Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie


Pierwsza Poprzednia 2  3  4  5  6 Następna Ostatnia
Metodologiczne aspekty pomiaru międzynarodowej konkurencyjności branży na przykładzie przemysłu spożywczego
Cena: 39,90 zł

Nakład wyczerpany - dostępna na zamówienie

(e-mail: wydawca@uwm.edu.pl)

 


Efektywność funkcjonowania urzędów administracji publicznej w Polsce
Cena: 54,60 zł

Przedmiotem badań opisanych w publikacji była efektywność działania urzędów wojewódzkich, urzędów marszałkowskich oraz wybranych urzędów miast w Polsce w latach 2005-2018. Celem badań było określenie stopnia zróżnicowania efektywności funkcjonowania tych urzędów oraz wskazanie potencjalnych przyczyn tego zjawiska. Zweryfikowano trzy hipotezy badawcze. W pierwszej z nich założono, że efektywność funkcjonowania badanych...


Uwarunkowania i mechanizmy tworzenia innowacji jako czynniki rozwoju gospodarczego
Cena: 2,10 zł

Książka podejmuje temat ważny zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia.Jest rzeczą powszechnie znaną, że kraje, które stwarzają korzystne warunki do wprowadzania innowacji, szybciej awansują na mapie gospodarczej świata. Podstawą konkurencji w XXI wieku jest bowiem nowa technologia produkcji, a nie wydajność parku maszynowego, jak było w minionych wiekach.


Autor postawił sobie za cel identyfikację uwarunkowań...


Pomiar i prognozowanie koniunktury gospodarczej w ujęciu regionalnym na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego
Cena: 2,10 zł

Cykle koniunkturalne - nieodłączny element funkcjonowania gospodarek całego świata - występowały i nadal występują zarówno w krajach o systemie gospodarki rynkowej, jak i w krajach, które funkcjonują w oparciu o tzw. scentralizowany plan rozwoju gospodarczego. Ze względu na to, że cykliczność jest ściśle powiązana z procesem rozwoju społeczno-gospodarczego, poznanie mechanizmów transmisji wstrząsów pieniężnych na zmiany wartości...


Miary entropii i dywergencji w analizie struktur
Cena: 2,10 zł

Autorka podjęła w swojej książce próbę poszerzenia aparatu pomiarowego, stosowanego w analizie struktur, o metody bazujące na miarach entropii oraz miarach dywergencji. Przedstawiła w sposób kompleksowy, metodologiczne i empiryczne aspekty stosowania tych metod w badaniu zróżnicowań strukturalnych oraz zmian strukturalnych. Analiza zjawisk społeczno-ekonomicznych uwzględnia, obok parametrów liczbowych, określających poziom...


Klimat inwestycyjny jako czynnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce (studium na poziomie układów terytorialnych)
Cena: 2,10 zł

Tematyka książki Wiesławy Lizińskiej dotyczy jednego z najważniejszych zagadnień współczesnej gospodarki światowej. W swojej pracy autorka skupia się na analizie zjawiska klimatu inwestycyjnego i jego wpływu na określony typ sposobu operowania kapitałem, jaki stanowią bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Wnikliwe rozważania poparte są bogatym materiałem o charakterze zarówno teoretycznym, uwzględniającym dorobek naukowy przedstawicieli...


Determinanty zachowań rynkowych mieszkańców regionów przygranicznych (na przykładzie Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej)
Cena: 35,70 zł

Procesy integracyjne w Europie są instrumentem postępu gospodarczego oraz poprawy warunków życia ludności, zwłaszcza zamieszkującej na obszarach przygranicznych. Rozpatrując zmiany w uwarunkowaniach funkcjonowania polsko-rosyjskiej współpracy transgranicznej, w aspekcie oddziaływania czynników geopolitycznych, należy mieć na uwadze przede wszystkim mieszkańców tych regionów. Problematyka zachowań rynkowych mieszkańców...


Pierwsza Poprzednia 2  3  4  5  6 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38