Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5
Subiektywizm w badaniach kryminalistycznych. Przyczyny i zakres stosowania subiektywnych ocen w wybranych metodach identyfikacji człowieka
Cena: 25,20 zł

Prezentowana publikacja ma charakter specjalistyczny i nowatorski. Autor podzielił pracę na następujące rozdziały: Identyfikacja kryminalistyczna; Obszar subiektywizmu w badaniach identyfikacyjnych - metodyka badań własnych; w kolejnych rozdziałach omówił rodzaje identyfikacji - daktyloskopijną, genetyczną, pismoznawczą oraz fonoskopijną, a także osmologiczną i traseologiczną. Każda z tych kwestii została poparta komentarzem ekspertów i wnioskami. Dzięki takiej strukturze...


Sprzedajne nadużycie funkcji publicznej. Studium z prawa karnego
Cena: 44,10 zł

Prezentowana monografia dotyczy korupcji, czyli odstępstwa od obowiązków wynikających z pełnionej funkcji publicznej dla osiągania prywatnych korzyści. Współcześnie widzi się w korupcji zagrożenie dla praworządności i stabilności instytucji demokratycznych, zasady formalnej równości obywateli oraz legitymacji państwa w oczach społeczeństwa. Nie ulega więc wątpliwości, że zachowania godzące w autorytet i prawidłowe funkcjonowanie instytucji władztwa publicznego winny...


Wybrane zagadnienia z nauk penalnych
Cena: 21,00 zł

Nauki penalne to zespół nauk zajmujących się badaniem przestępstwa i kary w różnych aspektach. Obejmują swym zakresem kryminologię, kryminalistykę, psychiatrię i psychologię sądową, wreszcie medycynę sądową, a ich wspólnym mianownikiem jest przestępca i przestępstwo. Tę skomplikowaną problematykę przybliża Piotr Chlebowicz w artykule pt. Wokół relacji między kryminologią, kryminalistyka i nauką prawa karnego. Kolejne...


Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych w prywatnej spółce zależnej
Cena: 35,70 zł

Przedmiotem pracy jest analiza kwestii związanych ochroną praw wspólników mniejszościowych w spółce zależnej. Autor podkreśla, że problem ten nabiera wagi w praktyce funkcjonowania spółek kapitałowych. Praca została podzielona na osiem rozdziałów. W pierwszym podjęte zostały rozważania dotyczące stosunku dominacji-zależności jako samodzielnego stosunku prawnego; w drugim - miejsce akcjonariusza mniejszościowego w strukturze stosunku dominacji-zależności;...


Zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego w orzecznictwie sądów administracyjnych
Cena: 21,00 zł

Autorzy prezentowanej publikacji realizują zamysł ukazania zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego w możliwie najszerszym kontekście. W pracy oprócz analizy poglądów zawartych w literaturze przedmiotu znalazło się zatem obszernie komentowane orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Uwzględniono...


Badania kryminalistyczne (wybrane aspekty)
Cena: 21,00 zł
Podręcznik napisało pięciu autorów, którzy wiedzę z zakresu szeroko pojętej kryminalistyki przedstawili komunikatywnie, syntetycznie i precyzyjnie. Prezentowana tematyka obejmuje m.in. takie obszary: osmologię, fizykochemię, toksykologię, bazy danych, ze szczególnym uwypukleniem ich znaczenia w procesie wykrywczym. Jak pisze bowiem I. Sołtyszewski we Wprowadzeniu – „Obecnie trudno już sobie wyobrazić przedstawiciela organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości niekorzystającego w procesie...

Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38