Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5 Następna Ostatnia
Zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego w orzecznictwie sądów administracyjnych
Cena: 0,00 zł

Autorzy prezentowanej publikacji realizują zamysł ukazania zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego w możliwie najszerszym kontekście. W pracy oprócz analizy poglądów zawartych w literaturze przedmiotu znalazło się zatem obszernie komentowane orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz Europejskiego Trybunału...


Sprzedajne nadużycie funkcji publicznej. Studium z prawa karnego
Cena: 0,00 zł

Prezentowana monografia dotyczy korupcji, czyli odstępstwa od obowiązków wynikających z pełnionej funkcji publicznej dla osiągania prywatnych korzyści. Współcześnie widzi się w korupcji zagrożenie dla praworządności i stabilności instytucji demokratycznych, zasady formalnej równości obywateli oraz legitymacji państwa w oczach społeczeństwa. Nie ulega więc wątpliwości, że zachowania godzące w autorytet i prawidłowe funkcjonowanie instytucji...


Prawo i gospodarka leśna z perspektywy ćwierćwiecza
Cena: 29,40 zł

W monografii poruszono zagadnienia z zakresu regulacji prawnej lasów i gospodarki leśnej. Ustawa z 28 września 1991 r. o lasach, nazywana konstytucją leśników, stanowi fundamentalny akt prawny regulujący i determinujący polską gospodarkę leśną. Dość długi czas obowiązywania tejże ustawy w ocenie autorów niniejszej monografii wymagał podjęcia nie tylko merytorycznej dyskusji naukowej na temat dotychczasowych rozwiązań prawnych w tym...


Szczególne postępowanie administracyjne w sprawie przyznania pomocy w ramach wsparcia bezpośredniego w orzecznictwie sądów administracyjnych
Cena: 33,60 zł

Dzięki przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, polskie rolnictwo zostało objęte programem wspólnej polityki rolnej. Polscy rolnicy, w zamian za dostosowanie swojej produkcji do standardów unijnych, utrzymali dostęp do środków pomocowych na równi z rolnikami z innych państw Unii Europejskiej. Obecnie Polska jest jednym z głównych beneficjentów tej pomocy w obszarze polityki rolnej, a płatności bezpośrednie są...


Miejsce pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy wśród podstawowych obowiązków pracowniczych
Cena: 39,90 zł

Przedmiotem rozważań zawartych w niniejszej monografii jest jeden z podstawowych obowiązków pracowniczych, tzn. pracowniczy obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy (zgodnie z art. 100 § 2 pkt 4 Kodeksu pracy). Obowiązek ten wiąże się z ochroną miejsca wykonywania pracy, a tym samym z mieniem pracodawcy, tj. wykorzystywaniem środków pracy w sposób staranny, efektywny i zgodny z przeznaczeniem.
Autorka podjęła próbę...


Problematyka regulacji rynku finansowego w ujęciu transgranicznym. Analiza na przykładzie prawa polskiego i prawa francuskiego
Cena: 73,50 zł

Autor, odnosząc się do nowej specjalizacji badawczej, jaką jest prawo rynku finansowego, poza walorem porównawczym, w sensie merytorycznym, posługuje się również komparatystyką prawniczą w ujęciu formalnym. Struktura oraz podział pracy, w zależności od form regulacji, wzorowana jest na koncepcji francuskiej dysertacji prawniczej (fr. dissertation juridique). Przyjęta formuła zakłada zatem podział pracy na dwie zasadnicze części, w ramach...


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38