Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Ekonomia i Zarządzanie


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Ubezpieczenia - aspekty teoretyczne i praktyczne
Cena: 23,10 zł

Rynek globalny ma duży wpływ na sektor ubezpieczeniowy, który w zmieniającym się otoczeniu rozwija się systematycznie, odpowiednio reagując na wszelkie zmiany gospodarcze, ekonomiczne i finansowe. Kondycję rynku ubezpieczeniowego kształtuje z jednej strony popyt na usługi ubezpieczeniowe, z drugiej – możliwości finansowe klientów.

 

W kolejnych rozdziałach autorzy...


Zarządzanie publiczne. Teoria i praktyka w polskich organizacjach
Cena: 23,10 zł

Sprawne funkcjonowanie organizacji publicznych wymaga od osób nimi zarządzających stosowania nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania. W teorii i praktyce zarządzania organizacjami publicznymi można spotkać wiele metod i technik stosowanych w organizacjach biznesowych. Jest to tendencja związana ze znanym nurtem zarządzania publicznego New Public Management.


Monografia składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono różne koncepcje i metody usprawniania...


Ekonomika zasobów publicznych. Kompendium wiedzy i studium przypadku
Cena: 21,00 zł

Przemiany polityczne po 4 czerwca 1989 roku i idące za nimi przemiany społeczne i gospodarcze spowodowały wprowadzenie do zasobu słownictwa używanego w nauce, polityce, gospodarce, w mediach oraz w życiu codziennym nowych określeń: mienie, samorządy, ekonomia, zarządzanie, marketing, zasoby publiczne. Zrozumienie pojęcia „zasoby publiczne" oznacza zmianę filozofii myślenia całego społeczeństwa na myślenie, że są to zasoby stanowiące własność...


Społeczne uwarunkowania koopetycji przedsiębiorstw
Cena: 21,00 zł

Tematykę pracy Krystyny Romaniuk, zatytułowanej Społeczne uwarunkowania koopetycji przedsiębiorstw, stanowi pojęcie obecne do tej pory w polskiej literaturze naukowej jedynie marginalnie. Autorka podejmuje zagadnienie nowe, którego początki sięgają ostatnich dwóch dekad XX w., a w Polsce - lat 90. Książka stanowi kompleksowe opracowanie, które opisuje rozmaite kwestie związane ze zjawiskiem koopetycji zarówno w...


Cykle koniunkturalne w polskich regionach. Studium teoretyczno-empiryczne
Cena: 27,30 zł

Głównym celem pracy była identyfikacja zjawiska wahań koniunkturalnych w Polsce w ujęciu regionalnym oraz poszukiwanie różnic w ich budowie morfologicznej. Ponadto autor podjął próbę oceny charakteru i stopnia zależności wahań cyklicznych od struktury gospodarczej regionów.

 

Autor podkreśla, że głównym adresatem regionalnych badań koniunktury – poza sferą nauki – powinny być regionalne władze samorządowe. Wydaje się...


Dzielenie się wiedzą i informacją. Specyfika nieformalnej komunikacji w polskim środowisku akademickim
Cena: 23,10 zł
Dzielenie się wiedzą i informacją, nazywane także wymianą czy przepływem informacji, transferem wiedzy, a niekiedy komunikowaniem się, jest jednym z komponentów procesu zarządzania wiedzą i informacją. Badania w zakresie zarządzania i dzielenia się wiedzą podejmowane są przez przedstawicieli różnych nauk: humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i technicznych. W monografii wyjaśniono kwestie definicyjne i terminologiczne, opisano różne podejścia i ujęcia tej problematyki obecne w...

Kształtowanie kultury organizacyjnej w administracji publicznej na przykładzie urzędów miast
Cena: 23,10 zł
Autorzy omawianej publikacji objęli swoimi badaniami 174 urzędy miast na terenie kraju, zaś szczegółowo przyjrzeli się funkcjonowaniu Urzędu Miasta Olsztyn, kierując w 2012 roku ankiety do jego pracowników. W ocenie respondentów, rolą pracowników jest aktywne poszukiwanie jak najlepszych sposobów zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Natomiast z badań przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Miasta Olsztyn wynika, że mieszkańcy naszego miasta oczekują dalszej cyfryzacji jego funkcjonowania, zarówno w...

Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38