Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo


Pierwsza Poprzednia 2  3  4  5  6
Wpływ kultury na aksjologię porządku polityczno-prawnego
Cena: 23,10 zł

Prawo, oprócz tego, że powstaje w rezultacie świadomego i celowego tworzenia przez prawodawcę, czerpie swoje treści z kulturowo uwarunkowanych poglądów na temat roli prawa w społeczeństwie i polityce.

Podobnie uwarunkowane są wartości, motywując ludzi do osiągania określonych celów ekonomicznych, politycznych i prawnych. Społeczeństwa oddziałują na siebie za pomocą różnych mechanizmów. Porządek społeczny kształtuje się w wyniku często...


Cena: 23,10 zł
Szkoła i system oświatowy stanowią naturalny przedmiot zainteresowań współczesnego człowieka i społeczeństwa. Trudno byłoby spotkać kogoś, kto nie zetknął się z instytucją szkoły. Przemiany społeczno-ustrojowe, jakie nastąpiły w Polsce po 1989 roku, dotyczyły wszystkich aspektów życia państwowego, w tym także systemu oświaty i wychowania w Polsce. Kolejne ustawy nadały polskiej szkole nowy wymiar jakościowy, inicjując przemiany edukacyjne w demokratycznie rozwijającym się społeczeństwie. W...

Normatywne podstawy ery ekologicznej w teorii i praktyce
Cena: 23,10 zł
Według przewidywań ekofilozofów, w XXI wieku nastąpi kolejny przełom w dziejach ludzkości: nadejdzie era ekologiczna. Miejsce dotychczasowego porządku ery przemysłowej wraz z dominującym od dziesięcioleci światopoglądem pozytywistycznym zajmie nowy porządek i nowy, ekologiczny światopogląd. W podejmowaniu działań zmierzających do wprowadzenia w życie założeń ery ekologicznej bardzo ważną rolę do spełnienia ma prawo stanowione. W prezentowanej publikacji przedstawiono zagadnienie ochrony...

Podstawy prawne i organizacyjne oświaty. Źródła i materiały. Cz. 1, wyd. drugie rozszerzone i poprawione
Cena: 21,00 zł
Przeobrażenia, które nastąpiły w Polsce po roku 1989, doprowadziły m.in. do zasadniczych przekształceń oświatowych. W edukacji nauczycielskiej niezwykle ważne jest opanowanie wiedzy, dotyczącej prawa oświatowego. Realizuje to przedmiot – stanowiący jednocześnie tzw. minimum programowe kształcenia – pod nazwą „podstawy prawne i organizacyjne oświaty”. Założenia Reformy Systemu Edukacji, wdrażanej od 1 września 1999 roku, spowodowały, iż nastapiły zmiany struktury szkolnictwa, programu...

Duszpasterstwo w Wojsku Polskim. Studium prawne z uwzględnieniem praw człowieka i prawa humanitarnego
Cena: 21,00 zł
Kościół, oprócz duszpasterstwa o charakterze ogólnym, prowadzi duszpasterstwo specjalistyczne, w którym szczególną rolę zajmuje duszpasterstwo wojskowe. Niniejsza publikacja ukazuje organizację i funkcjonowanie duszpasterstwa wojskowego i – łączące się z nim – zagadnienia prawne. Praca składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy i drugi mają charakter historyczny i ukazują rozwój duszpasterstwa wojskowego na przestrzeni wieków. Rozdział trzeci jest analizą uregulowań prawnokanonicznych...

Badania kryminalistyczne (wybrane aspekty)
Cena: 21,00 zł
Podręcznik napisało pięciu autorów, którzy wiedzę z zakresu szeroko pojętej kryminalistyki przedstawili komunikatywnie, syntetycznie i precyzyjnie. Prezentowana tematyka obejmuje m.in. takie obszary: osmologię, fizykochemię, toksykologię, bazy danych, ze szczególnym uwypukleniem ich znaczenia w procesie wykrywczym. Jak pisze bowiem I. Sołtyszewski we Wprowadzeniu – „Obecnie trudno już sobie wyobrazić przedstawiciela organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości niekorzystającego w procesie...

Pierwsza Poprzednia 2  3  4  5  6

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38