Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5 Następna Ostatnia
Kryminologiczne aspekty sekt destrukcyjnych
Cena: 2,10 zł

Dynamiczny wzrost zalegalizowanych związków o charakterze religijnym, które w wyraźny sposób nadużywały obowiązującego prawa oraz informacje o popełnionych w sektach przestępstwach, nadużyciach i niedopełnieniach obowiązków prawnych, potwierdzone niejednokrotnie przez prawomocne orzeczenia sądowe i decyzje administracyjne, zaczęły skłaniać do refleksji nad rozmiarem szkodliwości społecznej sekt i niektórych ruchów religijnych. Głównym celem...


Znane i nieznane problemy bioetyki XXI wieku. (Nie)bezpieczne biotechnologie?
Cena: 2,10 zł

Niniejsza monografia ma charakter edukacyjny. Wśród wielu informacji czytelnik znajdzie również te dotyczące praw konsumenta oraz związane z nimi regulacje unijne określające obowiązki producentów w zakresie umieszczania na opakowaniach artykułów danych o ich składzie. Szczególnie cenna jest ostatnia część książki, w której znajdują się odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości dotyczące żywności zmodyfikowanej genetycznie:...


Wznowienia ogólnego postępowania administracyjnego na podstawie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
Cena: 2,10 zł

Tytuł wskazuje na instytucję procesową i oznacza wprost jej podstawę prawną w obowiązującym stanie prawnym. Problematyka książki dotyczy wznowienia postępowania na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego jako źródła regulacji prawnej tej instytucji procesowej trybu nadzwyczajnego. Temat monografii był już wielokrotnie podejmowany w literaturze prawniczej, jednak – jak dotąd – były to zazwyczaj jedynie artykuły naukowe, glosy oraz przyczynki i...


Problemy współczesnego ustrojoznawstwa. Księga jubileuszowa Profesora Bronisława Jastrzębskiego
Cena: 2,10 zł

Profesor Bronisław Jastrzębski należy do grona wybitnych prawników administratywistów w Polsce, a jego dorobek naukowy obejmuje blisko 150 pozycji. W olsztyńskim środowisku prawniczym był organizatorem i wieloletnim kierownikiem Katedry Prawa i Samorządu Terytorialnego – przekształconej następnie w instytut o tej samej nazwie, z którego wyrósł obecny Wydział Prawa i Administracji. Wydanie Księgi jubileuszowej jest wyrazem zasług Profesora –...


Prawo – Administracja – Policja. Księga pamiątkowa Profesora Wincentego Bednarka
Cena: 2,10 zł

Profesor Wincenty Bednarek, człowiek wielce zasłużony dla Wydziału Prawa i Administracji UWM, świętuje w tym roku swoje 70-lecie. Jego przyjaciele i współpracownicy, chcąc uczcić ten jubileusz, podjęli inicjatywę wydania zbioru artykułów, których tematyka jest mniej więcej zgodna z zakresem zainteresowań badawczych Profesora. W ten sposób powstała prezentowana księga. Składające się na nią prace zamieszczono w trzech częściach. Pierwsza – Zagadnienia...


Sąd Konstytucyjny Republiki Litewskiej
Cena: 2,10 zł

Sądownictwo konstytucyjne stanowi niezbędną gwarancję równowagi między organami państwowymi, efektywną ochroną praw i wolności obywatelskich oraz nadania konstytucji rzeczywistego znaczenia prawnego. W większości współczesnych państw Europy jest ona realizowana przez szczególny organ władzy sądowniczej, zwany sądem konstytucyjnym. Podstawową tezą pracy jest twierdzenie, że przyjęte w Konstytucji Republiki Litewskiej z 25 października 1992 r. przepisy dotyczące...


Podsłuch telefoniczny w polskim procesie karnym
Cena: 2,10 zł

Kontrola i utrwalanie rozmów telefonicznych, powszechnie zwane podsłuchem, jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych źródeł pozyskiwania dowodów w procesie karnym. Tego rodzaju działania organów władzy budzą żywe reakcje, dyskusje i podejrzliwość związaną z niejawnością podsłuchu, dlatego też celem autorki prezentowanej publikacji było przedstawienie złożonych zagadnień kontroli rozmów telefonicznych w polskim procesie karnym w aspekcie ochrony praw...


Problem domniemania w rzymskim ius quod ad personas pertinet
Cena: 2,10 zł

We współczesnym prawie cywilnym domniemanie postrzegane jest jako instytucja prawa procesowego, pomagająca organowi stosującemu prawo w ustaleniu prawdy materialnej. Domniemanie to sposób wnioskowania o zaistnieniu faktów spornych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, polegający na uznaniu istnienia wątpliwego faktu za udowodniony na podstawie stwierdzenia innych faktów znajdujących się w określonej zależności w stosunku do niego. Domniemanie umożliwia zatem...


Rzymskie prawo publiczne. Wybrane zagadnienia (dodruk)
Cena: 42,00 zł

Prezentowana książka skierowana jest głównie do studentów kierunków administracja, prawo, historia, stosunki międzynarodowe, socjologia itp., choć będzie doskonałą lekturą również dla polityków, etyków czy też sędziów. Można bowiem mówić o daleko idącym podobieństwie niektórych dzisiejszych rozwiązań i instytucji politycznych z tymi, które były znane i stosowane w antycznym Rzymie.


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38