Bo w każdej wielkiej książce jest kilka książek,

trzeba tylko do nich dotrzeć,

odkryć je, zgłębić i pojąć

Ryszard Kapuściński

(Podróże z Herodotem, Znak, Kraków 2008, s. 208)

  • OFERTA
  • Prawo


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5 Następna Ostatnia
Znane i nieznane problemy bioetyki XXI wieku. (Nie)bezpieczne biotechnologie?
Cena: 2,10 zł

Niniejsza monografia ma charakter edukacyjny. Wśród wielu informacji czytelnik znajdzie również te dotyczące praw konsumenta oraz związane z nimi regulacje unijne określające obowiązki producentów w zakresie umieszczania na opakowaniach artykułów danych o ich składzie. Szczególnie cenna jest ostatnia część książki, w której znajdują się odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości dotyczące żywności zmodyfikowanej genetycznie:...


Wznowienia ogólnego postępowania administracyjnego na podstawie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
Cena: 2,10 zł

Tytuł wskazuje na instytucję procesową i oznacza wprost jej podstawę prawną w obowiązującym stanie prawnym. Problematyka książki dotyczy wznowienia postępowania na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego jako źródła regulacji prawnej tej instytucji procesowej trybu nadzwyczajnego. Temat monografii był już wielokrotnie podejmowany w literaturze prawniczej, jednak – jak dotąd – były to zazwyczaj jedynie artykuły naukowe, glosy oraz przyczynki i...


Elementarny kurs postępowania cywilnego
Cena: 2,10 zł

Podręcznik Elementarny kurs postępowania cywilnego jest adresowany do studentów kierunku administracja. Studenci, którzy w przyszłości obejmą różne funkcje w urzędach administracji państwowej i samorządowej oraz w innych dziedzinach służby publicznej, powinni bowiem nie tylko znać i rozumieć naturę stosunków cywilnoprawnych oraz ich podstawowe typy, lecz również zasady i instrumenty realizacji oraz ochrony cywilnych praw podmiotowych, czyli reguły...


Problemy współczesnego ustrojoznawstwa. Księga jubileuszowa Profesora Bronisława Jastrzębskiego
Cena: 2,10 zł

Profesor Bronisław Jastrzębski należy do grona wybitnych prawników administratywistów w Polsce, a jego dorobek naukowy obejmuje blisko 150 pozycji. W olsztyńskim środowisku prawniczym był organizatorem i wieloletnim kierownikiem Katedry Prawa i Samorządu Terytorialnego – przekształconej następnie w instytut o tej samej nazwie, z którego wyrósł obecny Wydział Prawa i Administracji. Wydanie Księgi jubileuszowej jest wyrazem zasług Profesora –...


Prawo – Administracja – Policja. Księga pamiątkowa Profesora Wincentego Bednarka
Cena: 2,10 zł

Profesor Wincenty Bednarek, człowiek wielce zasłużony dla Wydziału Prawa i Administracji UWM, świętuje w tym roku swoje 70-lecie. Jego przyjaciele i współpracownicy, chcąc uczcić ten jubileusz, podjęli inicjatywę wydania zbioru artykułów, których tematyka jest mniej więcej zgodna z zakresem zainteresowań badawczych Profesora. W ten sposób powstała prezentowana księga. Składające się na nią prace zamieszczono w trzech częściach. Pierwsza – Zagadnienia...


Wolność tworzenia i działania partii politycznych. Studium porównawcze
Cena: 2,10 zł

Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie współczesnych państw demokratycznych bez partii politycznych. Są one siłą napędową i motorem działania zarówno społeczeństwa, jak i państwa. Partie stanowią mechanizm kształtowania opinii publicznej (mając do tego celu niezbędne zespoły specjalistów, konieczne środki materialne i wpływy), wciągają masy do podejmowania czynności niezbędnych dla społeczeństwa z jednej strony i państwa z drugiej. Jednostka nie może uzyskać wpływu na...


Rządy koalicyjne w III RP
Cena: 2,10 zł

Kompendium wiedzy na temat charakteru prawnego i politycznego państwa polskiego w latach 1989-2006, ciekawa propozycja nie tylko dla czytelników obeznanych z polityką, ale również dla osób pragnących zdobyć lub poszerzyć wiadomości w tym zakresie. Rozdział pierwszy, autorstwa Wojciecha Sokoła, przybliża teoretyczne aspekty tworzenia i funkcjonowania rządów koalicyjnych na przykładzie państw Europy Zachodniej. Autor twierdzi, że mechanizmy typowe dla polityki...


Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, wyd. drugie, poprawione i uzupełnione
Cena: 2,10 zł

Pierwsze wydanie podręcznika, cieszącego się dużym zainteresowaniem studentów prawa, administracji, politologii i stosunków międzynarodowych oraz zmiany w sytuacji międzynarodowej skłoniły autora do przygotowania wydania drugiego, zaktualizowanego. Jak stwierdza bowiem autor: „…dla ogólnego wykształcenia człowieka niezbędna jest znajomość prawa międzynarodowego zarówno z uwagi na procesy globalne i integracyjne, jak też na wzrost kontaktów...


Cena: 2,10 zł

Praca jest podręcznikiem akademickim, poświęconym jednej ze stron uczestniczących w obrocie prawnym, a mianowicie przedsiębiorców (drugą stroną tego obrotu są konsumenci). Przedmiotem prawa przedsiębiorców w szerokim ujęciu jest zwłaszcza ich ustrój prawny, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, stosunki pracownicze, sytuacja finansowa, pomoc publiczna, reguły konkurencji w obrocie wewnętrznym i międzynarodowym itp. Autorzy skupili się na jednym z...


Sąd Konstytucyjny Republiki Litewskiej
Cena: 2,10 zł

Sądownictwo konstytucyjne stanowi niezbędną gwarancję równowagi między organami państwowymi, efektywną ochroną praw i wolności obywatelskich oraz nadania konstytucji rzeczywistego znaczenia prawnego. W większości współczesnych państw Europy jest ona realizowana przez szczególny organ władzy sądowniczej, zwany sądem konstytucyjnym. Podstawową tezą pracy jest twierdzenie, że przyjęte w Konstytucji Republiki Litewskiej z 25 października 1992 r. przepisy dotyczące...


Pierwsza Poprzednia 1  2  3  4  5 Następna Ostatnia

Partnerzy

Mapa strony

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Heweliusza 14; 10-724 Olsztyn

e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
tel. (089) 523 36 61; fax (089) 523 34 38