Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filologia polska


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5 Następna Ostatnia
Raje i apokalipsy. Studia i szkice o literaturze dwudziestowiecznej
Cena: 2,10 zł

Jak stwierdza autor, poeta XX stulecia częściej przyjmował postawę sceptyka, poszukiwacza, kogoś wypędzonego z raju, krytyka swojego czasu niż jego apologety, znajdując w poezji zdolność do ocalenia tego, co jest uznawane za dobre. Nieufność, sprzeciw, niedowierzanie, podejrzliwość, krytyczny intelektualizm współzawodniczy tu z pragnieniem ufności, zawierzenia, aprobaty, znalezienia duchowej, aksjologicznej lub emocjonalnej ostoi. „Raje" i...


Od biografii do recepcji. Ernst Wiechert, Konstanty I. Gałczyński, Zbigniew Herbert na Warmii i Mazurach
Cena: 2,10 zł

Jednym z celów książki jest rekonstrukcja „śladów" pozostawionych w kulturze regionalnej przez Wiecherta, Gałczyńskiego i Herberta.

Zainteresowanie Wiechertem jako pisarzem „mazurskim" i „propolskim" legitymizowało pozorną ciągłość kulturową pomiędzy społeczeństwem południowych Prus Wschodnich i tym, które ukształtowało się na Warmii i Mazurach po wojnie. Dotyczyło to zwłaszcza okresu...


Faun - Pan - Satyr. Wybobraźnia fauniczna w poezji i sztuce Młodej Polski
Cena: 84,00 zł

Przedmiotem pracy jest jeden ze stereotypów wyobrażeniowych, który umownie został określony mianem „motywu faunicznego". Pod tą nazwą kryją się postacie hybrydyczne, pochodzące z mitologii greckiej i rzymskiej, ich atrybuty, czas i przestrzeń działania. Jakkolwiek w modernizmie europejskim były popularne rozmaite hybrydy (np. centaur, chimera, sfinks, syrena), to jednak zdecydowanie największym powodzeniem cieszył się faun i bóstwa...


Tel Awiw - Jerozolima. Literackie kreacje przestrzeni miejskiej
Cena: 33,60 zł

Autorka podjęła się ukazania problematyki przestrzeni miejskiej w kontekście nowej humanistyki. Nowy materiał egzemplifikacyjny, jakim jest niewątpliwie w polskim literaturoznawstwie twórczość autorów piszących w języku hebrajskim, opracowany został na podstawie metodologii, uwzględniającej perspektywę innych dyscyplin, takich jak geografia humanistyczna, antropologia kulturowa, sound studies czy sensory studies. Literackie realizacje tematu...


Romantyczne cykle liryczne. "Sonety krymskie", "Vade-mecum", "Les Fleurs du mal"
Cena: 60,90 zł

W pracy zaprezentowano wybrane wiersze z trzech słynnych cykli poetyckich: Sonetów krymskich Adama Mickiewicza, Vade-mecum Cypriana Norwida i Kwiatów zła Charles'a Baudelaire'a. Napięcie między „ja" i światem przyjmuje w tych tekstach postać konfrontacji uświadamiającej własną inność czy wyobcowanie. Można zaobserwować współobecność kilku form świadomości: a) ukierunkowaną na świat zewnętrzny; b)...


Logopedia. Z zagadnień kształcenia, teorii i praktyki oraz zawodu
Cena: 46,20 zł

Wszyscy Autorzy tekstów prezentowanych w ramach niniejszej książki są wykładowcami i/lub interesariuszami studiów logopedycznych pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych przez Instytut Polonistyki i Logopedii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Przedstawiona monografia stanowi pokłosie i zwieńczenie trwającej już ponad trzy lata ich współpracy oraz pracy ze studentami logopedii w ramach nowo powołanego kierunku na UWM....


Północne miniatury krytyczne. Koloryty ziem pruskich i varia
Cena: 63,00 zł

Publikacja stanowi kontynuację rozważań zawartych w książce "Północne miniatury krytyczne. Odcienie kultury literackiej na Warmii i Mazurach". Tu również jest mowa o literaturze wiążącej się z krainą warmińsko-mazurską, ale w mozaikowej narracji silniej niż w tomie poprzednim zaakcentowano aspekty historyczno-geograficzne i kulturowe. Autor eksponuje kwestie prusko-niemieckie, podejmuje problematykę piśmiennictwa Mazurów pruskich XIX i XX...


Północne miniatury krytyczne. Odcienie kultury literackiej na Warmii i Mazurach
Cena: 63,00 zł

Książka jest opisem, dokumentacją oraz wstępną interpretacją wybranych zjawisk literackich, związanych z Polską północną-wschodnią po 1980 roku. Zaprezentowano tu proces kulturalizacji lokalnego społeczeństwa zarówno w literaturze, jak i na skutek jej oddziaływania. Autor opiera się na założeniu, że porządkowanie kultury literackiej w obrębie regionu zapobiega w jakiejś mierze ucieczce dyskursu literaturoznawczego od humanistycznej...


Aplauz najzacniejszej damie. Studia i szkice z kręgu literatury i kultury dawnej
Cena: 52,50 zł

Zbiór studiów i szkiców zaprezentowany Czytelnikom powstał z potrzeby uczczenia jubileuszu siedemdziesięciolecia urodzin prof. dr hab. Krystyny Stasiewicz - badaczki literatury staropolskiej i oświeceniowej, która swe bogate życie zawodowe poświęciła zgłębianiu twórczego dorobku I Rzeczypospolitej. Poszczególne działy zbioru nawiązują do zainteresowań Jubilatki. Pierwsze dwie części tomu odnoszą się do wybranych...


"Gdybym Cię, moje Serce, za męża nie miała, żyć bym nie mogła". Listy Magdaleny z Czapskich do Hieronima Floriana Radziwiłła z lat 1744-1759
Cena: 52,50 zł

Publikacja zawiera 154 listy drugiej żony H. F. Radziwiłła, reprezentanta jednego z najznamienitszych rodów I Rzeczypospolitej. Mimo wielkiego uczucia, łączącego tę parę, małżeństwo zakończyło się rozwodem z uwagi na trudny, wręcz psychopatyczny charakter Radziwiłła, o czym świadczy np. fakt, że Magdalena musiała za każdym razem uzyskiwać zgodę męża na wyjazd do matki, a książę miał do niej pretensje o jakiekolwiek samodzielne kroki. Radziwiłł wręcz...


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38