Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filologie obce

Nazwiska niemieckie na Warmii u schyłku XVIII wieku
Cena: 25,20 zł

Celem monografii jest przedstawienie analizy nazwisk pochodzenia niemieckiego na terenie Warmii. Nazwiska te podzielono ze względu na strukturę na nazwiska niederywowane i derywowane słowotwórczo lub fleksyjnie. Obie grupy zawierają miana usystematyzowane według kryterium etymologicznego. Pierwsza grupa obejmuje nazwiska motywowane genetycznie przez wyrazy pospolite oraz nazwiska motywowane genetycznie przez nazwy własne. Ponadto omówiono w pracy...


Poetycka Atlantyda. Antologia liryki kobiecej „pierwszej fali” rosyjskiej emigracji
Cena: 2,10 zł

Emigranci z Rosji, którzy przeżyli trzy rewolucje: 1905 r., lutową 1917 r., październikową 1917 r., trzy wojny: rosyjsko-japońską, I wojnę światową, wojnę domową, rozpad tysiącletniego państwa, „czerwony” i „biały” terror, głód i epidemie, stanowili odrębne, unikatowe zjawisko w skali świata. Szlak ich wędrówki wiódł przez Polskę, Kraje Nadbałtyckie, Finlandię, Niemcy, Grecję, Bułgarię, Królestwo Serbów, Chorwatów i...


Hipertrofia tęsknoty za utraconym domem w poezji emigrantów rosyjskich „pierwszej fali”
Cena: 2,10 zł

Emigracja rosyjska „pierwszej fali” (1917–1940), liczona w miliony, rozproszona na pięciu kontynentach, składająca się z przedstawicieli wszystkich klas i warstw społecznych, obejmująca kilka pokoleń, wytworzyła niespotykaną później koncentrację talentów w sztuce, a także w innych dyscyplinach, w nauce i technice. Wśród dziedzin, które osiągnęły na emigracji najwyższy poziom, była poezja. Chociaż życie literackie emigracji rosyjskiej cechował...


Wykładniki syntaktyczne rzeczownika w języku polskim i niemieckim
Cena: 2,10 zł

Celem pracy było przedstawienie odmiennego od dotychczasowych spojrzenia na deklinację rzeczownika w języku polskim i niemieckim. Praca opiera się na nowym modelu analizy wyrazów tekstowych Józefa Darskiego. Nowość tej teorii polega na wykazaniu, że tradycyjne metody i nazewnictwo nie oddają w pełni zjawiska deklinacji. Analiza rzeczowników została przeprowadzona pod kątem fonologicznych wykładników syntaktycznych. Morfologiczna analiza rzeczowników...


Die soziale Differenzierung der niederländische Sprache
Cena: 2,10 zł

Zróżnicowanie socjalne języka niderlandzkiego jest tego typu pierwszym opracowaniem w niderlandystyce polskiej. Praca poświęcona jest odmiankom standardowego języka niderlandzkiego w Holandii i Belgii z uwzględnieniem procesów diachronii i synchronii. Większość języków europejskich oprócz języka standardowego dysponuje wieloma socjolektami oraz językami fachowymi. Tak jest również w przypadku współczesnego języka niderlandzkiego. Posługuje się nim...


Distanz und Begeisterung. Novalis-Rezeption in Polen seit der Romantik
Cena: 2,10 zł

Monografia poświęcona jest recepcji twórczości niemieckiego romantyka Friedricha von Hardenberga w Polsce, znanego pod pseudonimem Novalis. Edyta Derecka przeprowadza analizę recepcji w poszczególnych okresach literackich: romantyzmu, Młodej Polski, dwudziestolecia międzywojennego oraz po 1945 roku. Wykazuje zainteresowanie tym pisarzem polskich twórców, pisarzy, poetów, tłumaczy, krytyków literackich, publicystów oraz badaczy zajmujących...


Wariantywność gramatyczna w językach słowiańskich: studium morfonologiczne (na materiale współczesnych języków wschodniosłowiańskich w konfrontacji z językiem polskim)
Cena: 4,20 zł

Książka została napisana w języku rosyjskim, składa się ze Wstępu, pięciu rozdziałów oraz części zawierającej wnioski. Do tekstu dołączono wykaz wybranych źródeł oraz bibliografię. Autorka określa swoje ujęcie morfonologii słowiańskiej jako panchroniczne, tj. zarówno synchroniczne, jak i diachroniczne oraz omawia poglądy na miejsce morfonologii w systemach językowych, ze szczególnym uwzględnieniem jej miejsca w językoznawstwie historycznym, jak i w typologii...

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38