 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38