Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Filologia polska


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Duch, co „kwiatem rozkwitnął”. Flora w genezyjskiej twórczości Juliusza Słowackiego
Cena: 27,30 zł
Przedmiotem rozprawy jest świat roślin w twórczości Słowackiego okresu genezyjskiego (po przełomie mistycznym). Wyobraźnia poety była wtedy zdecydowanie inna niż wcześniej, inaczej postrzegał naturę: słyszał i rozumiał język kwiatów i drzew. Spośród roślin obecnych w twórczości genezyjskiej poety autorka wyodrębniła poszczególne gatunki kwiatów, drzew i krzewów, co znalazło odzwierciedlenie w strukturze rozprawy. Kolejność prezentacji roślin wiązała się ze stopniem ich ważności w dziełach...

Między tekstem a sceną. Staropolskie inscenizacje Kazimierza Dejmka
Cena: 25,20 zł
Praca jest wynikiem badań relacji zachodzących między literaturą a teatrem na przykładzie inscenizacji, jakie Kazimierz Dejmek zrealizował w oparciu o teksty staropolskie. Autorka wychodzi od ogólnego spojrzenia na stan badań teatrologicznych w Polsce, prezentując ustalenia terminologiczne uzasadniające metodologiczne poszukiwania, a także argumentujące wybór materiału badawczego. Twórczość Kazimierza Dejmka wyrastała bowiem z poszanowania literatury, przy jednoczesnym zachowaniu scenicznej...

Antyk. Chrześcijaństwo. Poezja. Rozważania o twórczości Jana Kasprowicza
Cena: 21,00 zł
Prezentowany tom studiów i szkiców poświęconych twórczości Jana Kasprowicza zdeterminowany został chęcią zasygnalizowania kilku charakterystycznych dla poety zjawisk światopoglądowych i artystycznych, mających miejsce w różnych okresach jego literackiej działalności. Wśród studiów znalazły się dwie prace przekrojowe. Pierwsza z nich dotyczy obecności tradycji antycznej we wczesnej poezji autora Hymnów. Obok tradycji biblijnej i tradycji ludowej, to najważniejszy krąg kulturowy, w którego...

Nonsens i zjawiska pokrewne. Studium semantyczne
Cena: 21,00 zł

Pojęcie nonsensu zostało zestawione przez autorkę z bliskimi mu pod względem znaczenia wyrażeniami zaliczonymi przez nią do kategorii „dewiacji epistemicznych": coś nie ma sensu, coś jest bez sensu, bezsens, absurd, bzdura, nielogiczność. Wyrażenia te postawione obok pojęcia nonsensu pozwalają wydobyć jego istotne, dystynktywne, własności semantyczne. One też występują w większości...


Szukanie ojczyzny. Antologia wspomnień mieszkańców Warmii i Mazur o latach powojennych
Cena: 21,00 zł

Po zakończeniu II wojny światowej na Warmię i Mazury przybyli osadnicy przede wszystkim z Kresów Wschodnich, ale także z różnych stron Polski centralnej. Przybyli na tereny wyludnione, ograbione przez armię sowiecką ze wszystkiego, co dało się zdemontować i wywieźć. Mordy, gwałty, podpalenia, prześladowania garstki pozostałej miejscowej ludności, która nie była w stanie wyjechać do Niemiec były tu na porządku dziennym. Potrzeba...


Lech Włodzimierz Krajewski 1950–2012. In memoriam
Cena: 21,00 zł

„Urodził się 3 czerwca 1950 roku w Chrostkowie (pow. Lipno) w rodzinie inteligenckiej” – tym zdaniem rozpoczyna książkę poświęconą pamięci dr. Lecha W. Krajewskiego, humanisty, językoznawcy, wieloletniego wykładowcy i przyjaciela, prof. Andrzej Staniszewski, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (Wydział Humanistyczny UWM). Na ten szczególny, bo pisany pamięcią i sercem tom, poza życiorysem dr. Krajewskiego, składa się wybór jego...


Cena: 26,25 zł

Tezę o „nieprzynależności", „obcości" najwybitniejszych polskich poetów współczesnych starszych pokoleń autorka pokazuje w trzech odsłonach. Pierwszą jest stosunek do historii. Przedmiotem obserwacji stają się kolejno - rozbrat z wielką historią u Miłosza, ostatnie tomy poezji Herberta, w których ład poezji przegrywa z chaosem historii, stały konflikt z historią owładniętego nią skądinąd Różewicza; mowa też o rodzaju wycofania się z historii Ewy Lipskiej i o zaprzeczaniu historii na rzecz...


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38