Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Socjologia


Konflikt jako zjawisko integrujące i dezintegrujące oblicze współczesnego świata
Cena: 2,10 zł

Wzrastająca współcześnie liczba sporów i konfliktów jest uwarunkowana nieustannym poszerzaniem zakresu stosunków między państwami, dynamicznym rozwojem technologii, przemianami struktur politycznych na świecie oraz znacznym zwiększeniem liczby państw. Często spory przeradzają się w otwarte konflikty z użyciem siły militarnej, stąd jednym z najistotniejszych zadań prawa międzynarodowego jest skłonienie zwaśnionych społeczności do rezygnacji z działań militarnych...


(Nie)realne marzenia? Aspiracje życiowe młodzieży z osiedli byłych PGR-ów
Cena: 2,10 zł

Publikacja prezentuje i omawia wyniki badań, które autorka przeprowadziła w 2002 r. w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego. Celem badań było określenie aspiracji życiowych młodzieży uczącej się zamieszkującej osiedla byłych PGR-ów na tle grupy kontrolnej. Szukano odpowiedzi na pytanie o wpływ środowiska społecznego na aspiracje respondentów oraz starano się uchwycić różnice w dążeniach młodzieży pochodzącej z osiedli...


Sprawność fizyczna i opinie na temat profilaktyki zagrożeń dla zdrowia studentów pierwszego roku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 1999/2000
Cena: 2,10 zł

Podstawowym celem badań przeprowadzonych przez autora była diagnoza poziomu sprawności fizycznej i opinii na temat profilaktyki zagrożeń dla zdrowia studentów pierwszego roku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zastosowano zestaw ośmiu prób do oceny następujących cech ogólnej sprawności fizycznej: siła eksplozywna, wytrzymałość-siłowa mięśni brzucha, gibkość, zwinność, moc, wytrzymałość krążeniowo-oddechowa, siła eksplozywna, wytrzymałość mięśniowa ramion...


Cena: 2,10 zł

Opracowanie jest efektem analiz i badań prowadzonych przez młode badaczki głównie z Katedry Socjologii Edukacji i Polityki Oświatowej UWM. Składa się z dziesięciu artykułów, w których autorki poruszają problematykę funkcjonowania kobiet i mężczyzn w zmieniającej się rzeczywistości, w środowisku rodzinnym, na rynku pracy i w wymiarze kulturowym. Jest głosem w dyskusji dotyczącej miejsca i roli kobiet i mężczyzn w rodzinie, wyzwań stawianych im przez kulturę,...


System wsparcia i pomocy bezdomnym (na przykładzie działalności Domu Odzyskanych dla Życia – Markot w Marwałdzie)
Cena: 2,10 zł

W październiku 1993 roku, z inicjatywy prezesa Stowarzyszenia Monar Marka Kotańskiego, powstał Ruch Wychodzenia z Bezdomności Markot. Kotański i jego współpracownicy stworzyli dziesiątki programów pomocowych, którymi objęli osoby bezdomne - w tym schorowane, starsze i niepełnosprawne, pozbawione dachu nad głową w wyniku eksmisji, matki samotnie wychowujące dzieci i ludzi opuszczających zakłady karne. Największy w województwie warmińsko-mazurskim ośrodek...


Stereotyp uchodźcy
Cena: 2,10 zł

„Problem uchodźstwa ma wymiar ponadczasowy, gdyż związany jest ze zjawiskami towarzyszącymi człowiekowi od początku jego dziejów; z wojną, prześladowaniami i ludzkimi tragediami. Zawsze byli, są i będą ludzie zmuszeni do ucieczki z własnego kraju i szukania azylu w innych krajach”. Stereotypy stanowią przedmiot badań wielu dyscyplin naukowych. Autorka w swojej książce prezentuje definicje i funkcje stereotypów, różne znaczenia terminu...


Radio studenckie w Polsce
Cena: 2,10 zł

Prezentowana książka jest bodaj pierwszą w polskiej literaturze medioznawczej, bardzo wartościową monografią radiofonii studenckiej, stanowiącej przecież „od zawsze” istotny, choć niedoceniany, fragment systemu medialnego. Dotychczasowa wiedza na ten temat jest powierzchowna i fragmentaryczna, ponieważ autorzy nielicznych artykułów, prac magisterskich i licencjackich zazwyczaj ograniczają się do opisywania i analizowania problemów funkcjonowania pojedynczych...


Słowo. Obraz. Dźwięk. Wprowadzenie do historii mediów
Cena: 31,50 zł

Brak opis

 

 

 

 

Nakład wyczerpany – dostępna na zamówienie (e-mail: wydawca@uwm.edu.pl)

 

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38