Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo


Pierwsza Poprzednia 2  3  4  5  6 Następna Ostatnia
Biotechnologie i biobezpieczeństwo w prawie międzynarodowym
Cena: 23,10 zł
Zaprezentowana analiza europejskich i międzynarodowych rozwiązań prawnych jest jednocześnie przedstawieniem szans i zagrożeń związanych z biotechnologiami, głównie w kontekście handlu organizmami genetycznie zmodyfikowanymi. Punktem wyjścia autor uczynił omówienie Protokołu z Kartageny o bezpieczeństwie biologicznym i Konwencji o różnorodności biologicznej, a także zasady przezorności w międzynarodowym prawie ochrony środowiska i handlu, z uwzględnieniem zarządzania ryzykiem w świetle tej...

Skazani z zaburzeniami preferencji seksualnych. Studium prawnokarne i kryminologiczne
Cena: 25,20 zł

Zjawisko przestępczości seksualnej od kilku dekad stanowi przedmiot szczególnego zainteresowania podmiotów kreujących politykę kryminalną państw Europy i Ameryki Północnej, głównie w aspekcie seksualnego wykorzystania osób małoletnich, tj. poniżej 15 roku życia. Kwestia ta ogniskuje uwagę społeczną, gdyż dotyka tabu kulturowego i co pewien czas wywołuje - na bazie przekazu medialnego - wzburzenie opinii publicznej i wzrost punitywnego nastawienia...


Dekodyfikacja postępowania administracyjnego a ochrona praw jednostki
Cena: 42,00 zł

Problematyka dekodyfikacji postępowania administracyjnego i jej wpływu na ochronę praw jednostki nie została w polskim piśmiennictwie naukowym szerzej opisana i zdiagnozowana. Dotychczas brakowało zwartej pozycji na ten temat, niniejsze opracowanie ma więc charakter nowatorski. Główną ideą badawczą autorów monografii było ukazanie zależności i skutków dekodyfikacji postępowania administracyjnego w kontekście praw podmiotowych jednostki.

 

Sposoby...


Legitymizacja sądowej kontroli prawa w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Cena: 27,30 zł

Tematem pracy jest zagadnienie legitymizacji sądowej kontroli prawa w Stanach Zjednoczonych (judicial review). Przez judicial review rozumie się uprawnienie sądów do badania zgodności prawa i działań organów publicznych z Konstytucją USA. Celem badawczym pracy jest ustalenie, czy i na ile sądownictwo konstytucyjne i praktyka orzecznicza sądów w sprawach konstytucyjnych jest instytucją wpisaną w model współczesnej demokracji, czy sądowa kontrola prawa ma...


Subiektywizm w badaniach kryminalistycznych. Przyczyny i zakres stosowania subiektywnych ocen w wybranych metodach identyfikacji człowieka
Cena: 25,20 zł

Prezentowana publikacja ma charakter specjalistyczny i nowatorski. Autor podzielił pracę na następujące rozdziały: Identyfikacja kryminalistyczna; Obszar subiektywizmu w badaniach identyfikacyjnych - metodyka badań własnych; w kolejnych rozdziałach omówił rodzaje identyfikacji - daktyloskopijną, genetyczną, pismoznawczą oraz fonoskopijną, a także osmologiczną i traseologiczną. Każda z tych kwestii została poparta komentarzem ekspertów i wnioskami. Dzięki takiej strukturze...


Sprzedajne nadużycie funkcji publicznej. Studium z prawa karnego
Cena: 44,10 zł

Prezentowana monografia dotyczy korupcji, czyli odstępstwa od obowiązków wynikających z pełnionej funkcji publicznej dla osiągania prywatnych korzyści. Współcześnie widzi się w korupcji zagrożenie dla praworządności i stabilności instytucji demokratycznych, zasady formalnej równości obywateli oraz legitymacji państwa w oczach społeczeństwa. Nie ulega więc wątpliwości, że zachowania godzące w autorytet i prawidłowe funkcjonowanie instytucji władztwa publicznego winny...


Pierwsza Poprzednia 2  3  4  5  6 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38