Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filologia polska


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5
Duch, co „kwiatem rozkwitnął”. Flora w genezyjskiej twórczości Juliusza Słowackiego
Cena: 27,30 zł
Przedmiotem rozprawy jest świat roślin w twórczości Słowackiego okresu genezyjskiego (po przełomie mistycznym). Wyobraźnia poety była wtedy zdecydowanie inna niż wcześniej, inaczej postrzegał naturę: słyszał i rozumiał język kwiatów i drzew. Spośród roślin obecnych w twórczości genezyjskiej poety autorka wyodrębniła poszczególne gatunki kwiatów, drzew i krzewów, co znalazło odzwierciedlenie w strukturze rozprawy. Kolejność prezentacji roślin wiązała się ze stopniem ich ważności w dziełach...

Między tekstem a sceną. Staropolskie inscenizacje Kazimierza Dejmka
Cena: 25,20 zł
Praca jest wynikiem badań relacji zachodzących między literaturą a teatrem na przykładzie inscenizacji, jakie Kazimierz Dejmek zrealizował w oparciu o teksty staropolskie. Autorka wychodzi od ogólnego spojrzenia na stan badań teatrologicznych w Polsce, prezentując ustalenia terminologiczne uzasadniające metodologiczne poszukiwania, a także argumentujące wybór materiału badawczego. Twórczość Kazimierza Dejmka wyrastała bowiem z poszanowania literatury, przy jednoczesnym zachowaniu scenicznej...

Antyk. Chrześcijaństwo. Poezja. Rozważania o twórczości Jana Kasprowicza
Cena: 21,00 zł
Prezentowany tom studiów i szkiców poświęconych twórczości Jana Kasprowicza zdeterminowany został chęcią zasygnalizowania kilku charakterystycznych dla poety zjawisk światopoglądowych i artystycznych, mających miejsce w różnych okresach jego literackiej działalności. Wśród studiów znalazły się dwie prace przekrojowe. Pierwsza z nich dotyczy obecności tradycji antycznej we wczesnej poezji autora Hymnów. Obok tradycji biblijnej i tradycji ludowej, to najważniejszy krąg kulturowy, w którego...

Nonsens i zjawiska pokrewne. Studium semantyczne
Cena: 21,00 zł

Pojęcie nonsensu zostało zestawione przez autorkę z bliskimi mu pod względem znaczenia wyrażeniami zaliczonymi przez nią do kategorii „dewiacji epistemicznych": coś nie ma sensu, coś jest bez sensu, bezsens, absurd, bzdura, nielogiczność. Wyrażenia te postawione obok pojęcia nonsensu pozwalają wydobyć jego istotne, dystynktywne, własności semantyczne. One też występują w większości...


Lech Włodzimierz Krajewski 1950–2012. In memoriam
Cena: 21,00 zł

„Urodził się 3 czerwca 1950 roku w Chrostkowie (pow. Lipno) w rodzinie inteligenckiej” – tym zdaniem rozpoczyna książkę poświęconą pamięci dr. Lecha W. Krajewskiego, humanisty, językoznawcy, wieloletniego wykładowcy i przyjaciela, prof. Andrzej Staniszewski, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (Wydział Humanistyczny UWM). Na ten szczególny, bo pisany pamięcią i sercem tom, poza życiorysem dr. Krajewskiego, składa się wybór jego...


Miłość i erotyzm w piśmiennictwie czasów saskich
Cena: 27,30 zł

Panowanie Sasów, utożsamiane z agonią Rzeczypospolitej i upadkiem smaku artystycznego, przyniosło jednak powolne, lecz istotne zmiany kulturowe i obyczajowe, związane z przenikaniem się dwóch epok - odchodzącego baroku i nowych tendencji wczesnego oświecenia. Dotyczyło to także literatury miłosno-erotycznej.

 

Zdobywający popularność romans sentymentalny przyczynił się do...


Narracje pojałtańskiego Okcydentu. Literatura polska wobec pogranicza na przykładzie Warmii i Mazur (1945–1989)
Cena: 44,10 zł

Celem pracy jest zbadanie, w jaki sposób w latach 1945-1989 w literaturze polskiej dokonywał się proces konceptualizacji problematyki ziem włączonych do Polski na mocy decyzji jałtańsko-poczdamskich, ze szczególnym uwzględnieniem południowych części byłych Prus Wschodnich. A także sprawdzenie użyteczności terminu „pogranicze" jako kategorii badawczej oraz ustalenie, na ile literatura polska po 1945 r. uchwyciła pograniczny status ziem...


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38