Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo


Pierwsza Poprzednia 3  4  5  6  7

Skuteczność ekstradycji i europejskiego nakazu aresztowania
Cena: 21,00 zł
Europejski nakaz aresztowania (ENA) jako instrument współpracy między państwami członkowskimi został stworzony przede wszystkim po to, aby zwiększać skuteczność zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz pogłębiać współpracę i zaufanie pomiędzy państwami członkowskimi UE w ramach realizacji wspólnej „przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości”. Ustanowienie tego instrumentu wyszło naprzeciw licznym problemom wynikającym z przestarzałej i nieskutecznej procedury ekstradycji....

Biotechnologie i biobezpieczeństwo w prawie międzynarodowym
Cena: 23,10 zł
Zaprezentowana analiza europejskich i międzynarodowych rozwiązań prawnych jest jednocześnie przedstawieniem szans i zagrożeń związanych z biotechnologiami, głównie w kontekście handlu organizmami genetycznie zmodyfikowanymi. Punktem wyjścia autor uczynił omówienie Protokołu z Kartageny o bezpieczeństwie biologicznym i Konwencji o różnorodności biologicznej, a także zasady przezorności w międzynarodowym prawie ochrony środowiska i handlu, z uwzględnieniem zarządzania ryzykiem w świetle tej...

Dekodyfikacja postępowania administracyjnego a ochrona praw jednostki
Cena: 42,00 zł

Problematyka dekodyfikacji postępowania administracyjnego i jej wpływu na ochronę praw jednostki nie została w polskim piśmiennictwie naukowym szerzej opisana i zdiagnozowana. Dotychczas brakowało zwartej pozycji na ten temat, niniejsze opracowanie ma więc charakter nowatorski. Główną ideą badawczą autorów monografii było ukazanie zależności i skutków dekodyfikacji postępowania administracyjnego w kontekście praw podmiotowych jednostki.

 

Sposoby...


Legitymizacja sądowej kontroli prawa w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Cena: 27,30 zł

Tematem pracy jest zagadnienie legitymizacji sądowej kontroli prawa w Stanach Zjednoczonych (judicial review). Przez judicial review rozumie się uprawnienie sądów do badania zgodności prawa i działań organów publicznych z Konstytucją USA. Celem badawczym pracy jest ustalenie, czy i na ile sądownictwo konstytucyjne i praktyka orzecznicza sądów w sprawach konstytucyjnych jest instytucją wpisaną w model współczesnej demokracji, czy sądowa kontrola prawa ma...


Badania kryminalistyczne (wybrane aspekty)
Cena: 21,00 zł
Podręcznik napisało pięciu autorów, którzy wiedzę z zakresu szeroko pojętej kryminalistyki przedstawili komunikatywnie, syntetycznie i precyzyjnie. Prezentowana tematyka obejmuje m.in. takie obszary: osmologię, fizykochemię, toksykologię, bazy danych, ze szczególnym uwypukleniem ich znaczenia w procesie wykrywczym. Jak pisze bowiem I. Sołtyszewski we Wprowadzeniu – „Obecnie trudno już sobie wyobrazić przedstawiciela organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości niekorzystającego w procesie...

Pierwsza Poprzednia 3  4  5  6  7

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38