Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5 Następna Ostatnia
Integracja informacji finansowych i klinicznych na potrzeby zarządzania operacyjnygo szpitalem
Cena: 39,90 zł

Szpitale zajmują szczególne miejsce w systemie opieki zdrowotnej nie tylko ze względu na poziom nakładów finansowych przeznaczonych na ich funkcjonowanie, ale przede wszystkim ze względu na charakter i znaczenie realizowanych przez niego zadań. Podstawową i najważniejszą funkcją szpitala jest świadczenie usług zdrowotnych. Jednak ze względu na uwarunkowania historyczne, system finansowania oraz specyfikę działalności, rozwój zarządzania w...


Analiza uwarunkowań wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie powiatu olsztyńskiego ziemskiego z wykorzystaniem doświadczeń Portugalii
Cena: 5,25 zł

Rolnictwo po integracji Polski z Unią Europejską wymaga wszechstronnych zabiegów dostosowawczych, których upatruje się w tzw. wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich. Jego istota sprowadza się do tworzenia sprzyjających warunków w zakresie podejmowania nierolniczej działalności gospodarczej. Restrukturyzacja powinna się opierać na traktowaniu rolnictwa i wsi jako integralnej całości obszarów wiejskich (niezurbanizowanych). Spełniają one oprócz...


Zasobowe uwarunkowania strategii konkurencji przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego przed akcesją i po akcesji Polski do Unii Europejskiej
Cena: 23,10 zł

Głównym celem monografii jest charakterystyka zmian w sposobie konkurowania przedsiębiorstw mleczarskich w Polsce, które dokonały się na przestrzeni 10 lat funkcjonowania na rynku wspólnotowym. Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy ma charakter teoretyczny i dotyczy rozważań na temat strategii przedsiębiorstwa. Rozdział drugi zawiera treści odnoszące się do szeroko rozumianej konkurencyjności przedsiębiorstwa. W...


Wybrane aspekty sektora ubezpieczeń i dodatkowego oszczędzania emerytalnego
Cena: 25,20 zł

Rynek usług ubezpieczeniowych w Polsce funkcjonuje według zasad gospodarki wolnorynkowej i jest rynkiem stosunkowo młodym, który ma ciągle duże perspektywy rozwoju nie tylko po stronie popytu, ale i podaży. Ubezpieczenia pełnią rolę elementu umożliwiającego sprawne funkcjonowanie najważniejszych składowych gospodarki jako całości, zapewniając zachowanie...


Komunikacja interpersonalna w biznesie
Cena: 2,10 zł

Książka zawiera cztery rozdziały, w których ukazano, jaki wpływ może mieć komunikacja interpersonalna na osiągnięcie sukcesu na etapach uruchamiania, wzrostu, rozwoju i dojrzałości przedsiębiorstwa oraz kończenia działalności. W rozdziale 1 przedstawiono historyczny kontekst komunikacji, teorie komunikacji, wpływ prawa na relacje interpersonalne i biznesowe negocjacje międzynarodowe. W rozdziale 2 wskazano obszary zastosowań komunikacji w realizacji porozumień biznesowych. Ukazano...


Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem
Cena: 2,10 zł

Transformacja społeczno-ustrojowa całkowicie zmieniła zasady działania przedsiębiorstw. Dotychczasowe zasady nie mogą być przeniesione w diametralnie odmienne warunki gospodarki rynkowej. W każdym przedsiębiorstwie muszą nastąpić wszechstronne przekształcenia, muszą się zmienić wyznawane dotąd wartości, cele, zasady działania, a proces integracji z Unią Europejską wymusił dostosowanie polskiego prawa do standardów tam obowiązujących. Mimo licznych protestów, zjawiskiem...


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38